Säädökset alkuperäisinä: 2015

1550/2015
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1549/2015
Laki ennakkoperintälain 15 §:n muuttamisesta
1548/2015
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1547/2015
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1546/2015
Laki tuloverolain muuttamisesta
1545/2015
Vuoden 2016 tuloveroasteikkolaki
1544/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1543/2015
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1542/2015
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2016 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1541/2015
Verohallinnon päätös vuonna 2016 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1540/2015
Valtioneuvoston asetus vuoden 2016 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
1539/2015
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1538/2015
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1537/2015
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 65 tai 35 prosenttia, annetun asetuksen muuttamisesta
1536/2015
Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1535/2015
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1534/2015
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1533/2015
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1532/2015
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
1531/2015
Valtioneuvoston asetus avustuksesta Finpro Oy:n ja Finpro ry:n toimintaan vuosina 2016—2020
1530/2015
Valtioneuvoston asetus avustuksesta elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016—2020
1529/2015
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1528/2015
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyviin eräisiin säännöstöihin sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyviin eräisiin säännöstöihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta.
1527/2015
Valtioneuvoston asetus ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1526/2015
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1525/2015
Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta
1524/2015
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016
1523/2015
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksen eräiden tehtävien siirtämisestä sisäministeriön hallinnonalan muihin virastoihin
1522/2015
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1521/2015
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1520/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta
1519/2015
Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1518/2015
Laki jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta
1517/2015
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1516/2015
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1515/2015
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annetun lain muuttamisesta
1514/2015
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1513/2015
Laki tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
1512/2015
Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista
1511/2015
Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta
1510/2015
Laki kuluttajaturvallisuuslain muuttamisesta
1509/2015
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1508/2015
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1507/2015
Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1506/2015
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1505/2015
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1504/2015
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016
1503/2015
Laki joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta
1502/2015
Laki paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muuttamisesta
1501/2015
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.