1430/2015

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (682/2015) 3 §:n 2 momentin, perintökaaren (40/1965) 20 luvun 9 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1008/2007, isyyslain (11/2015) 27 §:n 2 momentin, nimilain (694/1985) 14 §:n 1 momentin ja 32 d §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 1 momentti laissa 1010/2007 ja 32 d §:n 2 momentti laissa 421/2007, vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008) 3 ja 11 §:n, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 80 §:n 7 ja 9 momentin, sellaisena kuin niistä on 9 momentti laissa 1396/2015, kuolleeksi julistamisesta annetun lain (127/2005) 14 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1399/2015, edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 25 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1397/2015, holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 46 §:n 4 momentin ja 64 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 46 §:n 4 momentti laissa 1398/2015 ja 64 §:n 5 momentti laissa 1405/2009, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) 3 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1400/2015 sekä kotikuntalain (201/1994) 7 b §:n ja 9 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1095/2010:

1 §
Eurooppalaisen perintötodistuksen antaminen

Perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (682/2015) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun eurooppalaisen perintötodistuksen antaa Uudenmaan maistraatti.

2 §
Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen

Perintökaaren (40/1965) 20 luvun 9 a §:n 1 momentissa maistraatille säädetty toimivalta vahvistaa perukirjan osakasluettelo siirretään Uudenmaan maistraatilta ruotsinkielisissä asioissa Lounais-Suomen maistraatille ja muunkielisissä asioissa Länsi-Suomen maistraatille.

3 §
Isyyden vahvistaminen

Isyyslain (11/2015) 27 §:ssä maistraatille säädetty toimivalta ratkaista isyyden vahvistamista koskeva asia siirretään Uudenmaan maistraatilta Lounais-Suomen maistraatille.

4 §
Nimenmuutoshakemusten käsittely

Maistraatti, joka on ottanut vastaan nimilain (694/1985) mukaisen etunimen tai sukunimen muuttamista koskevan hakemuksen, on toimivaltainen antamaan päätöksen asiassa.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen maistraatin toimivalta antaa päätös etunimen tai sukunimen muuttamista koskevassa asiassa siirretään Uudenmaan maistraatilta ruotsinkielisissä asioissa Lounais-Suomen maistraatille ja muunkielisissä asioissa Pohjois-Suomen maistraatille.

5 §
Vihkimisoikeudesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitaminen

Pohjois-Suomen maistraatti on toimivaltainen maistraatti vihkimisoikeudesta annetussa laissa (571/2008) tarkoitetuissa tehtävissä.

Maistraatti, joka on avioliittolain (234/1929) 17 a §:n 2 momentin nojalla myöntänyt vihkimisoikeuden, valvoo kuitenkin myöntämänsä vihkimisoikeuden käyttämistä ja on toimivaltainen tällaisen vihkimisoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa.

Vihkimisoikeusrekisterin teknisestä toimivuudesta vastaavana viranomaisena toimii Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö.

6 §
Eräiden kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa vailla olevien henkilöiden tietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä

Uudenmaan maistraatti käsittelee asiat, jotka koskevat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 80 §:n 7 momentissa tarkoitettuja henkilöitä, joilla ei ole koskaan ollut kotikuntaa eikä väestökirjanpitokuntaa Suomessa.

7 §
Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenluetteloita koskevat tehtävät

Uudenmaan maistraatti säilyttää väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 80 §:n 9 momentissa tarkoitetut rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenluettelot ja päättää niissä olevien tietojen luovuttamisesta noudattaen mainitun lain 4 luvun säännöksiä.

8 §
Kuolleeksi julistamista koskevat tehtävät

Jos Suomessa ei ole maistraattia, joka olisi toimivaltainen käsittelemään kuolleeksi julistamisesta annetun lain (127/2005) 14 §:n 1 momentin nojalla kuolleeksi julistamista koskevan asian, asian käsittelee Uudenmaan maistraatti.

9 §
Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen

Jos Suomessa ei ole holhousviranomaista, joka olisi toimivaltainen käsittelemään edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 25 §:n 1 tai 2 momentin nojalla edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan asian, asian käsittelee Uudenmaan maistraatti.

10 §
Edunvalvojan toiminnan valvominen

Jos Suomessa ei ole holhousviranomaista, jolle edunvalvojan valvonta holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 46 §:n 1–3 momentin nojalla kuuluu, velvollisuus valvoa edunvalvojan toimintaa on Uudenmaan maistraatilla.

11 §
Sukupuolen vahvistamista koskevat asiat

Uudenmaan maistraatti käsittelee transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun sukupuolen vahvistamista koskevan hakemuksen, jos hakijalla ei ole kotikuntaa tai väestökirjanpitokuntaa Suomessa.

12 §
Luvan antaminen holhousasioiden rekisterin tietojen saamiseen

Hämeen maistraatti antaa holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 64 §:n 5 momentissa tarkoitetun luvan saada holhousasioiden rekisteriin talletettuja tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.

13 §
Muutto- ja maastamuuttoilmoitusten käsittely

Kotikuntalain (201/1994) 7 a §:ssä tarkoitettujen muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja ilmoitusten johdosta väestötietojärjestelmään tehtäviin merkintöihin liittyvistä tehtävistä vastaa se maistraatti, jonka toimialueelle muuttoa muuttoilmoitus koskee tai jonka toimialueelta muuttoa maastamuuttoilmoitus koskee.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen:

1) Lapin maistraatti vastaa Uudenmaan maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelystä; Lapin maistraatti voi lisäksi osallistua minkä tahansa muun maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelyyn;

2) Länsi-Suomen maistraatti vastaa Uudenmaan maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien ruotsinkielisten muuttoilmoitusten käsittelystä niissä tapauksissa, joissa merkinnän tekeminen väestötietojärjestelmään edellyttää lisäselvitysten tekemistä; Länsi-Suomen maistraatti voi lisäksi osallistua minkä tahansa muun maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien ruotsinkielisten muuttoilmoitusten käsittelyyn.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, maistraatti ottaa vastaan yksittäisen asiakaskäynnin yhteydessä suullisesti tehdyn muuttoilmoituksen tai muun suoraan maistraatille toimitetun muutto- tai maastamuuttoilmoituksen ja tekee muuttoilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annettu valtiovarainministeriön asetus (1351/2011).

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Assi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.