1370/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 4–6, 8 ja 10 § seuraavasti:

4 §
Ajokorttilupatiedot

Ajokorttilupatietoina rekisteriin talletetaan luvan hakemista, myöntämistä, voimassaoloa ja peruuttamista koskevat tiedot, tieto haettavasta ajokorttiluokasta ja AM-luokassa sen sisältämästä ajo-oikeudesta sekä luvan erityisehdot.

5 §
Ajokorttitiedot

Ajokorttitietoina rekisteriin talletetaan tieto ajokortin hakemisesta, myöntämisestä, luovuttamisesta ja luovuttamisen tavasta, voimassaolosta, lajista ja luokasta, ajo-oikeudesta, sen erityisehdoista ja rajoituksista ja hävittämisestä sekä ikävaatimuksia koskevista poikkeusluvista. Rekisteriin merkitään myös tieto aiemman ajokortin palautumisesta lupaviranomaiselle ja muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (EU-valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) annettujen ajokorttien toimittamisesta kortin myöntäjälle. Vastaavat tiedot talletetaan myös ajokortin kaksoiskappaleesta ja väliaikaisesta ajokortin luovuttamisesta.

Rekisteriin talletetaan ulkomailla annetun ajokortin haltijan tiedot, jos hän on Suomessa syyllistynyt sellaiseen ajokorttilain (386/2011) 64 tai 65 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka otetaan huomioon ajokorttilaissa säädettyjä ajo-oikeuteen kohdistuvia seuraamuksia määrättäessä. Muussa EU- tai ETA-valtiossa annetun ajokortin haltijasta talletetaan myös tieto ajokortin myöntäneestä valtiosta ja ajokortista ilmenevä tieto myöntämispäivästä kunkin luokan kohdalta erikseen sekä tieto ajokortin haltijan ajokiellosta tai muusta vastaavasta ajo-oikeutta rajoittavasta seuraamuksesta muussa EU- tai ETA-valtiossa.

6 §
ADR-ajolupatiedot

ADR-ajolupatietoina rekisteriin talletetaan tieto ajolupaopetuksen antajasta, ajolupakokeeseen ilmoittautumisesta, ajolupakokeen suorittamisesta ja hyväksymisestä sekä ajoluvan myöntämisestä, voimassaolosta, peruuttamisesta, luovuttamisesta ja muusta ajoluvan sisällöstä.

8 §
Kuljettajantutkintoon, kokeisiin, ajonäytteeseen, kuljettajaopetukseen sekä opetus- ja harjoituslupaan liittyvät tiedot

Rekisteriin talletetaan:

1) teoria-, ajo- ja käsittelykokeen tai ajonäytteen tietoina ilmoittautuminen ja kokeen tulos tai lausunto ajonäytteestä sekä kokeen suorittamiseen liittyviä tietoja;

2) tietoja kuljettajaopetuksen alkamisesta, opetuksen antajasta, opetusmääristä, jatko-opetuksesta ja pimeällä ajamisen opetuksen suorituspäivämäärä.

Opetus- ja harjoitusluvasta rekisteriin talletetaan tieto ajokorttiluokasta ja AM-luokan opetuslupaopetuksessa ajo-oikeudesta, jota varten opetusta annetaan, harjoittelussa käytettävän ajoneuvon rekisteritunnuksesta, luvan hakemis-, myöntämis- ja luovutuspäivämäärästä, voimassaoloajasta ja peruuttamisesta. Lisäksi rekisteriin talletetaan opetuslupaopettajan ja -oppilaan henkilötunnus.

10 §
Taksinkuljettajan ajoluvan, liikenneopettajaluvan, kuljettajan ammattipätevyyskortin ja vammaisen pysäköintiluvan tiedot

Taksinkuljettajan ajoluvasta, liikenneopettajaluvasta, kuljettajan ammattipätevyys-kortista ja vammaisen pysäköintiluvasta talletetaan rekisteriin hakemista, myöntämistä, voimassaoloa, luovuttamista ja peruuttamista sekä erityisehtoja koskevat tiedot. Vastaavat tiedot talletetaan myös kaksoiskappaleesta tai korvaavasta asiakirjasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tieto myönnetystä henkilöauton ammattiajolupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa koskevasta poikkeusluvasta säilytetään rekisterissä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 9 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädetyn määräajan.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.