1589/2015

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta siirtomenettelystä ja tilastohistoriasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 162 ja 167 §:n nojalla:

1 §
Siirtomenettely

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 162 §:n 1 momentissa tarkoitetusta siirtoilmoituksesta tulee käydä ilmi vakuutuksenottajan ja siirrettävien vakuutusten yksilöintitiedot sekä siirtoajankohta ja muut siirron toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Vakuutuksenottajan tulee päivätä ja allekirjoittaa siirtoilmoitus.

Siirto peruuntuu, jos vanha vakuutusyhtiö toteaa siirtoilmoituksen saatuaan, ettei vakuutusta voida siirtää. Vanhan vakuutusyhtiön on ilmoitettava esteestä ja sen syystä uudelle vakuutusyhtiölle kahden viikon kuluessa työtapaturma- ja ammattitautilain 162 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vakuutuksen viimeisestä siirtopäivästä.

2 §
Tilastohistoriaan kuuluvat tiedot

Työtapaturma- ja ammattitautilain 167 §:ssä tarkoitettuun tilastohistoriaan kuuluvat palkka- sekä vahinkotapahtuma- ja korvaustiedot annetaan noudattaen 3—7 §:ää.

Jos pyyntö koskee työtapaturma- ja ammattitautilain 167 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettua tilastohistoriaa ja vakuutus on ollut yhtiössä mainituissa momenteissa tarkoitettua lyhyemmän ajan, tiedot annetaan vastaavasti vakuutuksen voimassaoloajalta.

3 §
Tilastohistorian palkkatiedot

Työtapaturma- ja ammattitautilain 167 §:ssä tarkoitettuun tilastohistoriaan kuuluvat palkkatiedot eritellään viimeiseltä täydeltä ja kuluvalta kalenterivuodelta Tapaturmavakuutuskeskuksen työtapaturma- ja ammattitautilain 171 §:n nojalla ylläpitämän riskiluokituksen edellyttämän toimialaa tai teetettyä työtä koskevan tiedon mukaisesti. Aikaisemmilta vuosilta toimitetaan vain vakuutusmaksun perusteena käytettyjen palkkojen vuosittainen yhteismäärä.

Palkat ilmoitetaan lopullisina palkkoina. Jos lopullista palkkatietoa ei ole käytettävissä, ilmoitetaan ennakkopalkkatieto.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ohimenevillä korvauksilla työtapaturma- ja ammattitautilain 8 luvussa tarkoitettuja sairaanhoidon korvauksia sekä sairaanhoidon kustannuksista maksettuja täyskustannusmaksuja lukuun ottamatta korvausta 37 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesta sairaanhoitona annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja tämän kustannuksista maksettuja täyskustannusmaksuja, 50 §:n mukaisia korvauksia matka- ja majoituskuluista lukuun ottamatta sairaanhoitona annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneita matka- ja majoituskuluja, 53 §:n mukaista korvausta kodinhoidon lisäkustannuksista, 54 §:n mukaista korvausta esinevahingoista, 56  §:n mukaista päivärahaa sekä 69 ja 92 §:n mukaista kuntoutusrahaa, jota maksetaan vuoden aikana vahinkopäivästä lukien;

2) pysyvillä korvauksilla työtapaturma- ja ammattitautilain 37 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisia korvauksia sairaanhoitona annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja näistä kustannuksista maksettuja täyskustannusmaksuja, 50 §:n mukaisia korvauksia sairaanhoitona annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneista matka- ja majoituskuluista, 51 §:n mukaista hoitotukea, 52 §:n mukaista vaatelisää, 63 §:n mukaista tapaturmaeläkettä, 69 ja 92 §:n mukaista kuntoutusrahaa, jota maksetaan vahinkopäivän vuosipäivän jälkeen, 83 §:n mukaista haittarahaa, 89, 90 ja 93—98 §:n mukaisia kuntoutuskorvauksia sekä 13 luvun mukaisia vahingoittuneen kuoleman johdosta maksettavia korvauksia;

3) varauksilla vakuutusyhtiön tekemiä vahinkotapahtumakohtaisia pysyvien korvausten varauksia, jotka ovat keskeneräisiä siten, että niiden määräämisessä käytetyt vahingoittunutta koskevat tiedot eivät ole vakuutusyhtiön arvion mukaan vielä lopulliseksi katsotussa määrin vakiintuneet;

4) pääomilla vakuutusyhtiön tekemiä vahinkotapahtumakohtaisia pysyvien korvausten varauksia, jotka on vahvistettu, koska niiden määräämisessä käytetyt vahingoittunutta koskevat tiedot ovat vakuutusyhtiön arvion mukaan jo lopulliseksi katsotussa määrin vakiintuneet.

5 §
Tilastohistorian vahinkotapahtuma- ja korvaustiedot

Vahinkotapahtuma- ja korvaustiedot jaotellaan ammattitauteihin, asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneisiin työtapaturmiin ja muihin työtapaturmiin. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset ilmoitetaan eriteltyinä maksettuihin ohimeneviin korvauksiin, maksettuihin pysyviin korvauksiin sekä pysyvien korvausten varauksiin ja pääomiin. Lisäksi ohimenevistä korvauksista ilmoitetaan erikseen maksettujen päivärahojen ja vuoden aikana vahinkopäivästä lukien maksettujen kuntoutusrahojen yhteismäärä koko toimitettavalta tilastojaksolta, jos vakuutuksenottajan viimeisen täyden kalenterivuoden palkkasumma ylittää 1 500 000 euroa.

Korvaustiedot tulee eritellä kalenterivuosittain ristiintaulukoituna. Maksetut korvaukset ilmoitetaan vahinkotapahtuman sattumisvuotta vastaten jaoteltuna niille kalenterivuosille, joina ne on maksettu. Pääomat ja niiden myöhemmät korjaukset ilmoitetaan pääomina vahinkotapahtuman sattumisvuotta vastaten jaoteltuina niille kalenterivuosille, joina pääoma tai sen myöhempi korjaus on vahvistettu. Varaukset ilmoitetaan vahinkotapahtuman sattumisvuotta vastaten niille kalenterivuosille, joina vahinkotapahtumasta on ollut olemassa varaus.

Maksetuissa pysyvissä korvauksissa ei ilmoiteta pääomista vahvistamisvuoden jälkeen maksettuja korvauksia. Maksettujen korvausten, varausten ja pääomien määrä ilmoitetaan niihin kohdistuvat takautumisoikeuteen perustuvat saamiset ja työtapaturma- ja ammattitautilain 231  §:n mukaiset jakojärjestelmäkorvaukset vähennettyinä. Vastaavasti vähennetään ne työnantajan itse maksamat omavastuut, jotka on maksettu ennen 1 päivää tammikuuta 2012 sattuneiden työtapaturmien tai ilmenneiden ammattitautien johdosta.

Varaukset ilmoitetaan kunkin kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Pääomat ja niiden korjaukset ilmoitetaan vahvistamisvuotta tai korjauksentekovuotta vastaten kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Kuluvan suoritusvuoden maksetut korvaukset, pääomat ja varaukset ilmoitetaan viimeisimmän saatavilla olevan tiedon mukaisina.

Vahinkotapahtumien lukumäärä ilmoitetaan sattumisvuosittain. Lisäksi ilmoitetaan sattumisvuosittain niiden vahinkotapahtumien lukumäärä, joista on tehty varaus tai vahvistettu pääoma.

6 §
Yksilöinti- ja vakuutustiedot

Tilastohistoriaan kuuluvat tiedot annetaan vakuutuskohtaisesti. Vakuutuksesta ilmoitetaan myös:

1) vakuutusyhtiö;

2) vakuutusnumero;

3) vakuutuksenottajan nimi ja osoite;

4) vakuutuksenottajan yritys- ja yhteisötunnus tai henkilötunnus;

5) vakuutuksen alkamispäivä;

6) vakuutusyhtiö, josta vakuutus on siirtynyt;

7) vakuutuksen päättymispäivä;

8) vakuutusyhtiö, jonne vakuutus on siirtynyt.

Edellä 1 momentin 5 ja 6 kohdassa mainitut tiedot annetaan, jos vakuutus ei ole ollut tiedot antavassa vakuutusyhtiössä viittä edeltävää kalenterivuotta. Mainitun momentin 7 ja 8 kohdassa mainitut tiedot annetaan, jos vakuutus on päättynyt tiedot antavassa vakuutusyhtiössä.

Tilastohistoriassa on ilmoitettava se päivä, jona tilastopyyntö on tietojärjestelmään tehty (tilastopäivämäärä).

Palkkatiedon osalta ilmoitetaan myös, jos on käytetty 3 §:n 2 momentin mukaisesti ennakkopalkkatietoa tai jos lopullinen palkkatieto on arvioitu. Palkka- ja korvaustiedot ilmoitetaan yhden euron tarkkuudella.

7 §
Tietojen toimittamistapa

Edellä 2—6 §:ssä tarkoitetut palkka-, vahinkotapahtuma- ja korvaustiedot toimitetaan liitteiden 1 ja 2 mukaisesti esitettyinä.

Vakuutusyhtiön tulee toimittaa 1 §:ssä tarkoitetun siirtoilmoituksen tiedot ja estetiedot sekä 2—6 §:ssä tarkoitetut tiedot ja näitä koskevat pyynnöt sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen. Tapaturmavakuutuskeskus määrittelee käytettävän sähköisen tiedonsiirtomenetelmän sekä siinä välitettävän sähköisen sanoman.

8 §
Korkotiedon ilmoittaminen Tapaturmavakuutuskeskukselle

Vakuutusyhtiön on ilmoitettava Tapaturmavakuutuskeskukselle 5 §:ssä tarkoitettujen varausten ja pääomien laskemisessa käytetty korko varauksen ja pääoman suoritusvuotta vastaten. Jos korko riippuu suoritusvuoden lisäksi sattumisvuodesta tai muusta seikasta, tämä tulee ilmetä ilmoituksesta. Vakuutusyhtiön on toimitettava korkotieto Tapaturmavakuutuskeskukselle suoritusvuotta vastaavan kalenterivuoden kunkin vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee nämä tiedot keskitetysti vakuutusyhtiöiden käytettäväksi.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen 1 päivää tammikuuta 2016 sattuneita työtapaturmia ja ilmenneitä ammattitauteja koskeviin tietoihin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitusneuvos
Mika Mänttäri

Liite 1 ja 2: STMa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta siirtomenettelystä ja tilastohistoriasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.