1375/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen (210/1997) 2, 5 b, 8 ja 13 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksissa 601/2012 ja 443/2014, 5 b § asetuksissa 429/2005 ja 659/2009, 8 § asetuksissa 429/2005 ja 601/2012 sekä 13 § asetuksessa 601/2012, seuraavasti:

2 §
Sovellettavat standardit

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan Suomen tekemin varaumin ICAO-TI:tä sellaisena kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina 2015 ja 2016 siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tietoja ICAO-TI:stä.

5 b §
Säteilysuojeluohjelma ja johtamisjärjestelmä

Sillä, joka kuljettaa tai tilapäisesti säilyttää radioaktiivista ainetta, tulee olla ICAO-TI:n kohdassa 1;6.2 tarkoitettu säteilysuojeluohjelma. Ohjelmassa on esitettävä radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä sekä kuljetuksen tai tilapäisen säilytyksen yhteydessä sattuvasta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta aiheutuvan säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittamiseksi toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteet on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen. Ennen kuljetus- tai säilytystoimintaan ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle.

Jollei ICAO-TI:n kohdassa 1;6.3 muuta määrätä, toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojensa vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi toiminnassaan sovellettava ICAO-TI:n kohdassa 1;6.3 tarkoitettu johtamisjärjestelmä radioaktiivisten aineiden kuljetusta ja ICAO-TI:n kohdassa 1;6.1.3 tarkoitettuja toimenpiteitä varten.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun johtamisjärjestelmän tulee perustua vaatimuksiin, joita Säteilyturvakeskus pitää hyväksyttävinä. Johtamisjärjestelmän tulee olla Säteilyturvakeskuksen saatavilla.

8 §
Pakkauksen valmistajan ja jälleenmyyjän tiedonantovelvollisuus

ICAO-TI:n kohdissa 6;1.1.3 ja 6;6.2.3 tarkoitettujen pakkauksen valmistajan ja myöhemmän jälleenmyyjän on annettava tiedot noudatettavista menettelytavoista sekä kuvaus suljinten ja muiden tarvittavien osien tyypeistä ja mitoista, jotta voidaan varmistua siitä, että kuljetukseen tarjottava pakkaus täyttää säädetyt ja määrätyt vaatimukset.

13 §
Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän pakkauksen ja säiliön hyväksymisestä ja muusta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (124/2015).

Vaarallisten aineiden kuljetukseen saa käyttää myös ICAO-TI:ssä tarkoitetun ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman yhteisön hyväksymää pakkausta tai säiliötä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Maija Audejev

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.