Säädökset alkuperäisinä: 2015

800/2015
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
799/2015
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
798/2015
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
797/2015
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
796/2015
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista
795/2015
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
794/2015
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta
793/2015
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
792/2015
Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
791/2015
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
790/2015
Laki lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta
789/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015—2016
788/2015
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen rästisaatavien hallinnointia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
787/2015
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
786/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
785/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministe-riön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
784/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta
783/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista
782/2015
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
781/2015
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamises-ta
780/2015
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta
779/2015
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta
778/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
777/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
776/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
775/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
774/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
773/2015
Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
772/2015
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
771/2015
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
770/2015
Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
769/2015
Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta
768/2015
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta
767/2015
Laki järjestyslain 10 §:n muuttamisesta
766/2015
Laki rikoslain 41 luvun muuttamisesta
765/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
764/2015
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
763/2015
Ampumaratalaki
762/2015
Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta
761/2015
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
760/2015
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
759/2015
Laki edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin
758/2015
Laki tietoyhteiskuntakaaren 151 ja 316 §:n muuttamisesta
757/2015
Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
756/2015
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta
755/2015
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
754/2015
Laki välimiesmenettelystä annetun lain 27 ja 29 §:n muuttamisesta
753/2015
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
752/2015
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
751/2015
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.