204/2016

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) suoraan Suomeen tuotaville eläville eläimille tehtävästä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta. Asetusta sovelletaan myös kolmannesta maasta Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan kuljetettavien elävien eläinten eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen.

Tämän asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä elävien eläinten eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa eläviä eläimiä sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

Asetusta ei myöskään sovelleta tuotaessa kolmansista maista lemmikkieläimiä, joita tarkoitetaan lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013  3 artiklan b alakohdassa.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Lemmikkieläimille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1121/2014) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013.

Eläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

Eräille eläville eläimille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008).

Hevoseläimille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1006/2013).

Siipikarjalle ja muille linnuille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2008).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläimellä rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY liitteessä I mainittuja eläviä eläimiä;

2) eläinlääkinnällisellä rajatarkastuksella kolmansista maista tuotaville eläimille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävää tarkastusta, johon voi kuulua tuontiasiakirjojen tarkastus sekä eläinten tunnistus ja fyysinen tarkastus;

3) rajaeläinlääkärillä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tekevää Elintarviketurvallisuusviraston palveluksessa olevaa tai Elintarviketurvallisuusviraston eläinlääkinnällistä rajatarkastusta suorittamaan valtuuttamaa laillistettua eläinlääkäriä sekä hänen sijaistaan;

4) rajatarkastusasemalla maa- ja metsätalousministeriön määräämää, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY 6 artiklan ja liitteen A vaatimukset täyttävää tarkastuspaikkaa;

5) rajanylityspaikalla tullitoimipaikkaa, jonka kautta eläimet tuodaan kolmannesta maasta Suomeen ja josta ne toimitetaan sen yhteydessä olevalle rajatarkastusasemalle tai jonka kautta Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettavat eläimet toimitetaan pois Euroopan unionin alueelta;

6) tuontiasiakirjalla eläimen mukana olevia alkuperäisiä tuontilupia, todistuksia ja muita asiakirjoja;

7) tuontierällä samalla kuljetusvälineellä kuljetettavia eläimiä, joilla on yhteiset tuontiasiakirjat ja jotka tuodaan samasta kolmannesta maasta;

8) asiakirjojen tarkastuksella tuontierältä vaadittavien tuontiasiakirjojen tarkastusta;

9) tunnistuksella eläinten vertaamista tuontiasiakirjoihin sekä eläimiltä vaadittavien tunnistusmerkintöjen tarkastusta;

10) fyysisellä tarkastuksella eläinten kliinistä terveystarkastusta ja siihen mahdollisesti liittyvää näytteenottoa ja laboratoriotutkimuksia;

11) maahantuojalla sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä tai tämän edustajaa, joka tuo eläimiä kolmannesta maasta Suomeen tai kuljettaa niitä Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan taikka joka esittää tuontierän eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa tarkastettavaksi;

12) Traces-tietojärjestelmällä Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta annetussa komission päätöksessä 2004/292/EY tarkoitettua yhdennettyä eläinlääkinnällistä tietojärjestelmää;

13) rajatarkastustodistuksella kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetun komission asetuksen (EY) N:o 282/2004 liitteen 1 mukaista yhteistä eläinlääkinnällistä tuloasiakirjaa (CVED-todistus, eläimet);

14) unionilla Euroopan unionia;

15) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

16) komissiolla Euroopan komissiota; sekä

17) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Eläinlääkinnällistä rajatarkastusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskevat vaatimukset

Kolmansista maista tuotaville eläimille tehtävästä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

Eläimet on tuotava Suomeen liitteessä 1 mainitun rajanylityspaikan kautta. Maahantuojan on viivytyksettä toimitettava tuontierä rajanylityspaikan yhteydessä olevalle rajatarkastusasemalle. Rajaeläinlääkärin on tehtävä eläimille eläinlääkinnällinen rajatarkastus rajatarkastusasemalla.

Suomen alueen kautta suoraan kolmanteen maahan kuljetettavat eläimet on toimitettava pois unionin alueelta liitteessä 1 mainitun rajanylityspaikan kautta. Maahantuojan on ilmoitettava eläinten toimittamisesta pois unionin alueelta kyseisen rajanylityspaikan Tullille. Tulli ilmoittaa eläinten maasta poistumisesta asianomaisen rajatarkastusaseman rajaeläinlääkärille.

Tuontierälle voidaan hyväksyä vain erän rajatarkastustodistukseen merkityn hyväksytyn käyttötarkoituksen mukainen tulliselvitysmuoto.

6 §
Tarkastettavat tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

Rajaeläinlääkärin on tehtävä unionin alueelle tuotaville eläimille eläinlääkinnällinen rajatarkastus sen varmistamiseksi, että:

1) tuonnista ei aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa;

2) Suomeen tarkoitettu tuontierä täyttää unionin lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa maa- ja metsätalousministeriön erikseen antamat eläinlajikohtaiset vaatimukset;

3) toiseen jäsenvaltioon Suomen alueen kautta kuljetettavaksi tarkoitettu tuontierä täyttää unionin lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa kauttakuljetus- ja määränpäämaana olevien jäsenvaltioiden, mukaan lukien Suomen, kansallisen lainsäädännön vaatimukset;

4) kolmanteen maahan Suomen alueen kautta kuljetettavaksi tarkoitettu tuontierä täyttää unionin lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa kauttakuljetusmaana olevien jäsenvaltioiden, mukaan lukien Suomen, kansallisen lainsäädännön vaatimukset; ja

5) tuontierä ei sisällä eläimiä, joiden tuonti unionin alueelle on kielletty komission suojapäätöksellä.

Toimija vastaa 1 momentissa tarkoitettujen vaatimusten sekä kauttakuljetus- ja määränpäämaana olevien kolmansien maiden vaatimusten selvittämisestä ja täyttymisestä.

7 §
TRACES-tietojärjestelmä

Maahantuojan on tehtävä ilmoitus eläinten suunnitellusta tuonnista unionin alueelle TRACES-tietojärjestelmässä. Rajatarkastustodistus laaditaan TRACES-tietojärjestelmässä siten, että maahantuoja täyttää todistuksen ensimmäisen sivun ennen eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen aloittamista ja rajaeläinlääkäri todistuksen toisen sivun tarkastuksen tulosten perusteella. Rajaeläinlääkäri vahvistaa Suomen alueen kautta suoraan kolmanteen maahan kuljetettavan tuontierän poistumisen unionin alueelta TRACES-tietojärjestelmässä.

8 §
Tarkastusajat

Unionin alueelle tuotavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään rajatarkastusasemalla liitteessä 1 mainittuina aukioloaikoina. Jos maahantuoja haluaa eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tehtäväksi muuna kuin liitteessä 1 mainittuna aikana, hänen on sovittava siitä etukäteen asianomaisen rajatarkastusaseman rajaeläinlääkärin kanssa.

9 §
Maksut

Eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä peritään tuontierän tarkastettavaksi esittävältä valtion maksuperustelain (150/1992) ja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) perusteella määräytyvä maksu. Tuontierän tulliselvitysmuodon hyväksymisen edellytyksenä on, että maksu on suoritettu tai Tulli on saanut riittävät vakuudet siitä, että maksu tullaan suorittamaan.

10 §
Todistukset ja muut asiakirjat

Suomen rajatarkastusasemalla tarkastettavan tuontierän todistukset ja muut asiakirjat saadaan laatia suomen ja ruotsin kielen sijasta myös englannin kielellä.

Tuontiasiakirjojen säilyttämisestä rajatarkastusasemalla säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (398/2004).

Neuvoston direktiivi 91/496/ETY (31991L0496); EUVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56
Komission asetus (EY) N:o 282/2004 (32004R0282); EUVL N:o L 49, 19.2.2004, s. 11
Komission päätös 97/794/EY (31997D0794); EUVL N:o L 323, 26.11.1997, s. 31
Komission päätös 2004/292/EY (32004D0292); EUVL N:o L 94, 31.3.2004, s. 63
Komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9
Komission päätös 2009/821/EY (32009D0821); EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

RAJATARKASTUSASEMAT JA RAJANYLITYSPAIKAT SEKÄ NIIDEN

AUKIOLOAJAT ELÄINTEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA VARTEN

Rajanylityspaikkana toimiva tullitoimipaikka Rajatarkastusaseman sijaintikunta Aukioloajat Eläimet TRACES-koodi
Helsinki-Vantaa / lentoasema Vantaa ma–pe 8.00–15.45 M FI HEL 4
Vaalimaa / maantie Virolahti ma, to, pe9.00–14.45 S, H, M FI VLA 3

S = sorkka- ja kavioeläimet

H = rekisteröidyt hevoseläimet

M = muut eläimet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.