1530/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus avustuksesta elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016—2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään valtion talousarvion momentin 32.01.40 perusteella elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016—2020 myönnettävän yleisavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

2 §
Valtionapuviranomainen

Tässä asetuksessa tarkoitettu valtionapuviranomainen on työ- ja elinkeinoministeriö.

3 §
Avustettavat yhteisöt ja käyttökohteet

Avustusta voidaan myöntää työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tavoitteita tukevien Suomessa rekisteröityjen yhteisöjen toiminnan menoihin. Avustusta voidaan erityisistä syistä myöntää myös ulkomailla rekisteröidyille yhteisöille. Avustettavien yhteisöjen toiminta kohdistuu erityisesti:

1) pienten ja keskisuurten yritysten kehittämispalveluiden tuottamiseen sekä kansainvälistymistä edistävien asiantuntija-, tieto- ja neuvontapalveluiden tarjoamiseen edellä tarkoitetuille yrityksille;

2) asiantuntija- ja neuvontapalveluiden tuottamiseen luovilla aloilla toimiville yrityksille.

4 §
Hyväksyttävät kustannukset

Avustuksen käyttökohteina voivat olla:

1) yhteisön henkilöstön palkat lakisääteisine ja pakollisine sivukuluineen;

2) yhteisön toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan kannalta välttämättömät kustannukset;

3) yhteisön markkinointiin, neuvontaan ja tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaan liittyvät kustannukset;

4) muut yhteisön toiminnan kannalta tarpeelliset ja välttämättömät menot.

5 §
Avustuksen myöntäminen ja tavoitteet

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille voidaan myöntää avustusta niiden kotimaassa tai ulkomailla tuottamien neuvonta-, tieto-, tutkimus-, asiantuntija- ja muiden palveluiden ylläpitämiseen, jos palveluilla edistetään erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten valmiuksia kansainvälistyä tai niillä kehitetään pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa tai ulkomailla.

Avustusta voidaan myöntää myös asiantuntija- ja neuvontapalveluiden tuottamiseen luovilla aloilla toimiville yrityksille.

6 §
Avustuksen määrä

Avustus on enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista siten kuin avustusta koskevassa päätöksessä tai sen käyttöä koskevissa erillisissä määräyksissä määrätään.

Avustus voi erityisestä syystä olla 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, jos järjestön tai yhteisön toiminnan toteuttamiseksi ei ole saatavilla muuta rahoitusta tai jos tuettava toiminta on taloudellisesti tavanomaista riskialttiimpi.

7 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta on haettava ennen sen toimintavuoden alkua, jonka avustus kattaa. Hakemuksessa on esitettävä:

1) hakijan yhteystiedot ja yritys- ja yhteisötunnus;

2) toimintasuunnitelma ja vahvistettu talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan;

3) selvitys tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista toimintavuoden aikana;

4) viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajain kertomus sekä toimintakertomus.

Avustusta voidaan hakea 1 momentissa säädetystä poiketen vuoden aikana lisäavustuksena samaan toimintaan mihin avustus on jo myönnetty tai tiettyyn määriteltyyn osaan yhteisön toiminnassa.

8 §
Avustuksen maksaminen

Avustus voidaan toimintavuoden aikana maksaa saajalle täysimääräisesti ennakoina erillisen maksuaikataulun mukaisesti, jos avustettavan toiminnan tarkoituksenmukainen toteuttaminen sitä edellyttää.

9 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen käytöstä tulee antaa valtionapuviranomaiselle selvitys viimeistään toimintavuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Avustusta koskevassa päätöksessä tai avustuksen käyttöä koskevissa erillisissä pysyväisehdoissa voidaan määrätä tätä määräaikaa lyhempi määräaika.

10 §
Tuettavan toiminnan tulostavoitteet

Valtionapuviranomainen asettaa tuetulle toiminnalle tulostavoitteet ja solmii yhteisön kanssa tarvittaessa erillisen tulossopimuksen, jos elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistävän yhteisön saama avustus ylittää 30 prosenttia saajan toiminnan kokonaiskustannuksista.

11 §
Tulot ja ylijäämä

Avustettavasta toiminnasta saadut tulot otetaan huomioon avustusta myönnettäessä. Jos avustus kattaa enemmän kuin puolet toiminnan kokonaiskustannuksista, toiminnasta syntyvästä ylijäämästä on palautettava valtionapuviranomaiselle myönnettyä avustusta vastaava osuus ylijäämästä. Palautettavasta määrästä voidaan kuitenkin hakemuksesta jättää saajan käyttöön toiminnan kehittämiseen tai muuhun erityiseen tarkoitukseen enintään puolet.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tässä asetuksessa tarkoitettuihin tarkoituksiin myönnettyihin avustuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Neuvotteleva virkamies
Mikko Härkönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.