1328/2015

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1020/2012) 3 ja 4 §, 11 §:n 4 kohta, sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n otsikko ja 1 momentin johdanto, 5 §:n 1 momentin 3 kohta, 9 §:n otsikko ja 3 momentti, 10 § sekä 11 §:n johdanto ja 2 kohta seuraavasti:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvussa tarkoitetun säännöllisen tiedonantovelvollisuuden, kuten puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamista, sisältöä ja näissä annettavien tietojen esittämistä.

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetun luotto- ja rahoituslaitoksen sekä vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetun vakuutusyhtiön puolivuosikatsaukseen, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sovelletaan tätä asetusta, jollei mainituissa laeissa tai niiden nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä toisin säädetä.

2 luku

Osakkeen, osakkeeseen oikeuttavan arvopaperin ja näihin rinnastuvan arvopaperin liikkeeseenlaskija näihin rinnastuvan arvopaperin liikkeeseenlaskija

2 §
Puolivuosikatsauksen selostusosa

Puolivuosikatsauksen selostusosassa esitetään sanallisesti arvopaperimarkkinalain 7 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Selostusosassa on esitettävä sellaiset merkittävät tapahtumat ja liiketoimet, jotka koskevat liikkeeseenlaskijan:


5 §
Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

Liikkeeseenlaskijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa ja asianomaista yhteisöä koskevissa laeissa säädetään, esitettävä toimintakertomuksessa seuraavat tiedot:


3) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevat osakkeenomistajat, jotka suoraan tai välillisesti omistavat vähintään 5 prosenttia sen osakkeiden äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä, sekä 10 sen osakkeiden äänimäärästä ja 10 sen osakkeiden kokonaismäärästä suoraan tai välillisesti eniten omistavasta osakkeenomistajasta sekä kunkin tällaisen osakkeenomistajan osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja kokonaisäänimäärästä;


3 luku

Joukkovelkakirjan ja muun velkasitoumuksen liikkeeseenlaskija

9 §
Toimintakertomus ja puolivuosikatsauksen selostusosa

Liikkeeseenlaskijan on noudatettava vastaavasti, mitä 2 §:ssä säädetään puolivuosikatsauksen selostusosasta.

4 luku

Muun arvopaperin liikkeeseenlaskija

10 §
Toimintakertomus ja puolivuosikatsauksen selostusosa

Mitä 9 §:ssä säädetään joukkovelkakirjan ja muun velkasitoumuksen liikkeeseenlaskijan toimintakertomuksesta ja puolivuosikatsauksen selostusosasta, koskee soveltuvin osin myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun muun arvopaperin liikkeeseenlaskijan toimintakertomusta ja puolivuosikatsauksen selostusosaa.

5 luku

Kolmannen maan liikkeeseenlaskijat

11 §
Lainsäädännön vastaavuuden arviointi

Finanssivalvonnan on myönnettävä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 18 §:n 2 momentin nojalla liikkeeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on kolmannessa maassa, lupa julkistaa Suomessa puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sijaan tiedot liikkeeseenlaskijan kotivaltion sääntelyn mukaisesti, jos Finanssivalvonta arvioi liikkeeseenlaskijan kotivaltion lainsäädännön vaatimukset Suomen lainsäädäntöä vastaaviksi. Finanssivalvonnan on vastaavuutta arvioidessaan otettava huomioon seuraavat seikat:


2) tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta laadittavassa puolivuosikatsauksessa on oltava arvopaperimarkkinalain 7 luvun 11 §:ssä tarkoitettua taulukko-osaa vastaava taulukko-osa sekä selostusosa, joka sisältää katsauksen kyseiseltä ajanjaksolta ja arvion liikkeeseenlaskijan kehityksestä tilikauden jäljellä olevien kuuden kuukauden aikana. Osakkeen liikkeeseenlaskijan on selostettava selostusosassa tärkeimmät lähipiirin liiketoimet;Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 2015.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2015

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Erityisasiantuntija
Marianna Uotinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.