133/2016

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2016

Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan niihin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoittamiin tuki- ja korvausjärjestelmiin, jotka Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) nojalla kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan.

2 §
Toimivaltainen viranomainen maksajavirastoasioissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 908/2014 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Ahvenanmaalla on maa- ja metsätalousministeriö.

3 §
Maksajavirasto

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013, jäljempänä horisontaaliasetus, 7 artiklassa tarkoitettu maksajavirasto Ahvenanmaalla on Maaseutuvirasto.

4 §
Maksajaviraston tehtävien hoitaminen

Maaseutuvirasto hoitaa Ahvenanmaalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 liitteessä I olevan 1 kohdan A alakohdan ensimmäisen kohdan ii ja iii alakohdassa säädetyt tehtävät siltä osin kuin nämä eivät kuulu Ahvenanmaan maakunnan hallituksen hoidettaviksi.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus hoitaa 1 momentissa mainitun asetuksen liitteessä I olevan 1 kohdan A alakohdan ensimmäisen kohdan i alakohdassa säädetyt tehtävät. Maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnan hallituksessa sovitaan tarkemmin Maaseutuviraston ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen välisellä sopimuksella.

5 §
Todentamisviranomaisen tehtävien hoitaminen

Horisontaalisasetuksen 9 artiklassa tarkoitetun todentamisviranomaisen tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan maakunnan osalta maa- ja metsätalousministeriön nimeämä todentamisviranomainen.

6 §
Vastuu maksajaviraston tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksajaviraston tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista vastaa Ahvenanmaan maakunta. Kustannusten korvaamiseen liittyvistä menettelyistä sovitaan tarkemmin Maaseutuviraston ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen välisellä sopimuksella.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (881/2006).

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2016

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.