139/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 127 §:n ja merimieseläkelain (1290/2006) 197 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä edellinen on laissa 1668/2015 ja jälkimmäinen laissa 1667/2015:

1 §
Soveltamisala

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Merimieseläkekassan tilinpäätöksen ja konsernitilin-päätöksen laatimisessa sovelletaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettua sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (614/2008) (ministeriön asetus), jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §
Tuloslaskelmaa koskevat poikkeukset

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Merimieseläkekassan tuloslaskelmassa noudatetaan lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa koskevan toiminnan osalta lakisääteistä eläkevakuutusta koskevaa vakuutusteknistä laskelmaa ja muuta kuin vakuutusteknistä laskelmaa seuraavin poikkeuksin:

1) Merimieseläkekassa esittää erikseen valtion osuuden maksetuista korvauksista tuloslaskelman pääryhmässä "Korvauskulut";

2) Maatalousyrittäjien eläkelaitos esittää vakuutusmaksutulon ja lakisääteiset rahoitusosuudet eriteltyinä vakuutusmaksutuloon sekä valtion ja Kansaneläkelaitoksen osuuteen;

3) Merimieseläkekassan vastuuvelan muutosta ei eritellä vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun muutokseen;

4) eläkelaitosten vastuuvelan muutos esitetään korvauskulujen jälkeen erillisenä eränä.

3 §
Taseen vastattavaa koskevat poikkeukset

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkana esitetään maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastuuvelka ja Merimieseläkekassan vastuuvelkana merimieseläkelain (1290/2006) 200 §:ssä tarkoitettu vastuuvelka.

Merimieseläkekassa ei erittele vastuuvelkaa vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen.

4 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa saavat jättää esittämättä ministeriön asetuksen 7 §:n 4—13 kohdan mukaiset liitetiedot.

Liitetietoina esitetään selvitys vastuuvelan laskentaperiaatteista.

5 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa saavat jättää ilmoittamatta tuloslaskelman liitetietoina ministeriön asetuksen 8 §:n 1 momentin 1, 3—6 ja 10 kohdan mukaiset tiedot.

Tuloslaskelmaa koskevina liitetietoina esitetään:

1) vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain;

2) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin, vakuutusten hoitokuluihin ja hallintokuluihin.

Merimieseläkekassa esittää vakuutusmaksutulon lisäksi eriteltynä työnantajan ja työntekijän osuuteen.

6 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa saavat jättää ilmoittamatta taseen vastaavia koskevina liitetietoina ministeriön asetuksen 9 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaiset tiedot.

7 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa saavat jättää ilmoittamatta taseen vastattavia koskevina liitetietoina ministeriön asetuksen 10 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset tiedot sekä 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot.

8 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa jättää ilmoittamatta tilinpäätöksen liitetietoina ministeriön asetuksen 11 §:n 3—6 momentissa ja 14 §:ssä tarkoitetut tiedot.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Meri-mieseläkekassan kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.