1323/2015

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2015

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015 annetun sisäministeriön asetuksen (1023/2014) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2015

Sisäministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Elina Rydman

Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET

AJO-OIKEUS JA LIIKENNE

Ajokortit

Ajokortin kaksoiskappale, ajokortin uudistaminen ja muut ajokorttilain (386/2011)

11 §:ssä tarkoitetut ajokortit (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) maksun

12 €) 42 €

Ajokorttiluvan myöntäminen; lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan

vastaava pysyvä ajokortti 60 €

Ajokorttiluvan myöntäminen; uusi lyhytaikainen ajokortti

(sisältää Trafin maksun 12 €) 58 €

Ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa

(sisältää Trafin maksun 12 €) 51 €

Alkolukkoajokortti (sisältää Trafin maksun 12 €) 52 €

Ammattipätevyys-erityisehdon lisääminen

(sisältää Trafin maksun 12 €) 45 €

Ajokorttilupahakemuksen hylkäävä päätös 39 €

Erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen)

(Trafin maksu) 12 €

Kansainvälinen ajokortti 14 €

Tilapäinen ajokortti 39 €

Väliaikainen ajokortti 14 €

Liikenneopettajalupa 39 €

Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale 30 €

Ajokorttilain 91 §:n mukainen sopivuuslausunto 25 €

Moottoripyörän harjoituslupa 30 €

Opetuslupa 30 €

Opetuslupa (kaksi luvanhaltijaa) 50 €

Taksinkuljettajan ammattipätevyys

Taksinkuljettajan ajolupa (sisältää Trafin maksun 40 €) 62 €

Tien sulkeminen

Lupa tien sulkemiseen (tieliikenneasetus (182/1982) 51 § 1 mom.) 330 €

Päätös tien tilapäisestä sulkemisesta (tieliikenneasetus 51 § 3 mom.) 25 €

Vammaisen pysäköintilupa 26 €

AMPUMA-ASEET (POLIISI)

Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat sekä ampumatarvikeluvat

Hankkimis- ja hallussapitolupa tai yksityinen valmistamislupa 79 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 36 €

Poliisihallituksen myöntämän hankkimisluvan tai yksityisen valmistamisluvan

perusteella myönnetty hallussapitolupa 39 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 36 €

Hankkimislupa tai yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 28 €

Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 32 €

Rinnakkaislupa, kaasusumutinlupa, ampumatarvikelupa, hankkimis-

ja hallussapitolupa kaasuaseelle tai yksityinen valmistamislupa kaasuaseelle 30 €

Aseenkäsittelylupa 32 €

Ilmoitus aseen osasta tai tehokkaasta ilma-aseesta 25 €

Ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon 1 €/ase vähintään 10 €

Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle

ja säätiölle 47 €/1―10 asetta

Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön

tiedostoon 35 €/1―10 asetta

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen 55 €

Ampuma-asekouluttajakoulutus 27 €

Kaksoiskappale, muu saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa tai lisäkortti,

hallussapitoluvan uudistaminen tai ampuma-asekouluttajaksi

hyväksymisen muuttaminen 26 €

Asevastaavan hyväksyntä

Asevastaavan hyväksyntä 55 €

Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 26 €

Deaktivoitu ase

Deaktivoidun aseen tarkastaminen 24 €

Säilytystilojen tarkastus

Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus

(ampuma-aselaki (1/1998) 20 § 3 mom.) 80 €

Muu säilytystilojen tarkastus 65 €

Yksityinen siirto ja tuonti

Yksityinen ennakkosuostumus, yksityinen siirto- tai tuontilupa tai suostumus 27 €

Euroopan ampuma-asepassi 58 €

Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 26 €

Euroopan ampuma-asepassin lisälehti 26 €

ARPAJAISET JA RAHANKERÄYKSET

Arvauskilpailut

Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus 26 €

Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos 24 €

Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 24 €

Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa

(Arpajaislaki (1047/2001) 56 §) 26 €

Rahankeräys

Rahankeräyslupa 53 €

Rahankeräysluvan muutos 22 €

Tavara-arpajaiset

Tavara-arpajaislupa 59 €

Tavara-arpajaisluvan muutos 29 €

Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 31 €

Tavaravoittoautomaatti

Tavaravoittoautomaattilupa 33 €

Tavaravoittoautomaattiluvan muutos 20 €

MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT ASIAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN

Henkilökortti

Henkilökortti (sisältää Väestörekisterikeskuksen (VRK) maksun 14 €) 55 €

Henkilökortti, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 14 €) 51 €

Alaikäisen henkilökortti 36 €

Alaikäisen henkilökortti, sähköinen hakemus 32 €

Väliaikainen henkilökortti 33 €

Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö (lisäksi VRK:n maksu 10 € PUK-koodin

sisältävän kirjeen tilauksesta) 10 €

Hylkäävä päätös 30 €

Henkilön tunnistaminen

(laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

(661/2009) 66 ja 67 §, laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä

allekirjoituksista (617/2009) 17 §) 43 €

Passi

Passi (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 48 €

Passi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 44 €

Passi Suomen sotiin osallistuneelle (sisältää VRK:n maksun 2,50 €) 24 €

Passi Suomen sotiin osallistuneelle, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n

maksun 2,50 €) 22 €

Tilapäinen passi (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 48 €

Pikapassi (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 65 €

Pikapassi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 61 €

Express-passi (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 83 €

Express-passi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 79 €

Väliaikainen passi 80 €

Merimiespassi 62 €

Merimiespassi, sähköinen hakemus 58 €

Hylkäävä päätös 44 €

Muukalaispassi ja pakolaisten matkustusasiakirja

Matkustusasiakirjan myöntäminen (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 44 €

Hylkäävä päätös 44 €

TURVA-ALA (POLIISI)

Järjestyksenvalvojat

Järjestyksenvalvojakoe 122 €

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 42 €

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen muuttaminen 33 €

Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 33 €

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen/henkilö 25 €

Järjestyksenvalvojien asettaminen (järjestyslaki (612/2003) 22 §) 169 €

Järjestyksenvalvojien asettamisen muuttaminen 135 €

Järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 25 §:n mukainen sopivuuslausunto

järjestyksenvalvojakoulutukseen hakeutuneesta 25 €

Turvasuojaajat

Turvasuojaajaksi hyväksyminen 42 €

Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 33 €

Turvasuojaajakortin kaksoiskappale 33 €

Turvatarkastus

Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen 58 €

Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksymisen muuttaminen 47 €

Turvallisuusselvitys

Suppea turvallisuusselvitys 44 €

Vartijat

Vartijaksi hyväksyminen 42 €

Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 33 €

Vartijakortin kaksoiskappale 33 €

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 39 €

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 30 €

Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 30 €

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 59 §:n mukainen

sopivuuslausunto 25 €

ULKOMAALAISLUVAT JA UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUS

Oleskelulupa

Oleskelulupa (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 159 €

Opiskelijat, alaikäiset (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 119 €

Oleskelulupakortin uudistaminen (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 78 €

Oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortti

Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti 50 €

Todistus pysyvästä oleskeluoikeudesta 25 €

Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti

(sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 115 €

Oleskelukortin uudistaminen (sisältää VRK:n maksun 3,50 €) 90 €

Viisumi

Viisumin jatkaminen 30 €

YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 25 €

Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 25 €

Ilmoitukset

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 4 §:n mukaisen

ilmoituksen käsittely 32 €

Alkoholilain (1142/1994) 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely 16 €

Räjäytystyön suorittamista koskevan ilmoituksen käsittely 25 €

2. POLIISIHALLITUKSEN SUORITTEET

Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet

Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A

(tarkastukset suoritetaan Poliisihallituksen toimitiloissa) 17 €/ase

Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan

tiloissa ja asiakkaan välineillä, asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen

avustavan henkilökunnan ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase

Patruunoiden tyyppitarkastus 800 €

Patruunoiden erätarkastus 360 €

Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €

Patruunatehtaan yleistarkastus 2 700 €

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuontilupa 59 €

Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 127 €

Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 127 €

Kaupallinen ennakkosuostumus 36 €

Kaupallinen tuontilupa 59 €

Kaupallinen siirtolupa 36 €

Määräaikainen kaupallinen siirtolupa 36 €

Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 30 €

Kaupallinen vientilupa 127 €

Kaupallinen kauttakuljetuslupa 127 €

Yksityinen vientilupa 100 €

Ampuma-aseen merkintä 10 €/ase

Asealan elinkeino

Asealan elinkeinolupa 350 €

Asealan elinkeinoluvan muutos 175 €

Elinkeinonharjoittajan muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 100 €

Vastuuhenkilön koe 150 €

Vastuuhenkilön hyväksyminen 150 €

Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:

Asealan kaupan harjoittaja 170 €

Asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) 85 €

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten

ammusten valmistaja 170 €

Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava

(ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) 85 €

Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.

Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.

Asekeräilijä

Asekeräilijäksi hyväksyminen 225 €

Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 115 €

Päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen 85 €

Erityisen vaarallinen ampuma-ase

Hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 110 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 55 €

Yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan

valmistamiseen tai muuntamiseen 110 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 55 €

Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 55 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €

Ampumarata

Ampumaratalupa 400 €

Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta 170 €

Ratavastaavan muutos tai ilmoitus ratavastaavasta 40 €

Järjestyssäännön muutos 40 €

Ampumarataluvan muu muutos 100 €

Vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen muu muutos 70 €

Ampumaurheilukeskuksen tarkastaminen 185 €

Räjähteiden lähtöaineet

Räjähteiden lähtöainelupa 30 €

Arvauskilpailut

Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus 26 €

Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos 24 €

Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 24 €

Bingo

Bingolupa 150 €

Bingoluvan muutos 40 €

Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 40 €

Rahankeräys

Rahankeräyslupa 280 €

Rahankeräysluvan muutos 95 €

Tavara-arpajaiset

Tavara-arpajaislupa 280 €

Tavara-arpajaisluvan muutos 95 €

Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 35 €

Pelikasinon tarkastuskäynti 300 €

Vartioimisliikelupa

Vartioimisliikelupa 350 €

Vartioimisliikeluvan muuttaminen 175 €

Muutosilmoituksen käsittelymaksu 65 €

Vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 100 €

Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:

vartijoiden määrä enintään 5 päätoimipaikka 180 €

toimipaikka 155 €

vartijoiden määrä 6―10 päätoimipaikka 230 €

toimipaikka 210 €

vartijoiden määrä 11―50 päätoimipaikka 300 €

toimipaikka 250 €

vartijoiden määrä 51―200 päätoimipaikka 400 €

toimipaikka 300 €

vartijoiden määrä 201 tai enemmän päätoimipaikka 600 €

toimipaikka 450 €

Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen.

Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa.

Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen

Vastaavaksi hoitajaksi, vastaavan hoitajan sijaiseksi tai väliaikaiseksi

vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 150 €

Hyväksymisen muuttaminen 150 €

Järjestyksenvalvojakouluttajat

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 150 €

Hyväksymisen muuttaminen 120 €

Vartijan voimankäyttökouluttajat

Voimankäyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi hyväksyminen 150 €

Hyväksymisen muuttaminen 120 €

Muut Poliisihallituksen suoritteet

Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 45 €

Poliisivaltuuksien myöntäminen 90 €

3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET

Koiran tottelevaisuustarkastus

Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 100 €

Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 75 €

Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 25 €

Voimankäyttökouluttajan koulutus

Voimankäytön kouluttajakoulutus 1 000 €

Asekouluttajakoulutus 2 500 €

Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 400 €

Asekouluttajan kertauskoulutus 600 €

Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus

Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi 800 €

Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin teoriaosa 400 €

Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi 450 €

Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssin teoriaosa 300 €

4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET

Turvallisuusselvitys

Perusmuotoinen turvallisuusselvitys 102 €

Laaja turvallisuusselvitys 155 €

5. MUUT SUORITTEET

Muu hakemuksesta annettava päätös 30 €

Pyynnöstä annettava todistus 24 €

Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 43 €

Tarkastuspassi 20 €

Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukainen tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden käyttäminen useammin kuin kerran vuodessa 62 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.