1479/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1111/2013) 1 §:n 1 momentin 9, 10 ja 20 kohta ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentin 20 kohta asetuksessa 455/2015, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 455/2015, uusi 21—23 kohta seuraavasti:

1 §

Opetushallitus perii kiinteän maksun julkisoikeudellisista suoritteistaan seuraavasti:


9) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (1385/2015) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös tutkinnon tason rinnastamisesta 213 euroa, 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottaman virkakelpoisuuden rinnastamisesta tiettyyn tutkintoon tai tiettyihin opintoihin 340 euroa ja 6 §:n 4 momentissa tarkoitettu päätös, jossa todetaan aiemmassa päätöksessä edellytettyjen täydentävien opintojen suorittaminen 40 euroa;

10) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 13 §:ssä tarkoitettu tunnustamispäätös 340 euroa ja päätös, jossa todetaan aiemmassa päätöksessä edellytettyjen korvaavien toimenpiteiden suorittaminen 40 euroa;


20) hakemuksen käsittelymaksu yliopistolain (558/2009) 8 §:n 2 momentin ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 12 §:n 2 momentin mukaisesti muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Sveitsin koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen perusteella muuta kuin jatkotutkintoa opiskelemaan hakevilta 100 euroa riippumatta siitä, hakeeko hän yhteen vai useampaan samana lukukautena alkavaan koulutukseen;

21) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettu todistus Suomessa harjoitetun ammattitoiminnan lajista ja kestosta 114 euroa;

22) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 18 ja 20 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen ammattikortti 160 euroa;

23) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen ammattikortti 149 euroa.


Edellä 1 momentin 5, 6, 9 ja 10 kohdassa tarkoitettujen päätösten yhteydessä voidaan hakijalle antaa lisäksi päätös, jossa rinnastetaan tutkinnon taso ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain nojalla. Tutkinnon tasoa koskeva päätös on näissä tapauksissa hakijalle maksuton.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.