172/2016

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (359/2014) 23 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 352/2015,

muutetaan 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 31, 32, 37, 47, 48, 55 a, 56 ja 58 §,

sellaisena kuin niistä ovat 9, 11, 13 ja 15 § asetuksessa 855/2015 sekä 20, 37, 47, 55 a ja 56 § asetuksessa 352/2015, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a ja 8 b § seuraavasti:

3 §
Hallinnonalan ohjaus

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen sekä laitosten välillä sovelletaan tulosohjausta.

Osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy osaston päällikkö vastuualueen päällikön tai välittömästi osaston päällikön alaisen virkamiehen esittelystä. Osaston ulkopuolisen toimintayksikön toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy asianomaisen yksikön päällikkö.

6 §
Osaston johtoryhmä

Osastossa on johtoryhmä, joka käsittelee osaston kannalta merkittäviä asioita. Osaston johtoryhmään osaston päällikkö kutsuu vastuualueiden ja ryhmien päälliköt sekä tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

3 luku

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt

8 a §
Osastojen sisäinen organisaatio

Osasto voi jakaantua vastuualueisiin. Osastolle voidaan lisäksi erityisestä syystä perustaa ryhmiä. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ylijohtaja sekä vastuualueen päällikkönä johtaja tai muu virkamies. Ryhmän päällikkönä on ministerin enintään neljän vuoden määräajaksi tehtävään määräämä virkamies. Vastuualueen päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä ja ryhmän päällikkönä toimivalla virkamiehellä ryhmäpäällikön nimikettä.

8 b §
Osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden sisäinen organisaatio

Osaston ulkopuoliseen toimintayksikköön voidaan erityisestä syystä perustaa ryhmiä. Yksikön sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta voidaan määrätä yksikön päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Ryhmän päällikkönä on ministerin enintään neljän vuoden määräajaksi tehtävään määräämä virkamies. Ryhmän päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää ryhmäpäällikön nimikettä.

9 §
Toimiala

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, muu yleissivistävä koulutus, perusopetuslain (628/1998) mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä varhaiskasvatus;

2) vapaa sivistystyö;

3) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, strategisesta kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

11 §
Toimiala

Ammatillisen koulutuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ammatillinen peruskoulutus;

2) ammatillinen lisäkoulutus;

3) oppisopimuskoulutus;

4) näyttötutkintojärjestelmä;

5) kielitutkinnot;

6) ammatilliset erikoisoppilaitokset;

7) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Ammatillisen koulutuksen osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, strategisesta kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

13 §
Toimiala

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) yliopisto-opetus;

2) ammattikorkeakouluopetus;

3) tieteellinen tutkimus;

4) arkistotoimi;

5) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtion rahoitusta ja muita avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen yleisistä edellytyksistä, strategisesta kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

15 §
Toimiala

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) taide;

2) kulttuuri;

3) kulttuuriperintö;

4) yleinen kirjastotoimi;

5) taidenäyttelyiden valtiontakuu, taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet;

6) tekijänoikeus;

7) yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen;

8) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat samoin kuin muut uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaustoimen yleinen järjestäminen;

9) raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämistä koskeva lainsäädäntö;

10) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulos- ja tavoiteohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, digitaaliset aineistot ja palvelut, tietoperustan vahvistaminen, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan kulttuurin ja taiteen yleisistä edellytyksistä ja strategisesta kehittämisestä.

17 §
Toimiala

Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) liikunta ja liikuntapolitiikan yhteensovittaminen valtionhallinnossa;

2) nuorisotyö ja -politiikka;

3) opintotuki;

4) yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen;

5) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulos- ja tavoiteohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoperustan vahvistaminen, valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan liikunnan ja nuorisotyön yleisistä edellytyksistä ja strategisesta kehittämisestä. Lisäksi osasto vastaa kansalaisyhteiskuntaan liittyvistä asioista yhteistyössä muiden osastojen ja yksiköiden kanssa.

20 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan hallinto, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

2) ministeriön henkilöstöhallinto ja henkilöstöpolitiikka;

3) koulutus- ja tiedehallinnon ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n virka- ja työehtosopimustoiminta;

4) ministeriön ja sen hallinnonalan hankinta- asioiden kehittäminen ja yhteensovittaminen;

5) ministeriön hallinnonalan valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjaus;

6) turvallisuusasiat;

7) valmiussuunnittelu, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

8) ministeriön hallinnonalan tietohallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä toimialasidonnaisten tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluiden ohjaus ja yhteensovittaminen yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

9) ministeriön hallinnonalan tietoturvallisuuden ohjaus yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

10) yhteistyö hallinto- ja tietohallintoasioissa valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa;

11) muut asiat, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.

Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

22 §
Talousyksikkö

Talousyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan talousarvioehdotus;

2) muu toiminnan ja talouden suunnittelu ja sisäisen valvonnan yhteensovittaminen;

3) ministeriön taloushallinto;

4) valtionosuusjärjestelmien koordinointi;

5) valtionosuuksia ja -avustuksia koskevien vuosittaisten tarkastussuunnitelmien laadinta;

6) valtionosuuksien saajien talouteen ja toimintaan kohdistuva tarkastus sekä valtionavustusten ja EU:n rakennerahastohankkeiden taloustarkastus yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa.

Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

24 §
Kansainvälisten asiain sihteeristö

Kansainvälisten asiain sihteeristön tehtävänä on:

1) yhteisiä kansainvälisiä tehtäviä koskevien asioiden käsittely, jos ne koskevat useamman kuin yhden toimintayksikön toimialaa;

2) muiden toimintayksiköiden avustaminen kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ja niissä yhteisissä tehtävissä, jotka koskevat pohjoismaista yhteistyötä, monenkeskistä ja kahdenvälistä kansainvälistä yhteistyötä sekä sukukansoja;

3) ministeriön toimialaan kuuluvien kansainvälisten sopimusten valmistelu yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

4) Euroopan unionia koskevien asioiden yhteensovittaminen, ministeriön kannalta keskeisten unionin asioita käsittelevien toimielinten toiminnan seuraaminen ja siihen liittyvän tiedon välittäminen, ajankohtaisista unioniin liittyvistä asioista tiedottaminen sekä muu ministeriön avustaminen Euroopan unionia koskevissa asioissa;

5) ministeriön kansainvälisten vierailujen järjestäminen yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

6) sanomalehdistön tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (389/2008) tarkoitetut valtionavustusasiat.

Sihteeristön toimialaan kuuluu Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Sihteeristön toimialalla on asiantuntijaelimenä Suomen Unesco-toimikunta.

Sihteeristön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää kansainvälisten asiain johtajan nimikettä.

25 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa yhteistyössä johdon, osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää viestintäjohtajan nimikettä.

31 §
Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa osaston toimintaa;

2) huolehtia, että osastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

3) hyväksyä osaston vastuualueiden ja ryhmien sekä osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet niiden ehdotuksesta ja seurata niiden toteutumista;

4) seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarvittavia aloitteita.

32 §
Vastuualueen, osaston ulkopuolisen toimintayksikön ja ryhmän päällikön tehtävät

Vastuualueen, osaston ulkopuolisen toimintayksikön ja ryhmän päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 31 §:ssä säädetään osaston päällikön tehtävistä.

37 §
Eräiden muiden henkilöstöä koskevien asioiden ratkaiseminen

Virkamiehen lähin esimies ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

2) ylityömääräyksen antamista;

3) vuosilomia lukuun ottamatta 53 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja vuosilomakorvauksia.

Virkamiehen 1 momentissa tarkoitettuna lähimpänä esimiehenä voi toimia kansliapäällikkö sekä osaston, vastuualueen, yksikön ja ryhmän päällikkö.

Mikäli virkamiehen lähin esimies on estynyt, hänelle 1 momentin mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa käyttää sijaiseksi määrätty 2 momentissa tarkoitettu virkamies.

47 §
Osaston päällikön ratkaistavat asiat

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston lausunnon antamista;

2) osaston toimialalle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen ja valtuuksien käyttämistä, myöntämistä sekä hankintoja ja sopimuksia näiden määrärahojen ja valtuuksien puitteissa, jollei ministeri ole sisäiseen budjettiin liitettävällä päätöksellään pidättänyt näitä asioita itselleen tai valtuuttanut osaston muuta virkamiestä päättämään näistä asioista;

3) osaston toimialaan kuuluvien menojen ja tulojen hyväksymistä, jollei näitä asioita ole sisäisessä budjetissa päätetty antaa osaston muun virkamiehen päätettäviksi;

4) ohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille;

5) henkilöstön sijoittamista osaston vastuualueisiin ja ryhmiin;

6) virkamatkamääräyksen antamista osaston vastuualueen ja ryhmän päällikölle sekä muulle välittömästi osaston päällikön alaiselle virkamiehelle;

7) virkavapauden myöntämistä osaston toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään kahdeksi vuodeksi sekä palkkauksen vahvistamista ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittämistä tapauksissa, jotka koskevat tällaisen viran tehtävien hoitamista enintään yhdeksi vuodeksi;

8) valtionosuustarkastuksen suorittamista ja valtionosuuden takaisinperintää;

9) osaston toimialaan kuuluvien Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien rahoituspäätösten hyväksymistä;

10) perustamishankkeen valtionrahoituksen maksamista ja takaisinperintää;

11) valtionavustuksen takaisinperintää.

48 §
Vastuualueen päällikön ratkaistavat asiat

Vastuualueen päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vastuualueen toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia sekä komitean käytettäväksi asetettuja muita varoja päätoimisen henkilökunnan palkkausta lukuun ottamatta siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettavaksi;

2) käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden lahjoittamista yleishyödylliseen tarkoitukseen;

3) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista, 15 §:ssä tarkoitettua asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtämistä toiselle viranomaiselle ja 27-30 §:ssä tarkoitettuja lupia vastuualueen tai yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa;

4) virkamatkamääräyksen antamista vastuualueen virkamiehelle;

5) vastuualueen toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa, jollei asiaa ole määrätty osaston päällikölle.

55 a §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osaston päällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston vastuualueen päällikkö tai muu saman osaston virkamies. Osaston vastuualueen ja ryhmän päällikön sijaisena toimii osaston päällikön määräämä saman osaston virkamies.

Osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman yksikön virkamies ja ryhmän päällikön sijaisena yksikön päällikön määräämä saman yksikön virkamies.

56 §
Työryhmät

Ministeriössä on toistaiseksi asetetut kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmä, suunnitteluryhmä, rahapelipolitiikan yhteistyöryhmä, valtionavustusryhmä sekä valmiusryhmä.

Työryhmien tehtävistä määrätään ryhmien asettamista koskevissa ministeriön päätöksissä.

58 §
Henkilöstökokoukset

Osastojen, vastuualueiden, osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden ja ryhmien päälliköiden tulee säännöllisesti kutsua henkilöstö kokouksiin.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2016.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Kansliapäällikkö
Anita Lehikoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.