Säädökset alkuperäisinä: 2015

1450/2015
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1449/2015
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1448/2015
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1447/2015
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
1446/2015
Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
1445/2015
Laki ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta
1444/2015
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1443/2015
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1442/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä
1441/2015
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
1440/2015
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1439/2015
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen urheilu vuoden 2016 juhlarahoista
1438/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1437/2015
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1436/2015
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1435/2015
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2016
1434/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta
1433/2015
Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1432/2015
Valtioneuvoston asetus integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa annetun lain voimaantulosta
1431/2015
Verohallinnon päätös vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1430/2015
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä
1429/2015
Valtiovarainministeriön asetus henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta eräissä maistraateissa
1428/2015
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä
1427/2015
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1426/2015
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1425/2015
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1424/2015
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1423/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1422/2015
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1421/2015
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2016 maksettavasta rintama-avustuksesta
1420/2015
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2016
1419/2015
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta
1418/2015
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1417/2015
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 b ja 2 c §:n muuttamisesta
1416/2015
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1415/2015
Laki Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1414/2015
Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1413/2015
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1412/2015
Laki kaupunkiraideliikenteestä
1411/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
1410/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista
1409/2015
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2015 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta verovuodelta 2015, Ahvenanmaan maakunnan metsähoitomaksun eräpäivästä vuodelta 2015 sekä vuoden 2016 kiinteistöveron eräpäivistä
1408/2015
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1407/2015
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1406/2015
Valtioneuvoston asetus poliisista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
1405/2015
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 1 ja 8 §:n muuttamisesta
1404/2015
Tasavallan presidentin asetus julkisesta palveluvelvoitteesta lentoliikenteelle Maarianhaminan ja Tukholman alueen välillä
1403/2015
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1402/2015
Laki opintotukilain muuttamisesta
1401/2015
Laki jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.