264/2016

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 8 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (228/2016):

1 §
Juurikäävän leviämisen riskialueet ja torjuntakohteet

Juurikäävän leviämisen riskialueet ovat metsien hoidosta ja käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1308/2013) 1§:ssä tarkoitetut keskinen Suomi ja eteläinen Suomi.

Juurikääpää on torjuttava, jos sen leviämisen riskialueella on:

1) kivennäismaalla ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta taikka molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta; tai jos

2) turvemaalla ennen hakkuuta kuusta yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta.

2 §
Hyväksyttävät torjuntamenetelmät

Juurikäävän torjunnan hyväksyttävät torjuntamenetelmät ovat kantokäsittely hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella, puulajin vaihto lehtipuuksi uudistushakkuun jälkeen tai muu vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Kantojen nosto ja kulotus eivät ole hyväksyttäviä torjuntamenetelmiä.

Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kannot käsitellään. Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vähintään 85 prosenttia kunkin käsiteltävän kannon pinnasta.

3 §
Ilman lämpötilaa koskeva rajaus

Hakkuun yhteydessä ei tarvitse huolehtia torjunnasta riskialueella, jos:

1) terminen kasvukausi ei ole alkanut;

2) hakkuuvuorokauden alin lämpötila hakkuukohteella on alle 0 celsiusastetta;

3) maassa on yhtenäinen lumipeite; tai

4) hakkuun kohteena olevan metsän sijaintikunnan alin lämpötila on hakkuuta edeltävällä kolmen viikon jaksolla ollut alle -10 celsiusastetta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.