Säädökset alkuperäisinä: 2015

1750/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
1749/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
1748/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vankiterveydenhuollon yksikön maksullisista suoritteista
1747/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2016
1746/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2016 suoritettavasta määrärahasta
1745/2015
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016-2017
1744/2015
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista
1743/2015
Valtioneuvoston asetus jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1742/2015
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
1741/2015
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1740/2015
Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 38 §:n muuttamisesta
1739/2015
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta
1738/2015
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1737/2015
Valtioneuvoston asetus Vankiterveydenhuollon yksiköstä
1736/2015
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1735/2015
Valtioneuvoston asetus lainsäädännön arviointineuvostosta
1734/2015
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016 - 2020
1733/2015
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
1732/2015
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1731/2015
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2016
1730/2015
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 2 a §:n muuttamisesta
1729/2015
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1726/2015
Verohallinnon työjärjestys
1725/2015
Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista
1724/2015
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1723/2015
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1722/2015
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja lain liitteen väliaikaisesta muuttamisesta
1721/2015
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja liitteen muuttamisesta
1720/2015
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1719/2015
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta
1718/2015
Laki rikoslain muuttamisesta
1717/2015
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1716/2015
Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1715/2015
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1714/2015
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
1713/2015
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1712/2015
Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
1711/2015
Laki metsästyslain 42 ja 75 §:n muuttamisesta
1710/2015
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
1709/2015
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
1708/2015
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
1707/2015
Laki yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta
1706/2015
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
1705/2015
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta
1704/2015
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1703/2015
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1702/2015
Laki yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1701/2015
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.