269/2016

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4  §:n 2 momentin, 15  §:n 3 momentin ja 24  §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 4  §:n 2 momentti laissa 457/2010:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan myöntää mehiläistalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea vuodelta 2016 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) mehiläistarhaajalla luonnollista henkilöä, luonnollisten henkilöiden muodostamaa yhtymää tai jakamatonta kuolinpesää sekä luonnollisten henkilöiden muodostamaa avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa, osakeyhtiötä ja yhdistystä taikka säätiötä, julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa tai vankilatilaa, joka harjoittaa mehiläistaloutta;

2) mehiläisyhteiskunnalla Suomessa sijaitsevaa, kesymehiläisistä (Apis mellifera) koostuvaa emon, työmehiläisten ja sikiöiden sekä niiden hoitamiseen tarvittavan pesäkaluston muodostamaa kokonaisuutta;

3) tuotantokaudella aikaa 1 päivästä kesäkuuta 30 päivään syyskuuta 2016.

3 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että mehiläistarhaaja hallitsee omistajana tai vuokramiehenä taikka testamenttiin, muuhun perintöoikeudelliseen saantoon tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla vähintään viittätoista talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa tuotantokauden ajan. Tukea ei myönnetä hakuvuoden keväällä tehdyistä jaokkeista eikä parveilun seurauksena syntyneistä uusista mehiläisyhteiskunnista.

Tuen myöntämisen perusteena olevia mehiläisyhteiskuntia tulee tuotantokauden aikana hoitaa siten, että niistä voidaan kerätä normaali sato tuen myöntämisvuonna.

Mehiläistarhaajalla tulee olla viimeksi toimitetun tai sitä edeltävän verotuksen mukaan taikka tuen hakemista edeltävänä verovuonna tuloa mehiläistaloustuotteiden myynnistä. Hakijan tulee esittää selvitys tulojen määrästä.

Jos hakija on aloittanut mehiläistalouden harjoittamisen tuen hakemista edeltävän vuoden aikana tai sen jälkeen eikä voi osoittaa hänellä olleen tuloja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, hakijan tulee osoittaa, että hänellä on ollut toiminnan aloittamiseen tarvittavia hankintamenoja.

Tuen myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että mehiläistarhaaja noudattaa mitä eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa (238/2010) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä mehiläisistä säädetään.

4 §
Tuotantokaudella tapahtunut mehiläisyhteiskuntien määrän alentuminen

Tukea voidaan myöntää tuotantokaudella tuhoutuneesta mehiläisyhteiskunnasta, jos tuhoutumisen syynä on ollut eläintauti, petoeläimen aiheuttama vahinko tai muu vastaava mehiläistarhaajasta riippumaton poikkeuksellinen syy.

Mehiläisyhteiskuntien määrän alentumisesta on toimitettava selvitys. Jos mehiläisyhteiskuntien määrä on vähentynyt eläintaudin takia, selvityksen liitteenä on lisäksi oltava eläinlääkärin antama todistus.

5 §
Tuotantokauden ulkopuolella tapahtunut mehiläisyhteiskuntien määrän alentuminen

Jos tuen myöntämisen perusteena olevien talvehtineiden mehiläisyhteiskuntien määrä on talvituhojen, eläintautien tai muun vastaavan mehiläistarhaajasta riippumattoman poikkeuksellisen syyn takia ollut vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiintunut määrä, tuki voidaan myöntää sen määrän perusteella, joka on ilmoitettu vuoden 2015 tukihakemuksessa tai joka on todettu tukivuoden 2015 valvonnassa, jos valvonnassa todettu määrä on ilmoitettua pienempi. Vakiintunutta mehiläisyhteiskuntien määrää voidaan käyttää tuen myöntämisen perusteena korkeintaan kahtena peräkkäisenä tukivuonna.

Tukea voidaan myöntää tuhoutuneesta mehiläisyhteiskunnasta, jos tuhoutumisen syynä on ollut petoeläimen aiheuttama vahinko.

Mehiläisyhteiskuntien määrän alentumisesta on toimitettava selvitys tukihakemuslomakkeen liitteenä. Jos mehiläisyhteiskuntien määrä on alentunut eläintaudin takia, tukihakemuksen liitteenä on lisäksi oltava eläinlääkärin antama todistus.

6 §
Tuen määrä

Pesäkohtaista tukea maksetaan 18,00 euroa mehiläisyhteiskuntaa kohti.

7 §
Mehiläisyhteiskuntien hoitotapaan liittyvät seuraamukset

Mehiläisyhteiskunnasta ei myönnetä tukea, jos sen hoitotapa ei täytä 3 §:n 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.