1732/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1392/2014) 16 ja 33 §,

muutetaan 4 §:n 1 momentti, 5, 6 ja 7 §, 8 §:n 4 momentti, 10 §, 12 §:n 3 momentti, 14 ja 17 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 § 8 §:n 4 momentti, 12 §:n 3 momentti ja 17 § asetuksessa 445/2015 sekä 7 ja 10 § osaksi asetuksessa 445/2015, sekä

lisätään 13 §:ään uusi 2 momentti, 28 §:ään uusi 2 momentti ja 30 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

4 §
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetut elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan liittyvät tehtävät;

2) palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitetut palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät ja merimiesten palkkaturvalaissa (1108/2000) tarkoitetut tehtävät;

3) työ- ja elinkeinotoimistojen oikeudellinen ohjaus työttömyysturvalain (1290/2002), vuorotteluvapaalain (1305/2002) ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) toimeenpanossa.


5 §
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 6 artiklassa ja maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (632/2007) tarkoitetut sokerin monipuolistamistukeen liittyvät tehtävät;

2) Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 76−80 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden rahoittamiseksi myönnettävien tukien myöntämiseen, seurantaan ja valvontaan liittyvät tehtävät;

3) Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) 4 §:n 2 momentin nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle siirretyt tehtävät;

4) yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014) tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle säädetyt tehtävät;

5) kalastuslain (379/2015) 77 §:ssä tarkoitetut kalojen maahantuontia koskevat tehtävät sekä 87−89 §:ssä tarkoitetut kaupallisen kalastajan rekisteröintiä koskevat tehtävät;

6) maanteiden päivittäisen kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttamistehtävät ja hankintapäätökset sekä maantielauttaliikenteen hankintaan ja palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät; 

7) saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa (494/1981) tarkoitetut saariston yhteysalusliikenteen hankintaan ja avustuksiin sekä palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät;

8) tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitetut etuajo-oikeuteen lautoilla ja yhteysaluksilla liittyvät tehtävät;

9) luonnonsuojelulain (1096/1996) 40 ja 45 §:ssä sekä 49 §:n 4 momentissa tarkoitetut lajisuojelua koskevat lupatehtävät ja 49 §:n 3 momentissa tarkoitetut lintuja koskevat lupatehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 11 §:ssä tarkoitetun kasvihuonetuotannon tuen ja 12 §:ssä tarkoitetun puutarhatuotteiden varastointituen osalta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kalastuslaissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa (1447/2006), Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa, yhteisaluelaissa (758/1989), vesilaissa (587/2011), vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) ja ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla tulvariskien hallinnasta annetussa laissa (620/2010) tarkoitetut tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät tehtävät Kokemäenjoen vesistöalueella.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta Liikennevirastosta annetun lain (862/2009) mukaan Liikennevirastolle kuuluvia tehtäviä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat hankinnat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutuksen osalta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

6 §
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen EY N:o 1698/2005 kumoamisesta annetussa parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1174/2014) tarkoitetut valtakunnalliset hankkeet;

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut työvoimakoulutuksen hankinnat nosturialan osalta.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009), rakennerahastolaissa (1401/2006) sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa (7/2014) säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa (1068/2000), valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa (1336/2006) ja (9/2014) tarkoitetut tehtävät lukuun ottamatta 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja avustuksia keksintöasioissa;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella tulvariskien hallinnasta annetussa laissa tarkoitetut Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät tehtävät.

7 §
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) innovaatio- ja keksintötoimintaa sekä liiketoiminnan kansainvälistymistä koskevat kehittämis- ja koordinaatiotehtävät;

2) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa (1336/2006) ja (9/2014) tarkoitetut tehtävät keksintöasioissa;

3) yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1300/2010) 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten näyttelyiden valtionapuviranomaisen tehtävät ja 4 kohdassa tarkoitetut vientiverkostohankkeiden, vientirenkaiden ja kumppanuusohjelmien valtionapuviranomaisen tehtävät muiden kuin matkailun ja luovien alojen osalta ja lukuun ottamatta maksatustehtäviä;

4) energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaiset tehtävät lukuun ottamatta maksatustehtäviä;

5) maanteihin, ratoihin ja vesiväyliin liittyvät asiakaspalvelutehtävät sekä taksi-, tavara- ja joukkoliikennelupiin liittyvä neuvonta;

6) seuraavat maantielain mukaiset tehtävät:

a) 8 §:ssä tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tienpitoviranomaisena kuuluvat sopimustehtävät;

b) 37 ja 47 §:ssä tarkoitetut liittymiä koskevat lupatehtävät ja suoja- ja näkemäalueita koskevat poikkeamispäätökset yhdysteiden ja vähäliikenteisten seututeiden osalta, yhdyskuntateknisiin kaapeleihin ja johtolinjoihin liittyvät lupatehtävät ja poikkeamispäätökset kuitenkin kaikkien maanteiden osalta;

c) 42 §:ssä tarkoitetut tiealueeseen kohdistuvaa työtä sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista tiealueelle koskevat lupatehtävät;

d) 52 §:ssä tarkoitetut tienvarsimainontaan liittyvät poikkeamislupatehtävät;

7) tieliikennelaissa ja -asetuksessa tarkoitetut tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat lupa- ja lausuntotehtävät sekä tieliikennelaissa tarkoitetut palvelukohteiden opastusta koskevat lupatehtävät;

8) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 126 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen mainostoimenpidelupien myöntämiseen liittyvät 133 §:ssä tarkoitetut tehtävät kuultaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tienpitoviranomaisena sekä 192 §:n 1 momentissa tarkoitetun puhevallan käyttämisen tienpitoviranomaisena;

9) erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (786/2012) 38 §:n mukaisia mitta- ja massarajoituksia koskevat poikkeamislupatehtävät;

10) tienpitoviranomaisen perinnetoimintaan liittyvät tehtävät;

11) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen asiakaspalvelutehtävät;

12) jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiset valtakunnallisen jätehuollon tuottajavastuun ohjaus- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) ja jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto-, vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

8 §
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja Liikennevirastosta annetun lain mukaan Liikennevirastolle kuuluvia tehtäviä.


10 §
 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 6 §:n 3 kohdassa tarkoitetun mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen osalta lukuun ottamatta valvontatehtäviä.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kalastuslaissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla taksiliikennelaissa tarkoitetut tehtävät.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

12 §
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja Liikennevirastosta annetun lain mukaan Liikennevirastolle kuuluvia tehtäviä.


13 §
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla taksiliikennelaissa (217/2007) tarkoitetut tehtävät.


14 §
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun kasvihuonetuotannon tuen ja 12 §:ssä tarkoitetun puutarhatuotteiden varastointituen osalta.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle määrättävät tehtävät.

17 §
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maantielaissa tarkoitetut tien kunnossapitoon liittyvät vahingonkorvausasiat lukuun ottamatta valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetussa laissa (978/2014) tarkoitettuja vahingonkorvausasioita;

2) ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa (828/2008) tarkoitetut omistajatietojen selvittämistä sekä siirto- ja korvauspäätöksiä koskevat tehtävät maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta;

3) arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävät;

4) Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetussa laissa (28/1998) tarkoitetut lupa- ja valvontatehtävät;

5) maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 13 §:ssä tarkoitettujen metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) kalastuslaissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät;

2) taksiliikennelaissa tarkoitetut tehtävät sekä maanteiden rakentamisen ja maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta edellä 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja Liikennevirastosta annetun lain (862/2009) mukaan Liikennevirastolle kuuluvia tehtäviä.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen välillä Inarijärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla tehtyyn sopimukseen (SopS 39/1959) sekä Suomen Tasavallan ja Norjan Kuningaskunnan välillä Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehtyyn sopimukseen (SopS 94/1989) sekä Suomen ja Ruotsin välillä tehtyyn rajajokisopimukseen (SopS 91/2010) liittyvät toimeenpanotehtävät.

28 §
Kehittämis- ja hallintokeskuksen virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kehittämis- ja hallintokeskuksessa toimivan siviilipalveluskeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksesta on voimassa, mitä siviilipalveluksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1461/2007) säädetään.

30 §
Kehittämis- ja hallintokeskuksen muut tehtävät

Kehittämis- ja hallintokeskuksen erillisyksikkönä toimiva siviilipalveluskeskus hoitaa siviilipalveluslaissa (1446/2007) tarkoitetut tehtävät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Asetuksen 5 §:n 2 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kasvihuonetuotannon tukien hoitamiseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden 2016 loppuun.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Lenita Toivakka

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.