1466/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 80 §:n nojalla:

1 §
Vuosityöansion laskelma

Kun määritetään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 71 §:n 1 momentin mukaista vuosityöansiota, laskelmassa otetaan huomioon työansiot vahinkopäivää edeltäneen vuoden ajalta ilman lomarahaa. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, työansiot otetaan huomioon työsuhteen alkamispäivästä vahinkopäivää edeltävään päivään ilman lomarahaa.

2 §
Palkankorotus

Palkankorotus, joka sisältyy 1 §:n mukaiseen ajanjaksoon, otetaan laskelmassa huomioon siten kuin sitä olisi maksettu ajanjakson alusta. Vuoteen katsotaan sisältyvän 2 028 työtuntia.

3 §
Palkaton poissaolo

Jos 1 §:n mukaiseen ajanjaksoon sisältyy poissaolopäiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa, ne vähennetään ajanjakson päivien määrästä.

4 §
Laskelmassa käytettävien päivien lukumäärä

Kun 1 §:n mukaiset työansiot muunnetaan vuositasolle, kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää.

Poiketen 1 momentissa säädetystä vuodessa katsotaan olevan 330 päivää, jos palkan määräytymisperusteiden mukaan vuosilomapalkka sisältyy lomarahaan.

5 §
Luontoisedut

Työntekijän saamat luontoisedut otetaan vuosityöansiota laskettaessa huomioon samojen perusteiden mukaan kuin ennakkoperintälain (1118/1996) mukaista ennakonpidätystä toimitettaessa.

Laskettaessa 1 §:n mukaiseen ajanjaksoon sisältyvät luontoisedut vuositasolle työpäiviä katsotaan olevan vuodessa 253, elleivät luontoisedut kohdistu kyseisellä alalla vain osaan vuotta.

6 §
Lomaraha

Vahingoittuneelle maksettu lomaraha lisätään työansioon, joka on laskettu 1—5 §:n mukaisesti vuositasolle. Jos maksettu lomaraha on pienempi kuin vuositasolle muunnetun työansion 24. osa (laskennallinen lomaraha) tai sitä ei ole maksettu, käytetään laskelmassa laskennallista lomarahaa. Jos palkan määräytymisperusteiden mukaan vuosilomapalkka sisältyy lomarahaan, laskennallinen lomaraha lasketaan kyseisten perusteiden mukaan.

7 §
Vertailuajan ansiot

Työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n 3 momentin mukaista vuosittaista työansiota laskettaessa katsotaan vuodessa olevan 360 päivää.

Edellä 1 momentissa mainitun lainkohdan mukaiset poikkeukselliset syyt otetaan huomioon etuuden suorituspäivien lukumäärän mukaisesti. Jos huomioon otettavaa etuutta ei myönnetä suorituspäivinä, käytetään ajanjaksoon sisältyvien kalenteripäivien määrää. Ajanjakson laskennassa kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää.

Jos vertailuaikaan sisältyvän kalenterivuoden aikana ei ole ollut muun poikkeuksellisen syyn kuin vakiintuneen työttömyyden takia lainkaan työansioita ja työsuhde on ollut voimassa koko kalenterivuoden, tämän vuoden työansioita laskettaessa käytetään sen edeltävän kalenterivuoden työansioita, jona työansioita on viimeksi ollut.

8 §
Työansiot kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen

Työtapaturma- ja ammattitautilain 76 ja 78 §:ssä tarkoitettuna työansiona kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen pidetään kyseisellä alalla noudatettavan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisia työansioita.

Jos 1 momentissa tarkoitettua työansiotietoa ei ole käytettävissä, työansiona pidetään todellisiin kyseisellä alalla maksettuihin palkkoihin perustuvan luotettavan tilastotiedon mukaista vastaavaa työansiotasoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun työansioon kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen luetaan mukaan mahdolliset kokemuslisät sekä muut sellaiset palkanlisät, joita alalla pääsääntöisesti maksetaan.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitusneuvos
Mika Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.