1512/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä laissa säädetään valtiolle perittävistä tilintarkastajan, JHTT-tilintarkastajan ja JHTT-yhteisön vuosimaksusta ja laadunvalvonnan perusmaksusta sekä laadunvarmistuksen valvontamaksusta. Muista tilintarkastajamaksuista säädetään tilintarkastuslain (1141/2015) 11 luvun 2 §:n 1 momentissa.

Tässä laissa sovelletaan tilintarkastuslain 1 luvun 2 §:n mukaisia tilintarkastajan, HT-tilintarkastajan, KHT-tilintarkastajan, JHT-tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisön sekä konsernin määritelmiä. Tässä laissa tarkoitetaan JHTT-tilintarkastajalla tai JHTT-yhteisöllä tilintarkastuslain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin merkittyä JHTT-tilintarkastajaa tai JHTT-yhteisöä.

2 §
HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan sekä JHTT-tilintarkastajan vuosimaksu

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan sekä JHTT-tilintarkastajan vuosimaksu koostuu perus- ja mahdollisesta lisävuosimaksusta.

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajalta sekä JHTT-tilintarkastajalta peritään perusvuosimaksua 560 euroa.

KHT-tilintarkastajalta peritään perusvuosimaksun lisäksi lisävuosimaksua 240 euroa.

JHT-tilintarkastajalta peritään perusvuosimaksun lisäksi lisävuosimaksua 240 euroa.

3 §
Tilintarkastusyhteisön ja JHTT-yhteisön vuosimaksu

Tilintarkastusyhteisön ja JHTT-yhteisön vuosimaksu koostuu perus- ja lisävuosimaksusta.

Tilintarkastusyhteisöltä ja JHTT-yhteisöltä peritään perusvuosimaksua 1 150 euroa, minkä lisäksi peritään lisävuosimaksua niiden yhteisössä tilikauden aikana toimivien luonnollisten henkilöiden, jotka ovat tilintarkastajia, keskimääräisen lukumäärän perusteella 260 euroa kutakin henkilöä kohden kaksi henkilöä ylittävältä määrältä.

4 §
Laadunvalvonnan perusmaksu

Tilintarkastajalta, JHTT-tilintarkastajalta ja JHTT-yhteisöltä peritään valtiolle laadunvalvonnan perusmaksua 70 euroa vuodessa.

5 §
Laadunvarmistuksen valvontamaksu

Tilintarkastajan on maksettava laadunvarmistuksen valvontamaksu, jos hän on toiminut tilintarkastajana jossakin seuraavassa yhteisössä:

1) suomalainen yhteisö, jonka liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla;

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettu luottolaitos;

3) vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vakuutusyhtiö.

Valvontamaksu on 0,1 prosenttia tilintarkastajan viimeksi kuluneen tilikauden tilintarkastuspalkkioista lisättynä 2,9 prosentilla siitä tilintarkastajan viimeksi kuluneen tilikauden tilintarkastuspalkkiosta, joka johtuu 1 momentissa mainittujen yhteisöjen tilintarkastuksesta. Jos tilintarkastettu yhteisö on konsernin emoyritys, tilintarkastuspalkkio käsittää myös emoyrityksen konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksesta johtuvan palkkion.

Jos 2 momentissa tarkoitettu tilintarkastuspalkkio kohdistuu tilintarkastusyhteisöön, maksuvelvollisuus koskee tilintarkastusyhteisöä.

Laadunvarmistuksen valvontamaksu on kuitenkin aina vähintään 750 euroa.

6 §
Toimivaltainen viranomainen

Vuosimaksun, laadunvalvonnan perusmaksun sekä laadunvarmistuksen valvontamaksun määrää ja perii vuosittain Patentti- ja rekisterihallitus.

7 §
Maksujen määrääminen

Vuosimaksut, laadunvalvonnan perusmaksu sekä laadunvarmistuksen valvontamaksu erääntyvät maksettaviksi kalenterivuosittain Patentti- ja rekisterihallituksen määräämänä ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan heinäkuun viimeisenä päivänä. Patentti- ja rekisterihallituksen on lähetettävä maksupäätös tilintarkastajalle sekä JHTT-tilintarkastajalle ja JHTT-yhteisölle viimeistään 30 päivää ennen eräpäivää.

Tilintarkastajan on suoritettava vuosimaksu sekä laadunvalvonnan perusmaksu jokaiselta vuodelta, jonka heinäkuun alkaessa tilintarkastajan tilintarkastuslain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu hyväksyminen on voimassa ja tilintarkastaja on merkittynä tilintarkastuslain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin.

JHTT-tilintarkastajan tai JHTT-yhteisön on suoritettava vuosimaksu sekä laadunvalvonnan perusmaksu jokaiselta vuodelta, jonka heinäkuun alkaessa JHTT-tilintarkastajan tai JHTT-yhteisön hyväksyminen on julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain (1142/2015) 12 §:n 16 momentissa tarkoitetulla tavalla voimassa ja JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö on merkittynä tilintarkastuslain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin.

Tiedot vuosimaksun, laadunvalvonnan perusmaksun sekä laadunvarmistuksen valvontamaksun määristä ovat julkisia.

Patentti- ja rekisterihallitus voi antaa tarkempia määräyksiä maksumenettelystä.

8 §
Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta määrätty liikaa maksua, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen tai oikaisuvaatimukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

9 §
Oikaisu maksuvelvollisen vahingoksi

Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, jäänyt määräämättä säädetty maksu tai osa siitä, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen tai oikaisuvaatimukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvollisen vahingoksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

10 §
Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Patentti- ja rekisterihallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

11 §
Maksun perintä ja viivästyskorko

Vuosimaksun, laadunvalvonnan perusmaksun sekä laadunvarmistuksen valvontamaksun perimisestä suoraan ulosottokelpoisina maksuina säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

Vuosimaksun, laadunvalvonnan perusmaksun sekä laadunvarmistuksen valvontamaksun viivästyessä niille peritään korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

12 §
Tietojenantovelvollisuus

Tilintarkastajan on annettava Patentti- ja rekisterihallitukselle vuosimaksun ja laadunvarmistuksen valvontamaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot.

JHTT-tilintarkastajan ja JHTT-yhteisön on annettava Patentti- ja rekisterihallitukselle vuosimaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot.

Patentti- ja rekisterihallitus voi antaa tarkempia määräyksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittamistavasta.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

14 §
Siirtymäsäännös

JHTT-tilintarkastajalta, jonka hyväksyminen on julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain 12 §:n 16 momentissa tarkoitetulla tavalla voimassa ja joka on merkittynä tilintarkastuslain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin peritään perusvuosimaksua 200 euroa vuosina 2016—2020.

HE 47/2015
TaVm 7/2015
EV 31/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.