1720/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 2 §:n 25 kohta, 9 §:n 4 kohta ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1399/2010, seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


25) kaupallisella kalastuksella toimintaa, jossa sen harjoittaja kuuluu kalastuslain (379/2015) 88 §:n mukaiseen kaupallisten kalastajien ryhmään I tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan ryhmään;


9 §

Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat sen lisäksi, mitä valmisverotuslaissa säädetään:


4) polttoaineet, jotka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella; kalastusalusten polttoaineet ovat kuitenkin verottomia siltä osin kuin niitä käytetään kaupalliseen kalastukseen edellyttäen, että kalastusalus on merkitty Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin, merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010) tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin tai vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (424/2014) mukaiseen vesikulkuneuvorekisteriin taikka näitä vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin; ja että kaupallinen kalastaja on merkittynä kalastuslain 94 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kaupallisten kalastajien rekisteriin tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan rekisteriin;


10 §

Kaupalliseen kalastukseen käytettävän polttoaineen osalta 9 §:n 4 kohdassa tarkoitettujen rekisteröintimerkintöjen on oltava voimassa polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä tarkoitettua sellaista ammattimaista kalastusta harjoittavan, joka ei ole tässä laissa tarkoitettua kaupallista kalastusta harjoittava, oikeuteen hankkia verotonta polttoainetta ja hakea veronpalautusta sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuonna 2016.

HE 130/2015
VaVM 14/2015
EV 82/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.