1368/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) 19 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 424/2011, ja

muutetaan 6 §:n 2 momentti, 9 §, 10 §:n 1 momentti, 11 ja 12 §, 15 §:n 2 momentin johdantokappale ja 19 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 § osaksi asetuksessa 424/2011, 11 § osaksi asetuksissa 424/2011 ja 186/2015 sekä 15 §:n 2 momentin johdantokappale ja 19 §:n 1 momentti asetuksessa 424/2011, seuraavasti:

6 §
Koe

Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden.


9 §
Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyskorttia koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) hakijan valokuva, joka täyttää ajokortin valokuvalle asetetut vaatimukset, jos hakija ei käytä ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettua vaatimukset täyttävää valokuvaa;

2) hakijan nimikirjoitusnäyte, joka täyttää ajokortin nimikirjoitusnäytteelle asetetut vaatimukset, jos hakija ei käytä ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettua vaatimukset täyttävää nimikirjoitusnäytettä;

3) todistus perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja kokeen suorittamisesta hyväksytysti tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittamisesta, jos ammattipätevyyskorttia haetaan perustason ammattipätevyyskoulutuksen perusteella; ja

4) kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Jos ammattipätevyyskorttia haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella, hakemukseen on liitettävä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettu selvitys. Jatkokoulutusta koskeva tieto saadaan ajoneuvoliikennerekisteristä.

10 §
Ammattipätevyyttä osoittava merkintä ammattipätevyyskortissa

Ammattipätevyyden osoittava merkintä sisältää ammattipätevyysdirektiivin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön yhdenmukaistetun koodin 95 ja päivämäärän, johon asti ammattipätevyys on voimassa. Merkintä tehdään ammattipätevyyttä vastaavasta ajokorttiluokasta tai –luokista tehdyn merkinnän viereen.


11 §
Ammattipätevyyskortin luovuttaminen sekä kortin hävittäminen

Ammattipätevyyskorttia ei luovuteta, jos kuljettaja on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa taikka jos hänellä on ennestään merkintä vastaavasta ammattipätevyyden voimassaolojaksosta ajokortissaan. Kun ammattipätevyyskortti luovutetaan aikaisemman ammattipätevyyskortin myöntämispäätös raukeaa ja kortin voimassaolo päättyy. Mainittu kortti on luovutettava kortin myöntäjälle, kun uusi kortti luovutetaan. Hakijan, jolla on ennestään samaa ammattipätevyyden voimassaolojaksoa koskeva merkintä ajokortissaan, on ennen ammattipätevyyskortin luovuttamista haettava uutta ajokorttia, jossa ei ole merkintää ammattipätevyydestä.

Ammattipätevyyslain 20 d §:n 3 momentissa tarkoitettu väliaikainen asiakirja annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella, ja se on voimassa enintään yhden kuukauden. Asiakirjan luovuttamisen esteisiin sovelletaan, mitä 1 momentissa säädetään.

Jos ammattipätevyyskorttia ei ole noudettu vuoden kuluessa sen myöntämisestä, myöntämistä koskeva päätös raukeaa ja kortti voidaan hävittää. Lupaviranomaiselle luovutettu ammattipätevyyskortti saadaan hävittää.

12 §
Kuljettajan ammattipätevyyskortin kaksoiskappale

Jos kuljettajan ammattipätevyyskortti on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu tai siihen merkityissä hakijan tiedoissa on tapahtunut muutos, kuljettajalle voidaan ammattipätevyyskortin myöntämistä koskevia säännöksiä noudattaen antaa ammattipätevyyskortin kaksoiskappale.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ammattipätevyyslain 18 §:n 1 momentin mukainen kortti on annettu muussa EU- tai ETA-valtiossa, korvaavan ammattipätevyyskortin myöntämisen edellytyksenä on, että kuljettajalla on mainitun lain 16 §:n mukaan oikeus koulutuksen suorittamiseen Suomessa, hänellä on täällä voimassa oleva ajo-oikeus ja hänen ammattipätevyytensä on voimassa. Korttia myönnettäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä ammattipätevyyskortin hakemisesta ja luovuttamisesta 9 ja 11 §:ssä säädetään.

Kaksoiskappaleen tai 2 momentissa tarkoitetun korvaavan kortin saamista koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys 1 momentissa tarkoitetusta perusteesta ja ammattipätevyyskortti, jos se on tallella. Jos kadonnut kortti myöhemmin löytyy, se on luovutettava lupaviranomaiselle. Lupaviranomaiselle luovutettu kortti saadaan hävittää.

Kaksoiskappale ja 2 momentissa tarkoitettu korvaava kortti annetaan määräajaksi, joka päättyy samaan aikaan alkuperäisen ammattipätevyyskortin voimassaoloajan kanssa, jolleivät edellytykset kortin uudistamiseksi täyty. Kaksoiskappaleeseen merkitään juoksevaa numerointia käyttäen annettujen kaksoiskappaleiden lukumäärä.

15 §
Opettajaa ja opetuksesta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa. Puolustusvoimissa annettavassa koulutuksessa hyväksytään myös puolustusvoimien liikenneopettajakelpoisuus ja –lupa. Liikenneopettajaluvan lisäksi opettajalla on oltava voimassa oleva opetuksen mukainen kuorma- tai linja-autonkuljettajan ammattipätevyys sekä:


19 §
Rekisteriin tehtävät ilmoitukset ja merkinnät

Koulutuskeskuksen on toimitettava ammattipätevyyslain 23 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset Liikenteen turvallisuusvirastolle tai kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 20 b §:ssä tarkoitetulle palveluntuottajalle tiedon ajoneuvoliikennerekisteriin merkitsemistä varten.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.