Säädökset alkuperäisinä: 2015

1500/2015
Laki eläintautilain muuttamisesta
1499/2015
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1498/2015
Laki kirkkolain muuttamisesta
1497/2015
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1496/2015
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
1495/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta
1494/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista
1493/2015
Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1492/2015
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
1491/2015
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1490/2015
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta
1489/2015
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista
1488/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2015—2016
1487/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista meri-mieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1486/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta
1485/2015
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
1484/2015
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2016
1483/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1482/2015
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
1481/2015
Laki autoverolain muuttamisesta
1480/2015
Eduskunnan kanslian ohjesääntö
1479/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1478/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1477/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1476/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1475/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista vuosina 2016–2018
1474/2015
Oikeusministeriön asetus isyys- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista
1473/2015
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1472/2015
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1471/2015
Valtioneuvoston päätös Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä
1470/2015
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 ja 44 §:n muuttamisesta
1469/2015
Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta
1468/2015
Valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta
1467/2015
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen ammatillisen kuntoutuksen kustannuksien korvaamisesta
1466/2015
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä
1465/2015
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1464/2015
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1463/2015
Valtioneuvoston asetus nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1462/2015
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1461/2015
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1460/2015
Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista
1459/2015
Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta
1458/2015
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1457/2015
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1456/2015
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
1455/2015
Tuomioistuinmaksulaki
1454/2015
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1453/2015
Laki kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
1452/2015
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1451/2015
Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.