233/2016

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 85 §:n 3 momentti ja 86 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 85 §:n 3 momentti asetuksessa 1829/2009,

muutetaan 88 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1829/2009, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 1130/2008 kumotun 87 §:n tilalle uusi 87 §, seuraavasti:

87 §
Kuuleminen alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta

Kunnan on tiedotettava alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa kuuluttamalla siitä kunnan ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla siitä kunnan internetsivuilla ja ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Kunnan on varattava 1 momentissa mainituille vähintään 14 päivää aikaa tehdä alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta kirjallinen muistutus.

88 §
Poikkeamispäätöksen lähettäminen tiedoksi

Kunnan on toimittaessaan poikkeamispäätöksen tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liitettävä päätökseen sen kohteena olevaa aluetta osoittava asemapiirros ja ympäristökartta tai muu kartta, josta alueen rakentaminen käy riittävän selvästi ilmi.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Hallitussihteeri
Mirkka Saarela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.