114/2016

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 31 kohta, 5 §:n 2 momentti, 5 a § ja liite, sellaisina kuin niistä ovat 5 a § asetuksessa 554/2015 ja liite asetuksessa 1521/2015, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


31) eläinryhmällä vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmiä, yli kahden vuoden ikäisiä emolehmiä, emolehmiä, vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, sonneja, lypsylehmiä ja muita yli kahden vuoden ikäisiä nautoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä muita nautoja, alle kuuden kuukauden ikäisiä muita nautoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä,  siitosemakkoja, muita sikoja, lampaita ja uuhia, karitsoja, vuohia ja kuttuja, kilejä, vähintään vuoden ikäisiä uuhia, vähintään vuoden ikäisiä pässejä, vähintään vuoden ikäisiä kuttuja, vähintään vuoden ikäisiä pukkeja,  kalkkunoita muuna siipikarjana, hanhia, ankkoja, sorsia ja fasaaneja muuna siipikarjana, broilereita, munivia kanoja, emolintuja broilereina, emolintuja kalkkunoina, suomenhevosia, yli kuuden kuukauden ikäisiä hevosia tai yli kuuden kuukauden ikäisiä poneja.


5 §
Eläinyksikköjen määrän laskenta ja laskenta-aika

Niiden eläinryhmien osalta, joita koskevaa eläinrekisteriä ei ole, eläinyksikköjen määrän laskennassa käytetään pidetyn kirjan mukaista kunkin kalenterikuukauden ensimmäisen päivän todellista eläinryhmittäistä määrää. Broilereiden osalta laskennassa käytetään kuitenkin kunkin kalenterikuukauden ensimmäisen ja viidennen päivän välistä korkeinta vähintään yhden vuorokauden ajan pidettyä todellista eläinmäärää.


5 a §
Eläinyksikköjen määrän laskenta-aika luonnonmukaisessa tuotannossa

Jos viljelijä on antanut luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2015) mukaisen kotieläintuotantoa koskevan luomusitoumuksen, laskenta-ajanjakso luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvauksen osalta alkaa edellä 5 §:stä poiketen ensimmäisenä kotieläintuotannon sitoumusvuonna toukokuun 1 päivänä, ellei kyseessä ole mainitun asetuksen 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu uusi sitoumus.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2016. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite

KERROINTAULUKKO

Eläinryhmittäiset kertoimet ja niiden soveltaminen (x) Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaiset tuet Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) mukaiset tuet
Eläinryhmä Kerroin 10 § Kotieläintalouden tuet 10 e §Tuotannosta irrotettu sika- ja siipikarjatalouden tuki 5 §Alkuperäis-rotueläimet 6 §Luonnonhaittakorvaus 7 §Eläinten hyvinvointi-korvaus 8 § Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Nautaeläimet
emolehmähiehot yli 2 v, emolehmät 1,00 x
Yli 2v sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat 1,00 x x x x
alkuperäisrotunaudat yli 2v 1,00 x
sonnit, härät, emolehmät, lypsylehmät, muut naudat 6 kk- 2 v 0,60 x x x x
emolehmähiehot 8 kk - 2 v 0,60 x x x x x
alkuperäisrotunaudat, väh. 1 v mutta enintään 2 v 0,60 x
sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat alle 6 kk 0,40 x x x x
sonnit, härät, 6 kk- alle 20 kk 0,60 x
Siat
emakot 0,50 x x x x
muut siat, vieroitetut porsaat 0-3 kk ikäluokasta 2/3 0,30 x x x x
karjut 0,30 x x x x
Lampaat
uuhet 0,20 x x x x x x
pässit 0,20 x x x x x
karitsat yli 3 kk 0,06 x x x x
Vuohet
kutut 0,20 x x x x x x
pukit 0,20 x x x x x
kilit yli 3 kk 0,06 x x x x
Siipikarja
muu siipikarja (kalkkunat) 0,03 x x x x
muu siipikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) 0,03 x x x
broilerit 0,007 x x x x
munivat kanat 0,014 x x x x
emolinnut 0,03 x x x
emolinnut (broileri) 0,02 x x x
emolinnut (kalkkuna) 0,05 x x x
Hevoset
hevoset, yli 6 kk 1,00 x x
ponit, yli 6 kk 1,00 x x
suomenhevonen 1,00 x

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.