1484/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2016

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja arpajaislain (1047/2001) 46 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa Poliisihallitusta, keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, Poliisiammattikorkeakoulua sekä paikallispoliisia.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;

2) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjeistus ja neuvonta; sekä

3) valvontatehtävät, jollei niistä jäljempänä toisin säädetä.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) tiedoksianto rikosasioissa;

2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

3) lausunto;

4) päihtyneiden käsittely;

5) luvan, suostumuksen tai hyväksynnän peruuttaminen;

6) ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävä lupa;

7) uusi määräaikainen oleskelulupa, jos oleskelupa myönnetään:

a) kansainvälisen tai tilapäisen suojelun perusteella;

b) yksilöllisestä inhimillisestä syystä;

c) sillä perusteella, että ulkomaalainen on ihmiskaupan uhri;

d) ulkomaalaislain (301/2004) 52 d §:n perusteella;

e) kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenjäsenelle perhesiteen perusteella, jos oleskelulupaa haetaan ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa ja perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa; tai

f) sillä perusteella, että ulkomaalaisen henkilökohtainen tilanne on erityisen vaikea puolison häneen tai hänen lapseensa perhesiteen voimassaolon aikana kohdistaman tai hyväksymän väkivallan tai hyväksikäytön vuoksi;

8) jatkuva oleskelulupa ulkomaalaiselle, joka on todistajansuojeluohjelmasta annetun lain (88/2015) mukaisessa todistajansuojeluohjelmassa;

9) viisumin jatkaminen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseneltä;

10) yleisestä kokouksesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

11) väliaikainen henkilökortti, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa, kunnallisvaaleissa, kansanäänestyksessä, saamelaiskäräjien vaaleissa, taikka Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa;

12) esitutkintalain (805/2011) mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle sekä yhdenvertaisuusvaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

13) poliisilain (872/2011) 6 luvun 1 §:n mukainen tutkinta ja tutkinnan johdosta asianosaiselle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lukuun ottamatta jäljempänä 6 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa mainittuja suoritteita; sekä

14) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen, sekä yhteistyöviranomaiselle poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet.

Maksua ei peritä passilain (671/2006) 3 b §:ssä tarkoitetusta Suomessa myönnetystä hätäpassista.

3 §
Alennettu julkisoikeudellinen suoritemaksu

Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945—1952 osallistuneen henkilön passista peritään suoritemaksu, joka on puolet passin suoritemaksusta. Edellä mainitun henkilön pika- ja express-passista sekä väliaikaisesta passista peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen suoritemaksu.

Oikeus alennettuun suoritemaksuun passista osoitetaan rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/1969) mukaisella rintamasotilastunnuksella, rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen (554/1978) mukaisella rintamapalvelustunnuksella, rintamatunnuksesta annetun asetuksen (256/1988) mukaisella rintamatunnuksella, ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/1992) mukaisella ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksella tai eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitetulla todistuksella mainitun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta.

4 §
Tiedoksiantomaksut

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen suorittamiseen velvollisen on suoritettava myös ne kustannukset, jotka aiheutuvat virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä kuuluttamisesta silloin, kun kuuluttaminen on tarpeen hallintolain (434/2003) 54 §:ssä tarkoitetun tiedoksiantovelvollisuuden täyttämiseksi.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, peritään käräjäoikeudelta toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riita- tai hakemusasiassa 60 euron suuruinen maksu.

5 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii kiinteät maksut, ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.

Hylkäävästä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty hylkäävälle päätökselle alempaa maksua.

6 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) mukainen tutkinta;

4) ampumaradan tarkastaminen;

5) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen sekoittamisen valvonta;

6) arvauskilpailujen voittajan toteamisen valvonta;

7) virka-apu luonnollisille ja oikeushenkilöille sekä poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuun ottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita, virka-apua puolustusvoimille, siviilipalveluslain (1446/2007) 103 §:n mukaista virka-apua, mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:n mukaista virka-apua sekä tapaturmavakuutuslain (459/2015) 253 ja 254 §:n mukaista virka-apua;

8) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät ilmailulain (1194/2009) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

9) metsästyslain (615/1993) mukaiset irtokoiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

10) lakisääteinen tietopalvelu;

11) arpajaislain (1047/2001) 43 §:n 2 momentissa tarkoitetuista virallisten valvojien valvontatehtävistä perittävät palkkiot ja korvaukset;

12) yleisötilaisuutta koskeva päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä;

13) suojelupoliisin suorittama yritysturvallisuusselvitys; sekä

14) muut näihin verrattavat suoritteet.

Suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana käytetään 64 euroa tunnilta sekä moottoriajoneuvon käytön omakustannushintana 21 euroa tunnilta. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettuja palkkioita ja korvauksia.

Jos poliisi käyttää yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun työaikaa enintään kaksi tuntia, päätöksen suoritemaksu on 55 euroa. Jos yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen käyttää tätä enemmän työaikaa, päätöksen suoritemaksuna peritään 64 euroa tunnilta, mutta korkeintaan kuitenkin 640 euroa.

7 §
Rahapeliyhteisöiltä perittävä valvontamaksu

Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta peritään rahapeliyhteisöiltä julkisoikeudellisena maksuna valvontamaksu, jonka määrä vastaa arpajaislain 42 §:ssä Poliisihallitukselle säädettyjen rahapelitoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta aiheutuvien muiden kuin tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetuilla suoritemaksuilla katettavien kustannusten määrää.

Valvontamaksu jaetaan arpajaislain 11 §:ssä tarkoitettujen rahapeliyhteisöjen kesken siten, että:

1) Veikkaus Oy vastaa 45 prosentista;

2) Raha-automaattiyhdistys vastaa 45 prosentista; sekä

3) Fintoto Oy vastaa 10 prosentista.

8 §
Muut rahapelitoiminnan valvontaan liittyvät suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista rahapeliyhteisöiltä peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoiminnan tietoteknisen valvonnan laite- ja ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja ylläpito.

9 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin ja hätäkeskuksen toimitiloihin sekä laitteiston toimintavalmiuden ylläpitäminen;

2) tilauksesta annettavat julkaisut;

3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;

5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

6) muut kuin 10 §:ssä tarkoitetut poliisihallinnon ulkopuolisille annettavat jäljennökset, postituspalvelut sekä pyynnöstä hankittavat asiakirjat;

7) poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutus- ja materiaalipalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, jos niitä on saatavissa myös ulkopuolisilta, sekä opetuksen liitännäispalvelut;

8) asuinhuoneiston vuokraaminen Poliisiammattikorkeakoululta;

9) muu kuin lakisääteinen tietopalvelu;

10) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;

11) erikoiskuljetusten ja arvokuljetusten avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille;

12) ampuma-aselainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin esineisiin tehtävät merkinnät;

13) valokuvaus haettaessa passia poliisilaitokselta Helsinki-Vantaan lentoasemalla;

14) laskutuslisä, kun paikallispoliisi laskuttaa liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen suoritemaksun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetusta erityisestä syystä; sekä

15) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

1 momentin 8 kohdasta poiketen Poliisiammattikorkeakoulussa tuntiopettajina toimivien henkilöiden majoitus on maksutonta.

10 §
Asiakirjajäljennöksestä perittävä suoritemaksu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §:ään perustuvasta asiakirjan antamisesta peritään suoritemaksu noudattaen, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään. Päätöksestä, jolla viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, ei peritä suoritemaksua.

Tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta tai telekopiona toimitettavasta A4-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta peritään 0,50 euroa sivulta. A3-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta sekä värikopiosta tai -tulosteesta peritään 1 euro sivulta. Jos yhden tai useamman asiakirjan kopio on tallennettu CD- tai DVD -levylle tai vastaavalle sähköiselle tallennusalustalle, peritään tallenteesta maksu, joka on 15 euroa levyltä.

Erityisiä toimenpiteitä vaativaa asiakirjapyyntöä käsiteltäessä peritään maksuna 6 §:n 2 momentin mukainen suoritteen tuottamiseen käytetyn työn mukainen omakustannushinta.

11 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksu voidaan periä myöhemmin, jos siihen on erityinen syy.

Maksu peritään, vaikka hakija peruuttaisi hakemuksensa sen jälkeen, kun päätöksen antamiseen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Edellä 7 §:ssä tarkoitetut valvontamaksut peritään valvontamaksukausittain jälkikäteen. Valvontamaksukaudet ovat tammikuu—kesäkuu ja heinäkuu―joulukuu.

Edellä 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetut virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset peritään neljännesvuosittain jälkikäteen.

Edellä 8 §:ssä säädetyistä suoritteista peritään maksut sen jälkeen, kun Poliisihallitus on luovuttanut suoritteen tai maksanut suoritteesta aiheutuneen laskun.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä.

12 §
Kurssimaksun periminen ja palauttaminen

Edellä 5 §:ssä tarkoitetut Poliisiammattikorkeakoulun kurssimaksut peritään sen jälkeen, kun hakemus opiskelijaksi ottamisesta kurssille on hyväksytty.

Kurssimaksua ei kuitenkaan peritä, jos kurssille hyväksytty peruuttaa osallistumisensa kurssille viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua. Kurssimaksua ei myöskään peritä, jos kurssille hyväksytty on sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta kurssille.

Poliisiammattikorkeakoulu voi hakemuksesta palauttaa maksetun kurssimaksun 2 momentissa mainituissa tilanteissa.

13 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sisäministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Elina Rydman

Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET

AMPUMA-ASEET (POLIISI)

Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat sekä ampumatarvikeluvat
Hankkimis- ja hallussapitolupa tai yksityinen valmistamislupa 79 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 36 €
Poliisihallituksen myöntämän hankkimisluvan tai yksityisen valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa 39 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 36 €
Hankkimislupa tai yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 28 €
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 32 €
Rinnakkaislupa, kaasusumutinlupa, ampumatarvikelupa, hankkimis- ja hallussapitolupa kaasuaseelle tai yksityinen valmistamislupa kaasuaseelle 30 €
Aseenkäsittelylupa 32 €
Aseen osasta tai tehokkaasta ilma-aseesta tehtävä ilmoitus 25 €
Ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon 1 €/ase vähintään 10 €
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle 47 €/1―10 asetta
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön tiedostoon 35 €/1―10 asetta
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen 55 €
Ampuma-asekouluttajakoulutus 27 €
Kaksoiskappale, muu saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa tai lisäkortti, hallussapitoluvan uudistaminen tai ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen 26 €
Asevastaavan hyväksyntä
Asevastaavan hyväksyntä 55 €
Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 26 €
Deaktivoitu ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen 24 €
Säilytystilojen tarkastus
Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus (ampuma-aselaki (1/1998) 20 § 3 mom.) 80 €
Muu säilytystilojen tarkastus 65 €
Yksityinen siirto ja tuonti
Yksityinen ennakkosuostumus, yksityinen siirto- tai tuontilupa tai suostumus 27 €
Euroopan ampuma-asepassi 58 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 26 €
Euroopan ampuma-asepassin lisälehti 26 €

ARPAJAISET JA RAHANKERÄYKSET

Arvauskilpailut
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus 26 €
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos 24 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 24 €
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa
(Arpajaislaki (1047/2001) 56 §) 26 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 53 €
Rahankeräysluvan muutos 22 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 59 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 29 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 31 €
Tavaravoittoautomaatti
Tavaravoittoautomaattilupa 33 €
Tavaravoittoautomaattiluvan muutos 20 €

LIIKENNE

Tien sulkeminen
Lupa tien sulkemiseen (tieliikenneasetus (182/1982) 51 § 1 mom.) 330 €
Päätös tien tilapäisestä sulkemisesta (tieliikenneasetus 51 § 3 mom.) 25 €

MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT ASIAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN

Henkilökortti
Henkilökortti (sisältää Väestörekisterikeskuksen (VRK) maksun 13,20 €) 54 €
Henkilökortti, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 13,20 €) 50 €
Alaikäisen henkilökortti 36 €
Alaikäisen henkilökortti, sähköinen hakemus 32 €
Väliaikainen henkilökortti 33 €
Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö (lisäksi VRK:n maksu 10 € PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauksesta) 10 €
Hylkäävä päätös 30 €
Henkilön tunnistaminen
(laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 66 ja 67 §, laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) 17 §) 43 €
Passi
Passi (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 48 €
Passi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 44 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle (sisältää VRK:n maksun 2,50 €) 24 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 2,50 €) 22 €
Tilapäinen passi (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 48 €
Pikapassi (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 65 €
Pikapassi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 61 €
Express-passi (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 83 €
Express-passi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 79 €
Väliaikainen passi 80 €
Merimiespassi 62 €
Merimiespassi, sähköinen hakemus 58 €
Hylkäävä päätös 44 €
Muukalaispassi ja pakolaisten matkustusasiakirja
Matkustusasiakirjan myöntäminen (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 44 €
Hylkäävä päätös 44 €

TURVA-ALA (POLIISI)

Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojakoe 122 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 42 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen muuttaminen 33 €
Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 33 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen/henkilö 25 €
Järjestyksenvalvojien asettaminen (järjestyslaki (612/2003) 22 §) 169 €
Järjestyksenvalvojien asettamisen muuttaminen 135 €
Järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 25 §:n mukainen sopivuuslausunto järjestyksenvalvojakoulutukseen hakeutuneesta 25 €
Turvasuojaajat
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 42 €
Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 33 €
Turvasuojaajakortin kaksoiskappale 33 €
Turvatarkastus
Turvatarkastajaksi hyväksyminen 58 €
Turvatarkastajaksi hyväksymisen muuttaminen 47 €
Vartijat
Vartijaksi hyväksyminen 42 €
Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 33 €
Vartijakortin kaksoiskappale 33 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 39 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 30 €
Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 30 €

ULKOMAALAISLUVAT JA UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUS

Oleskelulupa
Oleskelulupa (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 159 €
Opiskelijat, alaikäiset (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 119 €
Oleskelulupakortin uudistaminen (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 78 €
Oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortti
Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti 50 €
Todistus pysyvästä oleskeluoikeudesta 25 €
Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 115 €
Oleskelukortin uudistaminen (sisältää VRK:n maksun 3,00 €) 90 €
Viisumi
Viisumin jatkaminen 30 €

YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET

Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 25 €
Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 25 €
Ilmoitukset
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 32 €
Alkoholilain (1142/1994) 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely 16 €
Räjäytystyön suorittamista koskevan ilmoituksen käsittely 25 €

2. POLIISIHALLITUKSEN SUORITTEET

Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan Poliisihallituksen toimitiloissa) 17 €/ase
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B(tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan välineillä, asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase
Patruunoiden tyyppitarkastus 800 €
Patruunoiden erätarkastus 360 €
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €
Patruunatehtaan yleistarkastus 2 700 €
Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuontilupa 59 €
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 127 €
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 127 €
Kaupallinen ennakkosuostumus 36 €
Kaupallinen tuontilupa 59 €
Kaupallinen siirtolupa 36 €
Määräaikainen kaupallinen siirtolupa 36 €
Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 30 €
Kaupallinen vientilupa 127 €
Kaupallinen kauttakuljetuslupa 127 €
Yksityinen vientilupa 100 €
Ampuma-aseen merkintä 10 €/ase
Asealan elinkeino
Asealan elinkeinolupa 350 €
Asealan elinkeinoluvan muutos 175 €
Elinkeinonharjoittajan muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 100 €
Vastuuhenkilön koe 150 €
Vastuuhenkilön hyväksyminen 150 €
Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
Asealan kaupan harjoittaja 170 €
Asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) 85 €
Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaja 170 €
Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) 85 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.
Asekeräilijä
Asekeräilijäksi hyväksyminen 225 €
Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 115 €
Päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen 85 €
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
Hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 110 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 55 €
Yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan valmistamiseen tai muuntamiseen 110 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 55 €
Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 55 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
Ampumarata
Ampumaratalupa 400 €
Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta 170 €
Ratavastaavan muutos tai ilmoitus ratavastaavasta 40 €
Järjestyssäännön muutos 40 €
Ampumarataluvan muu muutos 100 €
Vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen muu muutos 70 €
Ampumaurheilukeskuksen tarkastaminen 185 €
Räjähteiden lähtöaineet
Räjähteiden lähtöainelupa 30 €
Arvauskilpailut
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus 26 €
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos 24 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 24 €
Bingo
Bingolupa 150 €
Bingoluvan muutos 40 €
Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 40 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 280 €
Rahankeräysluvan muutos 95 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 280 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 95 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 35 €
Pelikasinon tarkastuskäynti 550 €
Vartioimisliikelupa
Vartioimisliikelupa 350 €
Vartioimisliikeluvan muuttaminen 175 €
Muutosilmoituksen käsittelymaksu 65 €
Vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 100 €
Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
vartijoiden määrä enintään 5 päätoimipaikka 180 €
toimipaikka 155 €
vartijoiden määrä 6―10 päätoimipaikka 230 €
toimipaikka 210 €
vartijoiden määrä 11―50 päätoimipaikka 300 €
toimipaikka 250 €
vartijoiden määrä 51―200 päätoimipaikka 400 €
toimipaikka 300 €
vartijoiden määrä 201 tai enemmän päätoimipaikka 600 €
toimipaikka 450 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa.
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen
Vastaavaksi hoitajaksi, vastaavan hoitajan sijaiseksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 150 €
Hyväksymisen muuttaminen 150 €
Järjestyksenvalvojakouluttajat
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 150 €
Hyväksymisen muuttaminen 120 €
Vartijan voimankäyttökouluttajat
Voimankäyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi hyväksyminen 150 €
Hyväksymisen muuttaminen 120 €
Muut Poliisihallituksen suoritteet
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 45 €
Poliisivaltuuksien myöntäminen 90 €

3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET

Koiran tottelevaisuustarkastus
Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 100 €
Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 75 €
Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 25 €
Voimankäyttökouluttajan koulutus
Voimankäytön kouluttajakoulutus 1 000 €
Asekouluttajakoulutus 2 500 €
Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 400 €
Asekouluttajan kertauskoulutus 600 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus
Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi 800 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin teoriaosa 400 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi 450 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssin teoriaosa 300 €

4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET

Turvallisuusselvitys
Suppea turvallisuusselvitys 55 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys 102 €
Laaja turvallisuusselvitys 155 €

5. MUUT SUORITTEET

Muu hakemuksesta annettava päätös 30 €
Pyynnöstä annettava todistus 24 €
Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 43 €
Tarkastuspassi 20 €
Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
Tarkastusoikeuden käyttäminen useammin kuin kerran vuodessa 62 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.