44/2016

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 2 §:n 1 momentin 9 kohta ja 8 § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


9) emakolla eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 15 kohdassa tarkoitettua sikaa;


8 §
Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevaa eläinyksikkömäärää laskettaessa maatilan keskimääräinen eläinmäärä kalenterivuoden aikana otetaan huomioon eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla.

Sikojen ja siipikarjan osalta viljelijän on ilmoitettava teurastamoon viedyt siipikarjan teuraserät ja sitoumuskauden kunkin kuukauden ensimmäisen päivän eläinmäärä. Lisäksi viljelijän on ilmoitettava korvausta hakiessaan arvio sitoumuskauden keskimääräisestä eläinyksikkömäärästä.

Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan porsaiden eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä. Edellä 4 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan 3—8 kuukauden ikäisten lihasikojen eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä.

Edellä 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa toimenpiteessä eläinmäärä lasketaan toimenpiteen ehdot täyttävien teuraserien keskiarvona. Jos saapumiserä teurastetaan useammassa osassa, osat yhdistetään vastaamaan alkuperäistä erää. Sitoumuskauden eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon vain sitoumuskauden loppuun mennessä tulleiden saapumiserien eläimet, jotka on teurastettu sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä ja jotka viljelijä on ilmoittanut viimeistään Maaseutuviraston määräämänä ajankohtana. Jos osa tai kaikki sitoumuskauden aikana tulleen saapumiserän eläimistä teurastetaan myöhemmin kuin sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä, saapumiserän eläimet otetaan huomioon seuraavan sitoumusvuoden eläinmäärää laskettaessa.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.