52/2016

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2016

Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen (254/2006) 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 18 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti asetuksessa 702/2015, sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a ja 18 a § seuraavasti:

2 a §
Lääkärintarkastuksen kustannukset

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palkatun henkilöstön 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun hyvän terveyden osoittamiseksi tarvittavien lääkärintarkastusten ja hammaslääkärintarkastusten kustannuksista vastaa työnantaja.

7 §
Palkkaus operaation aikana

Kriisinhallintahenkilöstön palkkaus operaation aikana määräytyy tehtävän vaativuusluokan perusteella seuraavasti:

Tehtävän
vaativuusluokka Palkka
10 määrätään kulloinkin erikseen
9 A 7 110,47 euroa/kk
9 B 6 361,24 euroa/kk
8 A 5 994,33 euroa/kk
8 B 5 484,11 euroa/kk
7 A 4 827,86 euroa/kk
7 B 4 344,69 euroa/kk
6 3 798,39 euroa/kk
5 3 227,68 euroa/kk
4 A 2 990,70 euroa/kk
4 B 2 669,23 euroa/kk
3 2 355,78 euroa/kk
2 2 250,14 euroa/kk
1 2 164,73 euroa/kk

8 §
Koulutusajan etuudet

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevat saavat koulutusajalta kultakin palveluspäivältä kotimaan kokopäivärahan suuruista kriisinhallintapäivärahaa ja valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaista palkkausta. Puolustusvoimien ulkopuolelta palkatuille koulutuksessa oleville suoritetaan työansion menetyksen korvauksena päivärahaa, joka on miehistöön kuuluvalle 64,60 euroa, aliupseerille 67,30 euroa sekä upseerille ja erikoisupseerille 70,30 euroa päivältä. Heidän maksuttomaan majoitukseensa, muonitukseensa, vaatetukseensa ja terveydenhuoltoonsa sovelletaan, mitä niistä asevelvollisuuslain (1438/2007) nojalla säädetään. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske valmiusosastohenkilöstöä, jolle suoritetaan kriisinhallintapäivärahaa 2 ja 3 momentissa säädetyllä tavalla.


18 §
Operaation aikaiset kotilomamatkat

Jos huoltokuljetuksia ei ole järjestetty, valtio korvaa kaksi kotilomamatkaa palvelusalueelta Suomeen ja takaisin kutakin kuutta palveluskuukautta kohden valtiolle edullisinta lentoreittiä käyttäen.

18 a §
Kotiutumisjärjestelyt

Kriisinhallintapalvelussuhde päättyy kotiutumisjaksoon, ellei henkilö ilmoita luopuvansa siitä. Jakson pituus määräytyy palvelusajan mukaan siten, että kutakin 30 palveluspäivää kohden kertyy yksi kotiutumisjaksovuorokausi. Kaikissa tapauksissa kotiutumisjakson pituus on kuitenkin vähintään kuusi kalenterivuorokautta. Jakso alkaa välittömästi operaatiosta kotimaahan paluun jälkeen. Kotiutumisjakson ajalta maksetaan kultakin kalenterivuorokaudelta 25,00 euron suuruista päivärahaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2016. Sen 2 a §, 18 §:n 2 momentti ja 18 a § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2016

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Jari Kajavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.