1612/2015

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992) 3 §:n 1, 3 ja 5 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti, 18 a, 27 a, 28, 34 ja 39 §, 42 §:n otsikko ja 1 momentti, 44 §:n 3 a momentti, 45 § sekä 51 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti asetuksissa 353/2006 ja 1086/2006, 3 §:n 3 momentti asetuksessa 544/2003, 3 §:n 5 momentti asetuksessa 291/1998, 6 §:n 2 momentti, 18 §:n 1 momentti ja 27 a § asetuksessa 1243/2002, 18 a § ja 51 a §:n 1 momentti asetuksessa 1272/2014, 28 § asetuksessa 774/1994, 34 § osaksi asetuksissa 291/1998 ja 1243/2002, 39 § asetuksessa 542/2015, 44 §:n 3 a momentti asetuksessa 356/1996 sekä 25 § 2 momentti ja 45 § asetuksessa 407/2013, seuraavasti:

3 §
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset

1. Ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:

a) paketti- ja kuorma-auton (N-luokat), erikoisauton, sekä M-luokkaan kuuluvan matkailu-, ruumis- ja huoltoauton 80 kilometriä tunnissa;

b) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) ja erikoisauton sekä eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, jonka omamassa on alle 1,8 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1981 tai myöhemmin taikka jonka omamassa on alle 1,875 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1995 tai myöhemmin, kuitenkin 100 kilometriä tunnissa;

c) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) sekä kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, joka on varustettu lukkiutumattomin jarruin ja vähintään kuljettajan turvatyynyllä, kun lisäksi matkailuauton ajon aikana käytettäväksi sallitut istuimet on varustettu turvavöin, kuitenkin 100 kilometriä tunnissa;

d) linja-auton (M2- ja M3-luokka) 80 kilometriä tunnissa, kuitenkin 100 kilometriä tunnissa, jos linja-auto on katsastuksessa hyväksytty käytettäväksi tällä nopeudella eikä siinä ole seisovia matkustajia;

e) moottorikäyttöisen ajoneuvon, jonka vähintään yksi akseli on jousittamaton, 60 kilometriä tunnissa; tämä rajoitus ei kuitenkaan koske ilman takajousitusta olevaa moottoripyörää (L3e- ja L4e-luokka);

f) kaksi- ja kolmipyöräisen mopon ja kevyen nelipyörän 45 kilometriä tunnissa, kuitenkin pienitehoisen mopon, moottorilla varustetun polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon 25 kilometriä tunnissa moottorilla ajettaessa;

g) moottorityökoneen ja maastoajoneuvon 40 kilometriä tunnissa, kuitenkin moottorikelkan moottorikelkkareitillä 60 kilometriä tunnissa;

h) muun traktorin kuin liikennetraktorin ja rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 kilometriä tunnissa olevan b-luokan nopean traktorin 40 kilometriä tunnissa;

i) liikennetraktorin sekä polttoainemaksulain (1280/2003) 7 §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa maa- ja metsätaloustraktoriksi katsottavan liikennetraktorin 50 kilometriä tunnissa;

j) b-luokan nopean traktorin 60 kilometriä tunnissa, kuitenkin sellaisen b-luokan nopean traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa ja joka on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla 80 kilometriä tunnissa;

k) ajoneuvon, jossa on metallipintaisia telaketjuja 20 kilometriä tunnissa.


3. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus, kun siihen on kytketty hinattava ajoneuvo, on:

a) auton (M- ja N-luokka), moottoripyörän, kolmipyörän ja raskaan nelipyörän 80 kilometriä tunnissa; auton, johon on kytketty luokittelumassaltaan yli 0,75 tonnin jarruton hinattava ajoneuvo, kuitenkin 60 kilometriä tunnissa sekä ajoneuvon, johon on kytketty jousittamaton hinattava ajoneuvo, kuitenkin 60 kilometriä tunnissa;

b) kaksi- ja kolmipyöräisen mopon ja kevyen nelipyörän 45 kilometriä tunnissa, ja rakenteelliselta nopeudeltaan enintään 25 kilometriä tunnissa luokan ajoneuvon kuitenkin 25 kilometriä tunnissa moottorilla ajettaessa;

c) moottorityökoneen ja maastoajoneuvon 40 kilometriä tunnissa, kuitenkin moottorikelkan moottorikelkkailureitillä, kun perävaunussa ei kuljeteta henkilöitä, 60 kilometriä tunnissa;

d) muun traktorin kuin liikennetraktorin ja rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 kilometriä tunnissa olevan b-luokan nopean traktorin 40 kilometriä tunnissa;

e) liikennetraktorin sekä polttoainemaksulain (1280/2003) 7 §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa maa- ja metsätaloustraktoriksi katsottavan liikennetraktorin 50 kilometriä tunnissa;

f) b-luokan nopean traktorin 60 kilometriä tunnissa, kuitenkin b-luokan nopean traktorin ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen yhdistelmän, jonka kaikki ajoneuvot on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla 80 kilometriä tunnissa;

g) ajoneuvoyhdistelmän, jossa on rautapintaisia telaketjuja 20 kilometriä tunnissa;

h) traktorin, kun perävaunussa kuljetetaan henkilöitä 40 kilometriä tunnissa.


5. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tiellä ajettaessa ei saa ylittää ajoneuvon rakenteesta tai rakenteeseen tai varustukseen nähden ylisuuresta kuormasta johtuvaa, viranomaisen tai valmistajan asettamaa enimmäisnopeutta. Ajoneuvoyhdistelmällä ei saa ylittää millekään yhdistelmän ajoneuvoille sallittua suurinta nopeutta.


6 §
Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta

2. Tieliikennelaissa säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske:

a) kolmipyöräisen mopon kuljettajaa ja matkustajaa, jos ajoneuvo on varustettu umpinaisella ohjaamolla;

b) turvavöin ja suojakaarella tai -katoksella varustetun kaksipyöräisen moottoripyörän ja kaksipyöräisen mopon suojakaaren tai -katoksen suojassa olevaa kuljettajaa ja matkustajaa;

c) invalidimoottoripyörän tai invalidimopon kuljettajaa;

d) liikenteen valvonnassa, muussa virkatehtävässä tai puolustusvoimien toiminnassa käytettävän ajoneuvon kuljettajaa tai matkustajaa, jos käytössä on muu kuin tieliikenteeseen hyväksytty kypärä tai jos kypärä haittaa tehtävän suorittamista;

e) moottoripyörän ja mopon tarkastusta suorittavaa katsastajaa;

f) poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, energiansiirto- tai televerkostotöissä taikka verkontarkastustehtävissä olevaa moottorikelkan tai ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetun maastoajoneuvon ja traktorin kuljettajaa ja matkustajaa;

g) umpinaisessa perävaunussa olevaa moottorikelkan matkustajaa;

h) museomoottoripyörän, -mopon ja -moottorikelkan käyttäjää järjestetyn ajotapahtuman aikana;

i) mopoksi luokitellun polkimin varustetun sähköpolkupyörän kuljettajaa, jos hän käyttää polkupyöräilijälle tarkoitettu kypärää ja jos polkupyörän massa ajokunnossa on enintään 35 kilogrammaa ja moottorin nimellisteho enintään 1 kilowattia.

18 §
L-luokan ajoneuvon ja sen perävaunun renkaat ja liukuesteet

1. Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,0 millimetriä. Moottoripyörän ja kolmipyörän etupyörässä ei saa käyttää rengasta, jonka puutteellinen tasapaino voi haitata ohjausta.


18 a §
Polkupyörän, polkupyörän perävaunun, potkupyörän, kevyen sähköajoneuvon ja eläimen vetämän ajoneuvon liukuesteet

Polkupyörän, moottorilla varustetun polkupyörän, polkupyörän perävaunun, potkupyörän, kevyen sähköajoneuvon ja eläimen vetämän ajoneuvon renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät olennaisesti vahingoita tien pintaa.

25 §
Muut päämitat

2. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon sekä linja-auton suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä. Museoajoneuvoksi rekisteröidyn linja-auton, joka on liikennekäytössä enintään 50 päivää kalenterivuoden aikana, suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,60 metriä. Henkilöauton (M1-luokka) suurin sallittu leveys on 2,55 metriä.


27 a §
Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, raskaan nelipyörän ja kevyen nelipyörän päämitat

Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, raskaan nelipyörän ja kevyen nelipyörän suurimmat sallitut päämitat ovat seuraavat:

a) pituus 4,00 m
L6e-B luokan ajoneuvon pituus kuitenkin 3,00 m
L7e-C luokan ajoneuvon pituus kuitenkin 3,70 m
b) leveys 2,00 m
kaksipyöräisen mopon leveys kuitenkin 1,00 m
L6e-B- ja L7e-C-luokan ajoneuvon leveys kuitenkin 1,50 m
c) korkeus 2,50 m
28 §
Polkupyörän, moottorilla varustetun polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon leveys

Enintään kaksipyöräisen polkupyörän suurin sallittu leveys on 25 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen 0,80 metriä, kaksipyöräisen moottorilla varustetun polkupyörän kuitenkin 1,00 metriä. Useampipyöräisen polkupyörän suurin sallittu leveys on 1,25 metriä. Kevyen sähköajoneuvon enimmäisleveys on 0,8 metriä.

34 §
Perävaunun kytkeminen kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin sekä niihin rinnastettaviin nelipyöräisiin ajoneuvoihin

1. Moottoripyörään, mopoon, kolmipyörään sekä raskaaseen ja kevyeen nelipyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka kokonaismassa ei ylitä valmistajan sallimaa massaa. Kytkentämassa ei kuitenkaan saa ylittää puolta vetävän ajoneuvon kuormittamattomasta massasta. Perävaunun suurin sallittu leveys on 1,50 metriä tai jos vetoajoneuvo on tätä leveämpi, enintään vetoajoneuvon leveys.

2. Polkupyörään ja kevyeen sähköajoneuvoon saa kytkeä perävaunun, jonka leveys on enintään 1,25 metriä ja kytkentämassa enintään 50 kilogrammaa. Kytkentämassa voi olla tätä suurempi, jos vetoajoneuvo soveltuu painavamman perävaunun vetämiseen ja perävaunun hallittavuus tällä massalla on varmistettu perävaunun jarrulaittein tai perävaunun tai vetoajoneuvon valmistajan muiden erityisehtojen mukaisesti.

39 §
Henkilökuljetus eräillä L-luokan ajoneuvoilla

1. Moottoripyörällä, jota ei ole varustettu sivuvaunulla, saa kuljettaa enintään yhtä matkustajaa. Edellytyksenä matkustajan kuljettamiselle on kuitenkin, että matkustajaa varten on sopiva istuin ja jalkatuet. Sivuvaunulla varustetun moottoripyörän sivuvaunussa saa kuljettaa enintään kahta matkustajaa.

2. Kaksipyöräisellä mopolla saa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle varatulla paikalla, jos ajoneuvo on ajoneuvoliikennerekisteriin tehdyn merkinnän mukaan tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen, tai enintään kymmenvuotiasta lasta, jos lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset.

3. Kolmipyöräisellä mopolla, kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä ja raskaalla nelipyörällä saa kuljettaa matkustajia enintään rekisteriin merkityn määrän.

4. Henkilökuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon kuljettajan ja matkustajan sekä tavaran yhteenlaskettu massa ei saa ylittää:

a) kaksipyöräisellä mopolla, kolmipyöräisellä henkilömopolla, kevyellä maantiemönkijällä tai henkilömopoautolla 325 kilogrammaa;

b) kolmipyörällä 1 000 kilogrammaa;

c) maantiemönkijällä, maastomönkijällä ja henkilönelipyörällä 525 kilogrammaa.

42 §
Henkilökuljetus polkupyörällä ja kevyellä sähköajoneuvolla

1. Polkupyörällä tai kevyellä sähköajoneuvolla ei saa kuljettaa useampia henkilöitä kuin mille se on rakennettu. Polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon kuljettajan sekä matkustajan ja tavaran yhteenlaskettu massa ei saa ylittää 250 kilogrammaa.


44 §
Henkilökuljetus perävaunun tavaratilassa

3 a. Polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon perävaunulla saa viisitoista vuotta täyttänyt henkilö kuljettaa yhtä enintään kymmenvuotiasta lasta ja kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö kahta enintään kuusivuotiasta lasta. Lapsen kuljettaminen perävaunussa on kuitenkin sallittu vain, jos perävaunussa on lasta varten sopiva istuin sekä tarkoituksenmukainen rakenne ja tarkoituksenmukaiset suojavarusteet estämään lapsen pääsemistä kosketukseen perävaunun liikkuvien osien ja tien kanssa. Lisäksi polkupyörässä tulee olla kaksi erillistä jarrulaitetta.


45 §
Tavarakuljetus

1. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle. Jos ajoneuvossa ei ole kuormakoria, kuormatilassa oleva kuorma saa ylittää ajoneuvon etuakselin kohdalta mitatun leveyden enintään 0,35 metrillä. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta veneen kuljetukseen.

2. Kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle.

3. Henkilöauton (M1-luokka) katolla kuljetettavan tavaran massa saa autolle sallittujen massojen rajoissa olla enintään 10 prosenttia auton omamassasta.

4. Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 50 kilogrammaa tavaraa ja vähintään kolmipyöräisellä polkupyörällä 100 kilogrammaa tavaraa. Tavarankuljetukseen tarkoitetulla polkupyörällä saa henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa kuitenkin olla valmistajan salliman kokonaismassan mukainen, mutta kuitenkin enintään 250 kilogrammaa, jos tavarankuljetukseen tarkoitetun polkupyörän ja sen perävaunun hallittavuus on varmistettava ylimääräisillä pyörillä tai jarrulaitteilla taikka valmistajan muilla ratkaisuilla.

5. Moottorityökonetta ei saa, lukuun ottamatta 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia perävaunulla, käyttää muihin kuin itse työpaikalla suoritettaviin, työkoneen varsinaisesta käyttötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin.

6. Kevyellä sähköajoneuvolla henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa saa olla valmistajan ilmoittaman suurimman sallitun massan mukainen, mutta kuitenkin enintään 250 kilogrammaa.

7. Henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa ei saa ylittää valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua massaa. Tavarankuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa ei kuitenkaan saa ylittää:

a) kolmipyöräisellä tavaramopolla tai tavaramopoautolla 375 kilogrammaa;

b) maantiemönkijällä ja maastomönkijällä 675 kilogrammaa;

c) hyötykolmipyörällä ja tavaranelipyörällä 1 075 kilogrammaa.

51 a §
Hitaan ajoneuvon kilpi

1. Kun kolmipyöräisellä mopolla, kevyellä nelipyörällä, jonka leveys on yli 1,00 metriä, rakenteelliselta nopeudeltaan enintään 50 kilometriä tunnissa olevalla traktorilla tai omamassaltaan 0,5 tonnia ylittävällä moottorityökoneella ajetaan tiellä, tulee siinä olla hitaan ajoneuvon kilpi. Kilven saa asentaa myös kevyeen nelipyörään, jonka leveys on enintään 1,00 metriä tai omamassaltaan enintään 0,5 tonnia olevaan moottorityökoneeseen taikka muuhun ajoneuvoon, jonka rakenteellinen nopeus ei säädösten tai määräysten mukaan saa ylittää 50 kilometriä tunnissa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tämän asetuksen voimaan tullessa liikenteessä olevaan ajoneuvoon voidaan 27 a §:n estämättä soveltaa asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita enimmäismittoja.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Yli-insinööri
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.