49/2016

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 4 momentin 6, 21, 42, 48, 49, 51—54, 59, 61, 63 ja 65 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 374/2013,

muutetaan 10 §:n 3 momentin 6 kohta ja 4 momentin 5, 16, 17, 23, 25, 31, 34, 45, 50, 55, 58, 64, 66, 71, 72 ja 75 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 374/2013, sekä

lisätään 10 §:n 4 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 374/2013, uusi 18 a, 18 b, 50 a ja 58 a kohta, seuraavasti:

10 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkoja ovat:


6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuun ottamatta tuomioistuimia, paikallisia syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, valtion oikeusaputoimistoja, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipoliittista instituuttia, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia ja valtion oppilaitoksia;


Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi:


5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston apulaisosastopäällikkö ja mainitun osaston oikeusapu- ja ulosottoyksikön päällikkönä toimiva hallitusneuvos ja suunnittelupäällikkö, lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden valmistelusta vastaava apulaisosastopäällikkö, kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, yleis- ja henkilöstöhallinnosta vastaava hallitusneuvos ja näissä tehtävissä työskentelevä hallitussihteeri;


16) sisäministeriö: hallintojohtaja, talousjohtaja sekä poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston hallintoasioita käsittelevän yksikön päällikkö;

17) Hallinnon tietotekniikkakeskus: talouspäällikkö;


18 a) Poliisihallitus: poliisijohtaja, henkilöstöpäällikkö, neuvottelupäällikkö sekä henkilöstöasioita käsittelevä ylitarkastaja tai muu vastaava virkamies;

18 b) poliisilaitokset: poliisipäällikkö ja henkilöstöasioita käsittelevä apulaispoliisipäällikkö;


23) pelastustoimi: Pelastusopiston rehtori ja hallintojohtaja;


25) Rajavartiolaitos: Rajavartiolaitoksen päällikkö, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja hallitusneuvos sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, henkilöstöosaston sekä raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, Raja- ja merivartiokoulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri sekä henkilöstöosaston neuvottelupäällikkö, palvelussuhdeyksikön päällikkö, ylitarkastaja ja palvelussuhdeasioita käsittelevä upseeri;


31) Tulli: tietohallintojohtaja, talousjohtaja, laboratorionjohtaja, henkilöstöpäällikkö, hallintopalvelupäälliköt, viraston virka- ja työehtosopimuksia koskeviin sopimusneuvotteluihin osallistuva tulliylitarkastaja ja hallinto-osaston lakimies;


34) aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan valtionvirasto: vastuualueen päällikkö, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön päällikkö, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut vastuualueen yksiköiden päälliköt sekä Ahvenanmaan valtionviraston hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikön tehtäviä hoitava virkamies;


45) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: hallintojohtaja;


50) Maanmittauslaitos: keskushallinnon johtaja, paikkatietoinfrastruktuurin palveluiden osaston johtaja, tutkimusjohtaja, tulosyksikön johtaja ja henkilöstölakimies;

50 a) Luonnonvarakeskus: pääjohtajan välittömässä alaisuudessa olevat yksikönjohtajat, yhteistoimintajohtaja, henkilöstöpäällikkö sekä henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita käsittelevä lakimies;


55) liikenne- ja viestintäministeriö: yksikön johtajaksi määrätty virkamies, talousjohtaja ja yleisen osaston yhteisiin sijoitettu viestintäneuvos;


58) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: vastuualueen johtaja;

58 a) ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus: johtaja ja henkilöstöjohtaja;


64) Innovaatiorahoituskeskus Tekes: johtaja, henkilöstöpalvelut -yksikön päällikkö ja palvelussuhdeasioita käsittelevä virkamies;


66) Energiavirasto: hallintopäällikkö;


71) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: johtaja ja henkilöstöjohtaja;

72) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: ylijohtaja, hallintojohtaja, tietojohtaja, osaston johtaja, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasioita hoitava lakimies;


75) ympäristöministeriö: tulosalueen päällikkö;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2016.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2016

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.