1373/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen (666/1998) 4 §:n 1 momentti ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentti asetuksessa 248/2013 ja 5 § asetuksessa 172/2011, sekä

muutetaan 2, 9, 11 b ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksissa 1127/2003, 172/2011, 248/2013 ja 883/2013, 9 ja 11 b § asetuksessa 248/2013 sekä 12 § asetuksissa 1127/2003, 405/2005, 172/2011 ja 248/2013, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kappaletavaralla vaarallisia aineita, joita kuljetetaan pakkauksissa, kuljetussäiliöissä, konteissa tai pakattuina muulla vastaavalla tavalla; mitä pakkauksesta jäljempänä säädetään, koskee myös IBC-pakkauksia, kontteja ja säiliöitä;

2) lastinkuljetusyksiköllä ajoneuvoa, rautatievaunua, rahtikonttia, säiliöajoneuvoa, rautatiesäiliövaunua ja kuljetussäiliötä;

3) kollilla pienintä yhtenä yksikkönä käsiteltäväksi tarkoitettua pakkausta tai esinettä, kutiste- tai kiristekalvolla kuormalavalle sidottua lähetystä lukuun ottamatta;

4) SOLAS-sopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981), sellaisena kuin se on muutoksineen Suomea sitovana voimassa;

5) IMDG-säännöstöllä SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määritellyn säännöstön, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa, muutossarjaa 37–14;

6) INF-säännöstöllä SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun D osan 14 säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja eräiden radioaktiivisten jätteiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa;

7) INF-lastilla SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun D osan 14 säännössä määriteltyä INF-lastia, jota kuljetetaan IMDG-säännöstön mukaisesti;

8) laivanisännällä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua laivanisäntää;

9) maissa työskentelevällä henkilöllä sitä, joka työskentelee maissa ja jonka työtehtäviin kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksessa liittyviä tehtäviä; näitä tehtäviä ovat vaarallisten aineiden luokittelu, vaarallisen aineen virallisen nimen määrittely, vaarallisten aineiden pakkaaminen, varoituslipukkeiden merkitseminen tai kiinnittäminen vaarallisia aineita sisältäviin pakkauksiin, lastinkuljetusyksiköiden lastaaminen tai purkaminen, vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjojen valmistelu, vaarallisten aineiden kuljetukseen tarjoaminen tai hyväksyminen, vaarallisten aineiden käsittely, vaarallisten aineiden lastaus- ja ahtaussuunnitelmien valmistelu, vaarallisten aineiden lastaus tai purkaminen aluksesta tai alukseen, vaarallisten aineiden kuljettaminen, muunlainen vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuminen ja sovellettavien säädösten ja määräysten valvonta.

9 §
Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (124/2015).

Vaarallisten aineiden kuljetukseen saa käyttää myös IMDG-säännöstössä tarkoitetun ulkomaisen tai Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen taikka sen valtuuttaman yhteisön hyväksymää pakkausta tai säiliötä.

IMDG-säännöstön 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 ja 6.6 luvuissa tarkoitettujen pakkauksen valmistajan ja myöhemmän jälleenmyyjän on annettava tiedot noudatettavista menettelytavoista sekä kuvaus suljinten ja muiden tarvittavien osien tyypeistä ja mitoista, jotta voidaan varmistua siitä, että kuljetukseen tarjottava pakkaus täyttää säädetyt vaatimukset.

11 b §
Säteilysuojeluohjelma ja johtamisjärjestelmä

Sillä, joka kuljettaa radioaktiivista ainetta, tulee olla IMDG-säännöstön kohdassa 1.5.2 tarkoitettu säteilysuojeluohjelma. Ohjelmassa on esitettävä radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta aiheutuvan säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittamiseksi toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteet on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen. Ennen kuljetustoimintaan ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle.

Jollei IMDG-säännöstön kohdassa 1.5.3 muuta määrätä, toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojensa vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi toiminnassaan sovellettava IMDG-säännöstön kohdassa 1.5.3 tarkoitettu johtamisjärjestelmä radioaktiivisten aineiden kuljetusta ja IMDG-säännöstön kohdassa 1.5.1.3 tarkoitettuja toimenpiteitä varten.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun johtamisjärjestelmän tulee perustua vaatimuksiin, joita Säteilyturvakeskus pitää hyväksyttävinä. Johtamisjärjestelmän tulee Säteilyturvakeskuksen pyynnöstä olla sen saatavilla.

12 §
Selvitys lastattavasta ja purettavasta aineesta

Lastinantaja ja laivaaja ovat vastuussa siitä, että ennen vaarallisen aineen lastausta alukseen aluksen päällikölle tai laivanisännälle annetaan IMDG-säännöstön 5.4 luvussa tarkoitetut tiedot, mainitussa luvussa tarkoitettu lähettäjän vakuutus sekä kontin tai ajoneuvon pakkaustodistus. Itämeren ro-ro-aluskuljetuksia varten Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuitenkin antaa IMDG-säännöstön 5.4 luvussa tarkoitettuja tietoja sekä lähettäjän vakuutusta ja kontin tai ajoneuvon pakkaustodistusta koskevia poikkeavia määräyksiä.

Ennen vaarallisen aineen purkamista Suomessa aluksen päällikön on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot satamanpitäjälle ja purkaustyön suorittajalle tai tämän edustajalle.

Laivaajan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään alusliikennepalvelulain (623/2005) 22 e §:ssä sekä vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (346/2014).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Maija Audejev

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.