216/2016

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) 8 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 978/2011, sekä

muutetaan 1 – 3 ja 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § asetuksissa 1570/2011 ja 227/2013, 2 § asetuksissa 1570/2011, 227/2013 ja 1465/2015 ja 3 § asetuksessa 1570/2011, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä ovat:

1) työ- ja elinkeinopolitiikan strategia, ohjaus ja toimeenpano;

2) valtion erityisrahoitus;

3) alueiden kehittämisen suunnittelu, toteutus ja yhteensovittaminen, maakuntien yhteistoiminnan järjestämisen tukeminen;

4) Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kumppanuussopimus;

5) yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen;

6) julkiset yritystuet ja yrityspalvelut;

7) ulkomaisten investointien edistäminen;

8) julkisen työvoima- ja yrityspalvelun suunnittelu ja toimeenpano;

9) Euroopan unionin ja kansallisen työllisyyspolitiikan sekä valtion viranomaisten työllisyyttä edistävien tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittaminen;

10) työllisyysohjelmien valmistelu ja toimeenpano;

11) maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) toimeenpano;

12) elinkeinotoiminnan sääntely, markkinoiden toimivuuden ja kilpailun edistäminen, sisämarkkinakysymykset, julkiset hankinnat sekä Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

13) huoltovarmuuden ylläpitäminen;

14) työsuhde- ja työaikakysymykset sekä työelämän osallistumisjärjestelmiin ja työehtosopimuksiin liittyvät ja muut työympäristökysymykset;

15) Kansainvälistä työjärjestöä koskevat tehtävät;

16) työelämän yhdenvertaisuus ja työsyrjinnän ehkäisy;

17) työriitojen sovittelu;

18) teollisoikeudet, kirjanpito ja tilintarkastus sekä yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto;

19) merimiesten palvelu- ja opintotoiminnan ylläpito;

20) yhteistoimintaa ja henkilöstön edustusta yrityksissä koskevan lainsäädännön valvonta;

21) työvelvollisuusrekisterin ylläpito, työvoiman käytön säännöstely poikkeusoloissa sekä työvelvollisuuden voimaanpano;

22) innovaatioiden ja teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen sekä innovaatio-, tuotekehitys- ja teknologiarahoituksen suunnittelu ja ohjaus;

23) työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan ennakointi ja tutkimus;

24) Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan valmistelu ja täytäntöönpano sekä Euroopan unionin tekninen turvallisuus;

25) viennin edistäminen, yritysten kansainvälistyminen sekä matkailun edistäminen;

26) tekninen turvallisuus ja luotettavuus sekä valvonta;

27) vaatimuksenmukaisuuden ja tarkastuslaitosten pätevyyden arviointi, standardisointi, laadunvalvontamenetelmät ja kansallinen mittausjärjestelmä;

28) kaivosasiat ja niihin liittyvien mineraalisten luonnonvarojen hyödyntäminen;

29) kuluttajainformaatio, -neuvonta ja tutkimus, talous- ja velkaneuvonta sekä kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuus ja kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät;

30) energiamarkkinoiden toiminta, energian tuotanto ja säästö, energia-alan taloudelliset ohjauskeinot veroja ja veronluonteisia maksuja lukuun ottamatta sekä ympäristövaikutukset;

31) ydinturvallisuus ja ydinjätehuolto;

32) ilmastonmuutosasioiden kansallisen toimeenpanon valmistelu ja yhteensovittaminen sekä ilmastonmuutoksen rajoittamiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö;

33) kasvihuonekaasujen päästökaupan valmistelu ja toimeenpano;

34) siviilipalveluksen ohjaus ja kehittäminen.

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset;

2) Työ- ja elinkeinotoimistot;

3) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus;

4) Innovaatiorahoituskeskus Tekes;

5) Geologian tutkimuskeskus;

6) Patentti- ja rekisterihallitus;

7) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto;

8) Kilpailu- ja kuluttajavirasto;

9) Energiavirasto

10) Huoltovarmuuskeskus;

11) Merimiespalvelutoimisto;

12) Työneuvosto;

13) Valtakunnansovittelijan toimisto;

14) Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto;

15) Huoltovarmuusneuvosto;

16) Huoltovarmuusrahasto;

17) Valtiontakuurahasto;

18) Valtion ydinjätehuoltorahasto.

Ministeriön toimialaan kuuluvat myös seuraavia valtionyhtiöitä koskevat asiat:

1) Finnvera Oyj;

2) Suomen Teollisuussijoitus Oy;

3) Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy;

4) Baltic Connector Oy;

5) Terrafame Group Oy;

6) Finpro Oy.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on yritys- ja alueosasto, työllisyys- ja yrittäjyysosasto, työelämä- ja markkinaosasto, elinkeino- ja innovaatio-osasto sekä energiaosasto. Ministeriössä on lisäksi toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävä konserniohjausyksikkö sekä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolisia toimintayksiköitä.

Osastojen ja toimintayksiköiden välisestä työnjaosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Osaston ja toimintayksiköiden sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai toimintayksikön päällikkö vahvistaa.

5 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri sekä osastopäälliköitä ja muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriöön voidaan ottaa työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Hallitusneuvos
Kari Mäkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.