1522/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa;

2) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa);

3) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä pysyvää oleskelulupaa;

4) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai oleskelukorttia;

5) oleskelulupakortin uudistamista;

6) muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; sekä

7) viisumia.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa vastaava maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa vastaavan kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi, kansalaisuusilmoitusta, ensimmäistä oleskelulupaa ja ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten sekä ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun;

2) muuta kuin 1 §:n 1 kohdassa ja 2 §:ssä tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa, kun hakija on alaikäinen;

3) kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia, pakolaisen matkustusasiakirjaa tai oleskelulupakorttia;

4) hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä;

5) hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi; sekä

6) pyynnöstä annettavaa todistusta.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto jättää sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä käsittelymaksun kokonaan perimättä, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) pakolaiskiintiössä Suomeen otettavan ulkomaalaisen määräaikaista oleskelulupaa;

2) kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta;

3) kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetun perheenjäsenen hakemaa oleskelulupaa perhesiteen perusteella ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa;

4) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri;

5) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle ulkomaalaislain 52 d §:n perusteella;

6) kansalaisuuslain (359/2003) 2 §:n 10 kohdan mukaisen kanssahakijan kansalaisuusilmoitusta tai hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

7) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 1939–1945 käytyihin Suomen sotiin; sekä

8) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa olleensa sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta.

Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävät maksut, ovat:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, jos nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

6 §
Julkisuuslakiin perustuvat maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Maahanmuuttovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksun perimisestä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Rekisteriin tehdään merkintä myös, jos maksua ei peritä.

Maksua ei palauteta, jos hakemus peruutetaan sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä.

Maksu palautetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Sisäministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Sanna Sutter

Liite

MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Suorite Maksu Peruste

MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISET SUORITTEET

Asia, joka koskee
- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa 159 € 1 §/1- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen 119 € 1 §/1- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) 159 € 1 §/2- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa),hakija opiskelija tai alaikäinen 119 € 1 §/2- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskelulupaa työnhakua varten 159 € 1 §/2- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä pysyvää oleskelulupaa 159 € 1 §/3- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä pysyvää oleskelulupaa, hakija alaikäinen 119 € 1 §/3- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskeluoikeuden rekisteröintiä 50 € 1 §/4- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskelukorttia 115 € 1 §/4- oleskelulupakortin uudistamista 78 € 1 §/5- muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan myöntämistä 44 € 1 §/6- muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa (hylkäävä päätös) 44 € 1 §/6- viisumia 60 € 1 §/7- viisumia, alennettu maksu 35 € 1 §/7- viisumia, voimassaoloajan jatkaminen 30 € 1 §/7

OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT SUORITTEET

Asia, joka koskee
- hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi 440 € 2 §- hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi, kun hakemus jätetään sähköisesti ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittely-järjestelmän (UMA) kautta 350 € 2§-hakemusta Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi 400 € 2 §- kansalaisuusilmoitusta 320 € 2 §- kansalaisuusilmoitusta, kun ilmoitus jätetään sähköisesti ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittely-järjestelmän (UMA) kautta 240 € 2 §- kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen 100 € 2 §- kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen, kun ilmoitus jätetään sähköisesti ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittely-järjestelmän (UMA) kautta 80 € 2 §- ensimmäistä oleskelulupaa 455 € 2 §- ensimmäistä oleskelulupaa, kun hakemus jätetään sähköisesti ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittely-järjestelmän (UMA) kautta 425 € 2 §- ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten 500 € 2 §- ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, kun hakemus jätetään sähköisesti ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittely-järjestelmän (UMA) kautta 450€ 2 §- ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten 330 € 2 §- ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten, kun hakemus jätetään sähköisesti ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittely-järjestelmän (UMA) kautta 300 € 2 §

OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT SUORITTEET

Asia, joka koskee
- kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa tiedustelua 34 € 3 §/1- ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen 230 € 3 §/2- ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen, kun hakemus jätetään sähköisesti ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittely-järjestelmän (UMA) kautta 200 € 3 §/2- kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai pakolaisenmatkustusasiakirjaa 108 € 3 §/3- kadotetun tilalle annettavaa uutta oleskelulupakorttia 78 € 3 §/3- hakemusta oleskeluluvan peruuttamattajättämisestä (UlkL 58 § 3 mom.) 100 € 3 §/4- hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi 100 € 3 §/5- pyynnöstä annettavaa todistusta 20 € 3 §/6

MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua Maahanmuuttovirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja saa tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (valtion maksuperustelaki 11 b §).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.