203/2016

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1370/2004) liite 1, 3 ja 10, sellaisina kuin niistä ovat liite 1 ja 3 asetuksessa 703/2007, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission päätös 2007/777/EY (32007D0777); EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49
Komission asetus (EY) N:o 798/2008 (32008R0798); EUVL N:o L 226, 23.8.2008, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 119/2009 (32009R0119); EUVL N:o L 39, 10.2.2009, s. 12
Komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1
Komission päätös 2009/821/EY (32009D0821); EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (32009R1069), EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 206/2010 (32010R0206); EUVL N:o L 146, 11.6.2010, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 605/2010 (32010R0605); EUVL N:o L 175, 10.7.2010, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 142/2011 (32011R0142); EUVL L 54 26.2.2011, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 28/2012 (32012R0028); EUVL N:o L 12, 14.1.2012, s.1

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

RAJANYLITYSPAIKAT JA RAJATARKASTUSASEMAT, ASEMIEN AUKIOLOAJAT SEKÄ ASEMILLA TARKASTETTAVAT ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET

Rajanylitys-paikkana toimiva tullitoimipaikka Rajatarkastus-aseman sijaintikunta Aukioloajat Tarkastet-tavat elintarvikkeet Tarkastettavat muut tuotteet TRA-CES-koodi
Helsinki / satama Helsinki 8.00–15.45 ma–pe Vain pakatut elintarvikkeet Huoneenlämmössä säilytettävät muut tuotteet FI HEL 1
Helsinki- Vantaa / lentoasema Vantaa 8.00–15.45 ma–pe Vain pakatut elintarvikkeet Vain pakatut muut tuotteet FI HEL 4
Hamina / satama Hamina 8.00–15.45 ma–pe Vain pakatut elintarvikkeet Vain pakatut muut tuotteet FI HMN 1
Vaalimaa / maantie Virolahti 9.00–14.45 ma, to, pe Vain pakatut elintarvikkeet Kaikki muut tuotteet FI VLA 3

Liite 3

ELÄINLÄÄKINNÄLLISEN RAJATARKASTUKSEN ALAISET ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET SEKÄ TARKASTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TUONTIERÄT

A. ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET, JOILLE TEHDÄÄN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Tämän asetuksen määräyksiä sovelletaan:

1. rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY liitteessä I lueteltuihin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin; ja

2. yhdistelmätuotteisiin, jotka

a) sisältävät jalostettuja lihavalmisteita;

b) sisältävät vähintään puolet tuotteen kokonaismäärästä muita eläimistä saatavia jalostettuja tuotteita kuin jalostettuja lihavalmisteita; tai

c) eivät sisällä jalostettuja lihavalmisteita, mutta sisältävät alle puolet tuotteen kokonaismäärästä jalostettuja maitotuotteita jotka eivät täytä B.1. kohdan vaatimuksia.

B. TUONTIERÄT, JOILLE EI TEHDÄ ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA

Tämän asetuksen määräyksiä ei sovelleta:

1. yhdistelmätuotteisiin, jotka eivät sisällä lainkaan lihavalmisteita ja jotka sisältävät alle puolet tuotteen kokonaismäärästä jotain muuta jalostettua tuotetta kuin jalostettuja lihavalmisteita edellyttäen, että kyseiset yhdistelmätuotteet:

a) säilyvät huoneenlämmössä tai ne on valmistettaessa selvästi täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet ovat denaturoituneet;

b) ovat selkeästi merkittyjä ihmisravinnoksi tarkoitetuiksi;

c) ovat turvallisesti pakattuja tai puhtaisiin säiliöihin suljettuja;

d) ovat jäsenvaltion virallisella kielellä merkittyjä ja tuontierää seuraa kaupallinen asiakirja siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot yhdistelmätuotteen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista; ja

e) yhdistelmätuotteisiin sisältyvä maitotuote on peräisin eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetun komission asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I mainitusta maasta ja se on lämpökäsitelty kyseisessä liitteessä edellytetyllä tavalla.

2. komission päätöksen 2007/275/EY liitteessä II lueteltuihin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin;

3. eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 2 artiklan mukaisiin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin;

4. diplomaattisten edustustojen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tuotaviin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin; ja

5. kansainvälistä liikennettä harjoittavissa kuljetusvälineissä oleviin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien käyttöön sillä edellytyksellä, että niitä ei tuoda unionin alueelle. Jos tässä kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet puretaan kuljetusvälineestä, ne on hävitettävä tai toimitettava käytettäväksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti. Elintarvikkeet voidaan kuitenkin siirtää samalla tullialueella suoraan yhdestä kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kuljetusvälineestä toiseen tullin valvonnassa.

C. NÄYTE-ERÄT

Niistä näytteeksi tuotavista tuotteista, joille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011.

Liite 10

UNIONIN ALUEEN KAUTTA KULJETETTAVILLE, VARASTOITAVILLE TAI ULKOMAANLIIKENTEEN MUONITUKSEEN TARKOITETUILLE TUONTIERILLE ASETETTAVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Niistä vähimmäisvaatimuksista, jotka koskevat sellaisia tuontieriä, jotka koostuvat lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista, lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältävistä yhdistelmätuotteista, maidosta tai maitopohjaisista tuotteista, maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista, eläimistä saatavista sivutuotteista tai niistä johdetuista tuotteista ja jotka toimitetaan unionin alueelle tarkoituksena:

a) kuljettaa erä kolmanteen maahan unionin alueen kautta;

b) varastoida erä 24 §:n 1 momentin tarkoittamassa vapaavarastossa tai –alueella ennen sen kuljettamista kolmanteen maahan; tai

c) toimittaa erä ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen suoraan tai 37 §:n 1 momentissa tarkoitetun muonituselintarvikevaraston taikka 38 §:ssä tarkoitetun välivaraston kautta,

säädetään seuraavasti:

1. punaiselle lihalle sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010;

2. siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihalle, jauhelihalle ja mekaanisesti erotellulle lihalle asetettavista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008;

3. tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009;

4. raakalihavalmisteiden on täytettävä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakalihavalmisteiden tuonnissa yhteisöön kolmansista maista annetun komission päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset;

5. lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolten on täytettävä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta annetun komission päätöksen 2007/777/EY 5 artiklan vaatimukset;

6. suolattujen tai kuivattujen suolten on täytettävä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista annetun komission päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset;

7. lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältäville yhdistelmätuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012;

8. muiden kuin 1—7 kohdassa mainitun lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa;

9. maidolle ja maitopohjaisille tuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 605/2010;

10. maitopohjaisia tuotteita sisältäville yhdistelmätuotteille asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012; sekä

11. eläimistä saataville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille asetetuista vaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 sekä komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.