1751/2015

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen (696/2014) 1 §:n 2 momentti, 3 § ja asetuksen liitteenä oleva maksutaulukko, sellaisena kuin siitä on maksutaulukko asetuksessa 1358/2015, seuraavasti:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suoriteryhmän muodostavat Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista annetun lain 2 §:n 3 kohdan määritelmän mukaiset seuraavat julkisoikeudellisten suoritteiden kokonaisuudet:

1) patenttiasiat;

2) hyödyllisyysmalliasiat;

3) integroidun piirin piirimalliasiat;

4) teollisoikeusasiamiesasiat;

5) kaupparekisteriasiat;

6) tavaramerkkiasiat;

7) mallioikeusasiat;

8) yrityskiinnitysasiat;

9) säätiöasiat;

10) yhdistysasiat;

11)  uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat; sekä

12) tilintarkastusasiat

3 §
Maksuttomat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisilmoitukset;

2) viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin rekistereihin;

3) Patentti- ja rekisterihallituksen antamat vastaanottotodistukset;

4) tilinpäätöstietojen julkistaminen;

5) osoitteenmuutoksen merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituksen tai teollisoikeusasiamieslautakunnan ylläpitämiin rekistereihin;

6) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin sekä niihin liittyvät lopputilitysilmoitukset;

7) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, säännöistä ja yhtiösopimuksesta sekä ote kaupparekisteristä, jotka Patentti- ja rekisterihallitus antaa perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä;

8) yrityskiinnityksen kuolettaminen;

9) henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus, joka perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen;

10) perustamisluvan saaneen säätiön rekisteröinti;

11) valtuuskuntaa tai muuta sellaista säätiölain (109/30) 10 b §:n tarkoittamaa toimielintä koskeva muutos;

12) nimen, kotipaikan ja asiamiehen muutosta koskeva merkintä patenttirekisteriin, hyödyllisyysmallirekisteriin, piirimallirekisteriin, tavaramerkkirekisteriin ja mallirekisteriin

13) patenttiyhteistyösopimuksen sääntöjen 44.3(b), 45bis.7(c) ja 71.2(b) mukaiset viitejulkaisujen kopiot ensimmäisen kopio-sarjan osalta; sekä

14) Patentti- ja rekisterihallituksen vakiomuotoiset tietoluovutukset valtion virastoille ja laitoksille sekä tuomioistuimille ja muille lainkäyttöelimille, kunnallisille viranomaisille, eduskunnalle ja sen virastoille ja laitoksille, tasavallan presidentin kanslialle, Ahvenanmaan maakunnassa toimiville maakunnan, kunnan ja valtion viranomaisille, tieteelliseen tutkimukseen ja lakisääteiseen tutkintoon johtavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille sekä Kansaneläkelaitokselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista (285/2009).

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Ylitarkastaja
Mika Kotala

Liite

MAKSUTAULUKKO (PRH)

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Kansalliset patenttiasiat
Hakemusmaksu 450 €
Hakemusmaksu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 350 €
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 40 €
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu. 40 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää ole sovellettava. 450 €
Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 300 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 125 €

Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta

ensimmäinen kerta 70 €
muut kerrat 140 €
Tilausmaksu välipäätöksen asiakirjoista yhtenä kappaleena 20 €
kahtena kappaleena 30 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Julkaisumaksu 450 €
Julkaisumaksu käännöksen korjauksen johdosta 450 €
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on tehty sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 350 €

Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:

1.—3. vuosi 200 €
4. vuosi 155 €
5. vuosi 170 €
6. vuosi 195 €
7. vuosi 245 €
8. vuosi 290 €
9. vuosi 320 €
10. vuosi 360 €
11. vuosi. 425 €
12. vuosi. 485 €
13. vuosi 540 €
14. vuosi 600 €
15. vuosi 650 €
16. vuosi 700 €
17. vuosi 750 €
18. vuosi 800 €
19. vuosi 850 €
20. vuosi 900 €

Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

Väitemaksu 800 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Rajoittamista koskeva käsittelymaksu patenttilain 53 a §:n mukaan 800 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Etuoikeustodistus 70 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 €  € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
2 §
Kansalliset hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 250 €
Rekisteröintimaksu sähköisesti hyödyllisyysmallimääräysten liitteen 1 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 200 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 20 €
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Uudelleenkäsittelymaksu 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu neljäksi vuodeksi 250 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu kahdeksi vuodeksi 200 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 70 €
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallioikeuslain 26 a §:n mukaan 450 €
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Etuoikeustodistus 50 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
Tutkimusmaksu 300 €
Lausuntomaksu 100 €
Lykkäysmaksu 50 €
Viitejulkaisumaksu 20 €
Viitejulkaisun kaksoiskopio 30 €
3 §
Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset patentti- ja  hyödyllisyysmallioikeusasiat
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön 16.1(a) mukaan 1 875 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2(a) mukaan 1 875 €
Täydentävästä uutuustutkimuksesta suoritettava maksu PCT-säännön 45bis.3 mukaan 1 875 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta PCT-säännön 16.3 ja 41.1 mukaan. Jos kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle Patentti- ja rekisterihallitus, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja Patentti- ja rekisterihallitukselle on hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, on palautuksen määrä 300 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1(b) mukaan 600 €
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan 600 €
Lähettämismaksu 135 €
Etuoikeustodistus 70 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15 €
Käännöksen myöhästymismaksu PCT-säännön 12.3(e) tai 12.4(e) mukaan. Myöhästymismaksu on suuruudeltaan 25 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.1(c) tai 13ter.2 mukaan. 200 €
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 16bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään lähettämismaksun suuruinen, mutta korkeintaan 50 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 58bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään käsittelymaksun suuruinen, mutta korkeintaan kaksi kertaa käsittelymaksun suuruinen määrä.

Maksu kopioiden toimittamisesta PCT-säännön 12bis.1(c) mukaan

PCT-sääntö 12bis.1(b)(i) 20 €
PCT-sääntö 12bis.1(b)(iv) 20 €
Viitejulkaisujen kopiomaksu PCT-säännön 44.3(b), 45bis.7(c) tai 71.2(b) mukaan, kuitenkin niin, että 1 sarja on ilmainen 20 €
Kopiot/sivu PCT-säännön 94.2 mukaan. 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS) 945 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 26bis.3 mukaan 450 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 49ter.2d mukaan 450 €
4 §
Eurooppapatenttiasiat
Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn Eurooppapatentin käännöksen ja käännöksen korjauksen sekä rajoitetun patentin julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 1 momentin mukaan julkaisumaksu. 450 €
Julkaisumaksu, kun käännös toimitettu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 350 €
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan. Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/ sivu
Rekisteriote 15 €
5 §
Lisäsuojatodistusasiat
Hakemusmaksu 450 €
Hakemusmaksu lisäsuojatodistuksen jatkamisesta 450 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 70 €
muut kerrat 140 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 900 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
6 §
Integroidun piirin piirimalliasiat
Rekisteröintimaksu 450 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 215 €
Uudelleenkäsittelymaksu 70 €
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
7 §
Teollisoikeusasiamiesasiat
Asiamiestutkintoon osallistumismaksu
Yhteinen osa 400 €
Teollisoikeuskohtainen osa 200 €
Auktorisoinnin myöntämismaksu 200 €
Auktorisoinnin jatkamismaksu 200 €
Muutos tai muu erillinen merkintä asiamiestutkintorekisteriin 50 €
Muutos tai muu erillinen merkintä asiamiesrekisteriin 50 €
Ote asiamiestutkintorekisteristä 15 €
Ote asiamiesrekisteristä 15 €
Jäljennös auktorisoitujen asiamiesten luettelosta 15 €
8 §
Tavaramerkkiasiat
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 250 €
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 215 €
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 325 €
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 290 €
Lisämaksu luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 80 €
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 215 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu 300 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 275 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 350 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikaudenpäättymisen jälkeen sähköistä järjestelmää käyttäen 325 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 375 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetäänsähköistä järjestelmää käyttäen 350 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 425 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetäänrekisteröintikauden päättymisen jälkeen sähköistä järjestelmää käyttäen 400 €
Lisämaksu luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 125 €
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä 55 €
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 100 €
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 60 €
Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 155 €
Yhteisön tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 50 €
Etuoikeustodistus 10 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
9 §
Mallioikeusasiat
Hakemusmaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 215 €
Hakemusmaksu 250 €

Lisämaksut hakemuksen yhteydessä

Luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55 €
Yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 130 €
Säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55 €
Kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen jälkeen 50 €
Uudelleenkäsittelymaksu 55 €
Uudistamismaksu 380 €
Lisämaksut uudistamishakemuksen yhteydessä luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55 €
Yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen luokan jälkeen 130 €
Säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55 €
Jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 55 €
Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Maksu mallirekisteröinnin muuttamisesta hakemuksen perusteella kultakin mallilta 200 €
Yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen toimittamismaksu 60 €
Kansainvälistä rekisteröintiä koskevan hakemuksen toimittamismaksu 60 €
Etuoikeustodistus 17 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
10 §
Kaupparekisteriasiat

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut

Käsittelymaksut sähköistä järjestelmää käyttäen

Osakeyhtiön perusilmoitus 330 €
Hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutosilmoitus tai oman eron ilmoitus 40 €/asia
Yksityisen elinkeinonharjoittajan kotipaikan ja toimialan muutos 40 €/asia
Toiminimen muutosilmoitus 65 €
Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen 65 €/nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 65 €/nimi
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan ja säästöpankin sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus 275 €
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 120 €
Osakeyhtiön pääomaa koskeva muutosilmoitus 240 €
Optio-oikeuden antaminen 380 €
Pääoman menettäminen 40 €
Ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa 380 €
Muu muutosilmoitus 40 €/asia
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 185 €/ yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumisasiassa 380 €/ kuulutettava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 185 €/ yhtiö
Ilmoitus sulautumisen raukeamisesta tai peruuttamisesta 40 €/ yhtiö

Käsittelymaksut muuta kuin sähköistä järjestelmää käyttäen

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 110 €
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 240 €
Muu elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 380 €
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 380 €
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 190 €
Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen] pääomaa koskeva muutosilmoitus 285 €
Optio-oikeuden antaminen 420 €
Pääoman menettäminen 85 €
Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muutosilmoitus 100 €/ nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 100 €/nimi
Ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön tai osuuskunnan velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muutettaessa tai niistä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa 520 €
Paperilla ilmoitettu hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutos tai oma ero 40 €/asia + 45 €/ ilmoitus
Muu muutosilmoitus 85 €

Sulautumis- ja jakautumisasiat

Sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 225 €/ yhteisö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumis- ja jakautumisasioissa 420 €/ kuulutettava yhteisö
Ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 225 €/ yhteisö

Muut hakemusasiat

Hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 210 €
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 210 €
Hakemus toimia poikkeusluvalla osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana, olla osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä, kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai sivuliikkeen perustana 120 €
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 85 €
Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi. 85 €

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Kaupparekisteriote 13 €
Kaupparekisterin osaote 6,50 €/ tietoryhmä
Yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 13 €
Kaupparekisteritietojen käännösote (suomi, ruotsi, englanti) 40 €
Diaaritodistus 7 €
Rekisteröintitodistus 7 €
Tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 13 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/ sivu
11 §
Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasiat

Otteet ja todistukset

Saapumistodistus 7 €
Oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisö-tunnusrekisterin otetuloste 7 €
12 §
Yrityskiinnitysasiat

Todistukset

Rasitustodistus 13 €
Diaaritodistus 7 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 € / sivu

Hakemukset ja ilmoitusasiat

Kiinnityshakemus 170 €
Kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 240 €
Vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 240 €
Kiinnityksen yhdistäminen 240 €
Kiinnityksen keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 240 €
Ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta (kiinnityskohtainen) 25 €
Ilmoitus saatavan hakemisesta 25 €
Hakemus kiinnityksen jakamiseksi yhtiön jakautumisen yhteydessä 240 €
Ilmoitus kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 60 €
Ilmoitus elinkeinotoiminnan jatkamisesta ja kiinnityksen siirrosta 240 €
Kiinnityksen rahayksikön muuttaminen 25 €
13 §
Säätiörekisteriasiat

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Säätiörekisteriote 13 €
Säännöt 13 €
Säätiörekisteritietojen käännösote (suomi, ruotsi, englanti) 40 €
Diaaritodistus 7 €
Rekisteröintitodistus 7 €
Tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 13 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu

Säätiölain (109/1930) mukaiset lupa- ja suostumusasiat

Säätiön perustaminen 1 680 €
Säätiön lakkauttaminen 510 €
Säätiön sääntömuutoksen vahvistaminen 510 €
Säätiön sulautuminen 510 €

Säätiölain (487/2015) mukaiset maksut

Ennakkotarkastusasiat

Säätiön sääntöjen tai sääntömuutosten ennakkotarkastus 800 €

Säätiörekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut

Säätiön perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu). 800 €
Säätiön perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 200 €
Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 800 €
Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 200 €
Säätiön hallituksen, hallintoneuvoston, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien ja toimitusjohtajan muutos tai oma ero 100 €
Aputoiminimen ilmoittaminen 100 €/ nimi
Muu muutosilmoitus 100 €

Sulautumisasiat

Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 500 € / säätiö tai yhteisö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumisasiassa. 410 € + 210 € / kuulutettava säätiö tai yhteisö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 110 €/ yhteisö

Muut hakemusasiat

Hakemus julkisesta haasteesta säätiön velkojille. 210 €
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 210 €
Hakemus toimia poikkeusluvalla säätiön perustajana, olla säätiön hallituksessa, hallintoneuvostossa, toimitusjohtajana, nimenkirjoittajana tai selvitysmiehenä 120 €
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 100 €
Hakemus rekisteristä poistetun säätiön selvitystilaan määräämiseksi 100 €
14 §
Yhdistysrekisteriasiat

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Rekisteriote 13 €
Säännöt, yhdyskuntajärjestys, paikallissäännöt tai perussäännöt 13 €
Diaaritodistus 7 €
Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista yhdeltä tilikaudelta 13 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu

Ennakkotarkastusasiat

Sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 1―5 §:ää 150 €
Sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän 450 €

Paperisena jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut

Yhdistykset, Keskuskauppakamari ja kauppakamarit perus- tai perustamisilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 130 €
Perus- tai perustamisilmoitus (ennakkotarkastettu) 40 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 130 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 40 €
Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 150 €
Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 150 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus 130 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus 130 €
Puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 30 €
Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano(kauppakamarilaki 2 §) 30 €
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä perusilmoitus 275 €
Perussäännön muutosilmoitus 200 €
Yhtymäsopimuksen muutosilmoitus 200 €
Jäsenten tai nimenkirjoittajien muutosilmoitus 40 €
Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §) 100 €

Sähköisesti jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut

Yhdistykset

Perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 85 €
Perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 30 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 85 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 35 €
Puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 20 €
Liittomuotoisen yhdistyksen sääntömuutos ja nimenkirjoittajailmoitus liittokaistaa käyttäen 35 €

15 §

Tilintarkastajia koskevat asiat

Tutkintomaksut

HT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 490 €
KHT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 610 €
JHT-tutkintoon osallistumismaksu 610 €
JHTT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 300 €
Maksu HT- ja JHT-tutkinnon lisätehtävästä:
1-3 opintopisteen laajuisesta lisätehtävästä 180 €
4-6 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 360 €
7-9 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 540 €

Kelpoisuuskokeeseen tai sen osaan osallistumismaksut

HT-hakijalta 245 €
KHT-hakijalta 305 €
JHT-hakijalta 305 €
JHTT-siirtymäkokeeseen osallistumismaksu 200 €
Hyväksymisen palauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 200 €

Todistukset ja otteet tilintarkastajatutkinto- ja tilintarkastajarekisteristä

Ote tilintarkastajatutkintorekisteristä 15 €
Todistus tilintarkastajarekisteristä 60 €
Ote tilintarkastajarekisteristä 15 €

Muut maksut

Ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 €
Laaduntarkastuksen maksu 130 euroa tunnilta kultakin laaduntarkastajalta ja avustajalta
ETA-alueen ulkopuolelta tulevan tilintarkastajan rekisteröintihakemuksen käsittelymaksu 200 €
16 §
Muut suoritteet
Toimituslisä 5,50 €
Laskutuslisä 6,50 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.