258/2016

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2016

Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Tämä asetus koskee myös Rajavartiolaitoksen esikunnan sisäministeriön rajavartio-osastona tuottamaa suoritetta.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat liitteenä olevan maksutaulukon päätöksiä koskevat maksut.

3 §
Kiireellinen sairaankuljetus Rajavartiolaitoksen kalustolla

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia muita suoritteita, joista Rajavartiolaitos perii suoritteen omakustannusarvoa vastaavan hinnan, ovat Rajavartiolaitoksen ilma-aluskalustolla, laivalla, veneellä, ilmatyynyaluksella ja muulla kalustolla suoritetut rajavartiolain (578/2005) 26 §:n 2 momentissa tarkoitetut kiireelliset sairaankuljetukset lukuun ottamatta meripelastuslain (1145/2001) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja pelastustoimintaan merellä kuuluvia kuljetuksia.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Rajavartiolaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilojen, kaluston ja laitteiden käyttö sekä palkatun henkilöstön ja asevelvollisten käyttö Rajavartiolaitoksen ulkopuolisissa tehtävissä,

2) tilauksesta tehtävä suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut,

3) tilastot ja selvitykset sekä muu tietopalvelu ja

4) muu tilaukseen tai toimeksiantoon perustuva suorite ulkopuoliselle sekä

5) asiakirjoista annettavat jäljennökset ja kopiot ottaen huomioon mitä jäljempänä 7 §:ssä on säädetty.

5 §
Omakustannusarvoa alemmat maksut ja maksun perimättä jättäminen

Rajavartiolaitoksen suoritteen omakustannusarvoa alemmasta maksusta ja maksun perimättä jättämisestä noudatetaan rajavartiolain 15 c ja 77 d §:n sekä 81 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä.

6 §
Rajavartiolaitoksen palvelussuhdeasuntojen vuokrat

Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevien, Rajavartiolaitoksen virkamiesten asunnoiksi tarkoitetuista asuinhuoneistoista voidaan periä liiketaloudellista vastiketta alempaa vastiketta siten kuin siitä on rajavartiolain 81 §:n 3 momentissa on säädetty.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §:ään perustuvasta asiakirjan antamisesta peritään suoritemaksu noudattaen, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään. Päätöksestä, jolla viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, ei peritä suoritemaksua.

Tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta tai telekopiona toimitettavasta A4-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta peritään 0,50 euroa sivulta. A3-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta sekä värikopiosta tai -tulosteesta peritään 1 euro sivulta. Jos yhden tai useamman asiakirjan kopio on tallennettu CD- tai DVD- levylle tai vastaavalle sähköiselle tallennusalustalle, peritään tallenteesta maksu, joka on 15 euroa levyltä.

Erityisiä toimenpiteitä vaativaa asiakirjapyyntöä käsiteltäessä peritään lisäksi asiakirjan käsittelyyn käytetyn työn mukainen omakustannushinta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2016 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2016

Sisäministeri
Petteri Orpo

Rajavartioylitarkastaja
Pertti Normia

Liite 1

MAKSUTAULUKKO

PÄÄTÖKSET Euroa (€)
Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukaisen useamman kuin kerran vuodessa tapahtuvan saman henkilön pyytämän tarkastusoikeuden käyttäminen 62
Muu hakemuksesta annettava päätös 30

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.