1309/2015

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

muutetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 13 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on asetuksessa 869/2010, ja

lisätään liitteeseen 5, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 341/2009, 869/2010 ja 1280/2014, uusi 19 ja 20 kohta seuraavasti:

13 §
Pintaveden kemiallisen tilan luokittelu

Pintaveden kemiallinen tila vesimuodostumassa luokitellaan hyväksi, jollei vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 kohdassa C2 mainitun aineen ympäristönlaatunormi ole ylittynyt. Bromattujen difenyylieetterien, dikofolin, perfluoro-oktaanisulfonihapon, dioksiinien, heksabromisyklododekaanin, heptakloorin, heptakloori-epoksidin, elohopean, heksaklooribentseenin ja heksaklooributadieenin osalta sovelletaan tällöin mainitun asetuksen liitteen 1 kohdassa C2 säädettyä kalan ympäristönlaatunormia ja fluoranteenin ja PAH-yhdisteiden osalta mainitussa kohdassa säädettyä nilviäisten ympäristönlaatunormia.Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/39/EU (32013L0039); EUVL L 226, 24.8.2013, s. 1

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos
Airi Karvonen

Liite 5

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vesienhoitolain 19 §:n mukaisesti tarkistetussa vesienhoitosuunnitelmassa on esitettävä lisäksi seuraavat tiedot:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

19. Taulukko, jossa esitetään sovellettujen analyysimenetelmien määritysrajat, ja tiedot näiden menetelmien suorituskyvystä suhteessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen liitteessä 3 säädettyihin vähimmäisvaatimuksiin sekä perustelu edellä mainitun asetuksen 9 §:n 5 momentin mukaisesti sovellettavalle seurantatiheydelle, jos seurantavälit ovat pidempiä kuin yksi vuosi.

20. Tarkistettu vesienhoitosuunnitelma voi sisältää lisäkarttoja, joissa esitetään yhden tai useamman jäljempänä mainitun aineen kemiallista tilaa koskevat tiedot erillään niistä tiedoista, jotka koskevat muita vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 kohdassa C2 yksilöityjä aineita:

a) aineet, joiden numerot ovat 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 ja 44,

b) aineet, joiden numerot ovat 34—45,

c) aineet, joiden numerot ovat 2, 5, 15, 20, 22, 23 ja 28.

Alakohdissa a—c tarkoitettujen numeroitujen aineiden osalta voidaan esittää, missä määrin ympäristölaatunormin arvosta mahdollisesti poiketaan vesienhoitosuunnitelmissa. Tällaisia lisäkarttoja laadittaessa on pyrittävä varmistamaan niiden keskinäinen vertailukelpoisuus vesienhoitoalueen ja Euroopan unionin tasolla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.