1418/2015

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (465/2013) 2—4 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 3 § asetuksessa 455/2014, seuraavasti:

2 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle valtion osuuden ennakkona kansaneläkelain 97 §:n 1 momentissa tarkoitetuista etuuksista kuukausittain 90 prosenttia valtion rahoitusosuuden arvioidusta määrästä. Ennakko maksetaan viimeistään kolme pankkipäivää ennen 1 §:n 1 ja 3 momentissa säädettyä kunkin kuukauden maksupäivää. Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kymmenen pankkipäivää ennen 1 §:n 1 ja 3 momentissa säädettyä maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan 1 §:ssä tarkoitettuina päivinä maksettavien etuuksien maksamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kunkin kuukauden ennakon yhteydessä maksettava Kansaneläkelaitokselle:

1) Kansaneläkelaitoksen tekemään vuosiarvioon perustuva valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista toimintakuluista;

2) valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaisista perusturvaosuuteen katsottavista eläkekuluista.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle tammikuun ennakon yhteydessä Kansaneläkelaitoksen tekemään arvioon perustuvan valtion osuuden ennakon vuotuisista työkyvyttömyyden arviointikuluista.

3 §
Valtion osuuden ennakon tarkistaminen

Kalenterikuukautena maksettujen 1 §:ssä tarkoitettujen etuuksien ja niiden kattamiseksi maksetun valtion osuuden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ennakkoa määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä vahvistettava kansaneläkerahastosta maksettavien toimintakulujen valtion osuuden määrä. Vahvistetun valtion osuuden ja valtion maksamien ennakoiden erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden toimintakulujen ennakoissa.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot.

4 §
Valtion osuus kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän saavuttamiseksi

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava vuosittain laitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma tilinpäätöksen yhteydessä vahvistetusta kansaneläkelain 101 §:ssä tarkoitetusta kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärästä kalenterivuoden päättyessä. Jos rahoitusomaisuuden vähimmäismäärä poikkeaa kansaneläkelaissa säädetystä vähimmäismäärästä, erotus on maksettava tai palautettava tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kuukauden aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2016 valtion osuuksien ennakoihin. Tämän asetuksen 3 §:n 2 momenttia sovelletaan myös vuoden 2015 toimintakulujen ennakoiden tarkistamiseen.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.