1358/2015

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen (696/2014) liitteenä oleva maksutaulukko, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Ylitarkastaja
Mika Kotala

Liite

MAKSUTAULUKKO (PRH)

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Kansalliset patenttiasiat
Hakemusmaksu 450 €
Hakemusmaksu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 350 €
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 40 €
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 40 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää ole sovellettava 450 €
Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 300 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 125 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 70 €
muut kerrat 140 €
Tilausmaksu välipäätöksen asiakirjoista yhtenä kappaleena 20 €
kahtena kappaleena 30 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Julkaisumaksu 450 €
Julkaisumaksu käännöksen korjauksen johdosta 450 €
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on tehty sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 350 €
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.—3. vuosi 200 €
4. vuosi 155 €
5. vuosi 170 €
6. vuosi 195 €
7. vuosi 245 €
8. vuosi 290 €
9. vuosi 320 €
10. vuosi 360 €
11. vuosi 425 €
12. vuosi 485 €
13. vuosi 540 €
14. vuosi 600 €
15. vuosi 650 €
16. vuosi 700 €
17. vuosi 750 €
18. vuosi 800 €
19. vuosi 850 €
20. vuosi 900 €

Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

Väitemaksu 800 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Rajoittamista koskeva käsittelymaksu patenttilain 53 a §:n mukaan 800 €
Maksu kustakin patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä 50 €
Etuoikeustodistus 70 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
2 §
Kansalliset hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 250 €
Rekisteröintimaksu sähköisesti hyödyllisyysmallimääräysten liitteen 1 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 200 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 20 €
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Uudelleenkäsittelymaksu 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu neljäksi vuodeksi 250 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu kahdeksi vuodeksi 200 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 70 €
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallioikeuslain 26 a §:n mukaan 450 €
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Etuoikeustodistus 50 €
Diaaritodistus. 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
Tutkimusmaksu 300 €
Lausuntomaksu 100 €
Lykkäysmaksu 50 €
Viitejulkaisumaksu 20 €
Viitejulkaisun kaksoiskopio 30 €
3 §
Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset patentti- ja  hyödyllisyysmallioikeusasiat
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön 16.1(a) mukaan 1 875 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2(a) mukaan 1 875 €
Täydentävästä uutuustutkimuksesta suoritettava maksu PCT-säännön 45bis.3 mukaan 1 875 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta PCT-säännön 16.3 ja 41.1 mukaan. Jos kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle Patentti- ja rekisterihallitus, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja Patentti- ja rekisterihallitukselle on hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, on palautuksen määrä 300 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1(b) mukaan 600 €
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan 600 €
Lähettämismaksu 135 €
Etuoikeustodistus 70 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15 €
Käännöksen myöhästymismaksu PCT-säännön 12.3(e) tai 12.4(e) mukaan. Myöhästymismaksu on suuruudeltaan 25 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.1(c) tai 13ter.2 mukaan 200 €
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 16bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään lähettämismaksun suuruinen, mutta korkeintaan 50 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 58bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään käsittelymaksun suuruinen, mutta korkeintaan kaksi kertaa käsittelymaksun suuruinen määrä.
Maksu kopioiden toimittamisesta PCT-säännön 12bis.1(c) mukaan
PCT-sääntö 12bis.1(b)(i) 20 €
PCT-sääntö 12bis.1(b)(iv) 20 €
Viitejulkaisujen kopiomaksu PCT-säännön 44.3(b), 45bis.7(c) tai 71.2(b) mukaan, kuitenkin niin, että 1 sarja on ilmainen 20 €
Kopiot/sivu PCT-säännön 94.2 mukaan 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS) 945 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 26bis.3 mukaan 450 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 49ter.2d mukaan 450 €
4 §
Eurooppapatenttiasiat
Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn eurooppapatentin käännöksen ja käännöksen korjauksen sekä rajoitetun patentin julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 1 momentin mukaan julkaisumaksu 450 €
julkaisumaksu, kun käännös toimitettu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 350 €
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan. Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna. Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
5 §
Lisäsuojatodistusasiat
Hakemusmaksu 450 €
Hakemusmaksu lisäsuojatodistuksen jatkamisesta 450 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 70 €
muut kerrat 140 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 50 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 900 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
6 §
Integroidun piirin piirimalliasiat
Rekisteröintimaksu 450 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 215 €
Uudelleenkäsittelymaksu 70 €
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
7 §
Teollisoikeusasiamiesasiat
Asiamiestutkintoon osallistumismaksu
Yhteinen osa 400 €
Teollisoikeuskohtainen osa 200 €
Auktorisoinnin myöntämismaksu 200 €
Auktorisoinnin jatkamismaksu. 200 €
Muutos tai muu erillinen merkintä asiamiestutkintorekisteriin 50 €
Muutos tai muu erillinen merkintä asiamiesrekisteriin 50 €
Ote asiamiestutkintorekisteristä 15 €
Ote asiamiesrekisteristä 15 €
Jäljennös auktorisoitujen asiamiesten luettelosta 15 €
8 §
Tavaramerkkiasiat
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 250 €
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 215 €
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 325 €
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 290 €
Lisämaksu
luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 80 €
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 215 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu 250 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 300 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 325 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 375 €
Lisämaksu luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 125 €
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä. 55 €
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 50 €
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 60 €
Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 155 €
Yhteisön tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 50 €
Etuoikeustodistus 10 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
9 §
Mallioikeusasiat
Hakemusmaksu 200 €
Lisämaksut hakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 110 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55 €
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen jälkeen 50 €
Uudelleenkäsittelymaksu 55 €
Uudistamismaksu 380 €
Lisämaksut uudistamishakemuksen
yhteydessä luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 110 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55 €
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 55 €
Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Maksu mallirekisteröinnin muuttamisesta hakemuksen perusteella kultakin mallilta 200 €
Yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen toimittamismaksu 60 €
Kansainvälistä rekisteröintiä koskevan hakemuksen toimittamismaksu 60 €
Etuoikeustodistus 17 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
10 §
Kaupparekisteriasiat
Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut
yksityisen elinkeinonharjoittajan
perusilmoitus 110 €
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 240 €
osakeyhtiön sähköinen perusilmoitus 330 €
muu elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 380 €
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 380 €
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 190 €
osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen pääomaa koskeva muutosilmoitus 285 €
yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muutosilmoitus 100 €
aputoiminimen ilmoittaminen 100 €/nimi
ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön tai osuuskunnan velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muutettaessa tai niistä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa 520 €
sähköinen hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutosilmoitus tai oman eron ilmoitus 40 €/asia
paperilla ilmoitettu hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutos tai oma ero 40 €/asia + 45 €/ilmoitus
muu muutosilmoitus 85 €
Sulautumis- ja jakautumisasiat
sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 260 €/yhteisö
hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumis- ja jakautumisasioissa 410 € +210 €/kuulutettava yhteisö
ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta. 110 €/yhteisö
Muut hakemusasiat
hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 210 €
muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat. 210 €
hakemus toimia poikkeusluvalla osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana, olla osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, avoimen
yhtiön yhtiömiehenä, kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai sivuliikkeen perustajana 120 €
hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 85 €
hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi 85 €
Otteet, todistukset ja jäljennökset
kaupparekisteriote 13 €
kaupparekisterin osaote 6,50 €/tietoryhmä
yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 13 €
kaupparekisteritietojen käännösote
(suomi, ruotsi, englanti) 40 €
diaaritodistus 7 €
rekisteröintitodistus 7 €
tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 13 €
Mikrofilmit
kaupparekisterin peruskortisto 3 030 €
kaupparekisterin ylläpitokortit 1 075 €/vuosi
kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 640 €/vuosi
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
11 §
Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasiat
Otteet ja todistukset
saapumistodistus 7 €
oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisö-tunnusrekisterin otetuloste 7 €
12 §
Yrityskiinnitysasiat
Todistukset
rasitustodistus 13 €
diaaritodistus 7 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Hakemukset ja ilmoitusasiat
kiinnityshakemus 170 €
kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 240 €
vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 240 €
kiinnityksen yhdistäminen 240 €
kiinnityksen keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 240 €
ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta (kiinnityskohtainen) 25 €
ilmoitus saatavan hakemisesta 25 €
hakemus kiinnityksen jakamiseksi yhtiön jakautumisen yhteydessä. 240 €
ilmoitus kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 60 €
ilmoitus elinkeinotoiminnan jatkamisesta ja kiinnityksen siirrosta 240 €
kiinnityksen rahayksikön muuttaminen 25 €
13 §
Säätiörekisteriasiat
Otteet, todistukset ja jäljennökset
säätiörekisteriote 13 €
säännöt 13 €
säätiörekisteritietojen käännösote (suomi, ruotsi, englanti) 40 €
diaaritodistus 7 €
rekisteröintitodistus 7 €
tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 13 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Säätiölain (109/1930) mukaiset lupa- ja suostumusasiat
säätiön perustaminen. 1 680 €
säätiön lakkauttaminen. 510 €
säätiön sääntömuutoksen vahvistaminen 510 €
säätiön sulautuminen 510 €
Säätiölain (487/2015) mukaiset maksut
Ennakkotarkastusasiat
säätiön sääntöjen tai sääntömuutosten ennakkotarkastus 800 €
Säätiörekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut
säätiön perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 800 €
Säätiön perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 200 €
säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 800 €
säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 200 €
säätiön hallituksen, hallintoneuvoston, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien ja toimitusjohtajan muutos tai oma ero 100 €
aputoiminimen ilmoittaminen 100 €/nimi
muu muutosilmoitus 100 €
Sulautumisasiat
sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 500 €/säätiö tai yhteisö
hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumisasiassa 410 € + 210 € / kuulutettava säätiö tai yhteisö
ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 110 €/yhteisö
Muut hakemusasiat
hakemus julkisesta haasteesta säätiön velkojille 210 €
muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 210 €
hakemus toimia poikkeusluvalla säätiön perustajana, olla säätiön hallituksessa, hallintoneuvostossa, toimitusjohtajana, nimenkirjoittajana tai selvitysmiehenä 120 €
hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 100 €
hakemus rekisteristä poistetun säätiön selvitystilaan määräämiseksi 100 €
14 §
Yhdistysrekisteriasiat
Todistukset ja jäljennökset
rekisteriote 13 €
oikeaksi todistettu jäljennös säännöistä, yhdyskuntajärjestyksestä, paikallissäännöistä tai perussäännöstä 13 €
diaaritodistus 7 €
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista yhdeltä tilikaudelta. 13 €
muu oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen, uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön, seurakunnan ja eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän asiakirjata 13 € + 1 €/sivu
Ennakkotarkastusasiat
sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 1―5 §:ää 150 €
sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän 450 €
Paperisena jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut
Yhdistykset, Keskuskauppakamari ja kauppakamarit perus- tai perustamisilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 130 €
perus- tai perustamisilmoitus (ennakkotarkastettu) 40 €
sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 130 €
sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 40 €
Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 150 €
Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 150 €
paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus 130 €
paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus 130 €
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 30 €
Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano (kauppakamarilaki 2 §) 30 €
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä perusilmoitus 275 €
perussäännön muutosilmoitus 200 €
yhtymäsopimuksen muutosilmoitus 200 €
jäsenten tai nimenkirjoittajien muutosilmoitus 40 €
Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §) 100 €
Sähköisesti jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut
Yhdistykset
perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 85 €
perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 30 €
sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 85 €
sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 35 €
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 20 €
liittomuotoisen yhdistyksen sääntömuutos ja nimenkirjoittajailmoitus liittokaistaa käyttäen 35 €
15 §
Muut suoritteet
Toimituslisä 5,50 €
Laskutuslisä 6,50 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.