140/2016

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (614/2008), 6 §, 7 §:n 13 ja 14 kohta, 9 §:n 1 momentin 14 kohta sekä 16, 22, 23 ja 25 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § ja 7 §:n 13 kohta asetuksessa 1241/2009 ja 16 § osaksi asetuksessa 1241/2009, sekä

muutetaan 2 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §:n johdantokappale ja 12 kohta, 8 §:n 1 momentin johdantokappale, 9 §:n 1 momentin johdantokappale, 10 §:n 3 momentti, 11 §:n 5 ja 6 momentti, 13—15, 17, 20 ja 26 § sekä liitteet 1 ja 2,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 12 kohta asetuksessa 1241/2009 ja 15 § osaksi asetuksessa 572/2012, seuraavasti:

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1—7 §:ää, 10 §:ää, 11 §:n 1 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 2 §:n 1 momentin 5 a ja 5 b kohtaa, 2 a §:n 3 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 3 a ja 7 kohtaa, 4 §:n 1 momentin 7 kohtaa sekä 2—7 momenttia, 5 §:n 2 ja 3 momenttia sekä 7 §:n 6 momenttia, 5 luvun 1 §:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutusyrityksen tilinpäätöksen eikä vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:ää, 2 §:n 1 ja 2 momenttia ja 3 §:n 1—3 ja 5 momenttia sekä 4 luvun 1 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksen laatimiseen.


7 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 2—5 ja 6 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:


12) selostus vakuutusyhtiölain 8 luvun 30 §:ssä tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Finanssivalvonnan antamaan lupaan;


8 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen liitetietojen lisäksi:


9 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 3—6 ja 11 kohdassa tarkoitettujen liitetietojen lisäksi:


10 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetietoina esitetään 1 ja 2 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi vakuutusmaksuvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) henkivakuutusta ja eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot eriteltyinä henkivakuutuksesta ja eläkevakuutuksesta;

2) vahinkovakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot, jos niiden määrä on suuruudeltaan olennainen;

3) vakuutusmaksuvastuun siirtovastuun täydennys, jos se on suuruudeltaan olennainen;

4) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta sekä vakuutusmaksuvastuun erittely vastaisiin eläkkeisiin sekä, ositettuun ja osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen.


11 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ovat:

1) vakuutusmaksutulo;

2) vahinkosuhde prosentteina;

3) liikekulusuhde prosentteina;

4) yhdistetty kulusuhde prosentteina;

5) tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa;

Muun henkivakuutuksen kuin lakisääteisen eläkevakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ovat:

1) vakuutusmaksutulo;

2) liikekustannussuhde prosentteina.

13 §
Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 9 §:ssä lueteltujen liitetietojen lisäksi erittely vakuutusyrityksen omistamista toisen yrityksen osakkeista ja osuuksista, joiden kirjanpitoarvo vakuutusyhtiön taseen pääryhmän "Sijoitukset" ryhmän "Muut sijoitukset" erässä "Osakkeet ja osuudet" on yli 500 000 euroa, taikka kyseisten osakkeiden ja osuuksien käypä arvo on yli puoli prosenttia erän käyvästä arvosta. Osakkeista ja osuuksista ilmoitetaan niiden kirjanpitoarvo ja käypä arvo, yrityksen kotivaltio sekä vakuutusyrityksen omistusosuus kyseisestä yrityksestä. Vastaava erittely annetaan myös taseen pääryhmästä "sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset”.

14 §
Toimintakertomuksessa annettavat tiedot ja muut liitetiedot

Vakuutusyhtiö ilmoittaa kirjanpitolain 5 luvun 2 a §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot myös soveltaessaan hankintamenoa tilinpäätöksen laatimisessa.

Toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetietona esitetään selvitys vakuutusyhtiön merkittävistä riskeistä ja niiden hallinnasta jaoteltuina vakuutusriskeihin, sijoitusriskeihin, operatiivisiin riskeihin ja muihin riskeihin.

Toimintakertomuksessa on selostettava, missä vakuutusyhtiölain 8 a luvussa tarkoitettu taloudellista tilaa ja vakavaraisuutta koskeva kertomus on julkistettu.

15 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Työeläkevakuutusyhtiöstä esitetään vakavaraisuuspääomaan luetut erät ja vähimmäispääomavaatimus.

17 §
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen kaavat

Sen lisäksi, mitä 4 ja 5 §:ssä säädetään, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen laatimiseen sovelletaan, mitä kirjanpitoasetuksen 1 luvun 8 ja 9 §:ssä säädetään tuloslaskelman ja taseen laatimisesta sekä 11 §:ssä nimikkeen poisjättämisestä.

20 §
Yksittäisen yrityksen tietoja vastaavat liitetiedot ja muut tiedot

Konsernituloslaskelman tai -taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentin 2—5 ja 6 kohdassa, 2 a §:n 1 ja 2 momentissa, 3 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohdassa, 4 §:n 1 momentin 3—6 ja 11 kohdassa, 5 §:n 1 momentin 1—6 kohdassa, 5 a §:ssä, 6 §:n 1 momentissa, 7 §:ssä, 7 a §:n 1 momentissa, 7 b §:ssä ja 8 §:n 1—4 momentissa sekä tämän asetuksen 7—10 §:ssä, 12 ja 13 §:ssä ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot konsernista.

26 §
Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen

Sellaiseen vakuutusyhtiön ja kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen tilinpäätökseen tai vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:n mukaisia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen sekä siitä erilliseen toimintakertomukseen ei sovelleta tämän asetuksen säännöksiä lukuun ottamatta 7 §:n 7—11 ja 13—15 kohtaa, 10 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 3 momentin 1—3 kohtaa sekä 4 momentin 1—4 kohtaa ja 14 §:ää.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen tilinpäätökseen sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernin tilinpäätökseen siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Liitteet 1 ja 2: Tuloslaskelma ja tase

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.