1306/2015

Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annetun valtioneuvoston asetuksen (1223/2011) nimike sekä 1–3 § ja

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoituksesta

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampuma-aselain (1/1998) 114 §:ssä tarkoitettua terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta ja -velvollisuutta koskevasta ilmoitusmenettelystä, näiden ilmoitusten sisällöstä sekä ilmoitusten käsittelyyn oikeutetusta poliisin henkilöstöstä.

2 §
Ilmoituksen sisältö

Sen lisäksi, mitä ampuma-aselain 114 §:n 3 momentissa säädetään, ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) ilmoituksen tekijän nimi, suoritettu tutkinto tai ammattipätevyys tai ammattiasema sekä toimipaikka yhteystietoineen;

2) ilmoituksen kohteen henkilötiedot;

3) jos ilmoituksen perusteena olevasta tapahtumasta on tehty hätä- tai rikosilmoitus, tämän ilmoituksen yksilöivät tiedot.

2 a §
Ilmoituksen perustelut

Ampuma-aselain 114 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa perusteluissa on todettava, perustuuko ilmoitus siihen, että joku on:

1) todettu mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi;

2) itsemurhayrityksen vuoksi otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon mielenterveyslain (1116/1990) 8 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella ja lääkäri tahdosta riippumattoman hoidon aikana tehdyn arvion perusteella katsoo hänen olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia;

Jos ilmoitus perustuu ampuma-aselain 114 §:n 2 momenttiin, on sen perusteluissa todettava, perustuuko se siihen, että joku on:

1) arvioitu itselleen tai toiselle vaaralliseksi potilaskertomukseen sisältyvän väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä koskevan tiedon ja hänen henkilökohtaiseen tapaamiseensa perustustuvan arvion perusteella;

2) käyttäytynyt lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön tapaamisen yhteydessä väkivaltaisesti tai väkivallalla uhaten; taikka

3) katsottu jollakin muulla ilmoituksessa yksilöidyllä perusteella sopimattomaksi pitämään hallussaan ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

3 §
Terveydenhuollon toimintayksikön vastuu

Terveydenhuollon toimintayksikön on määriteltävä ne menettelytavat, joilla varmistetaan, että yksikössä työskentelevän lääkärin ilmoitusvelvollisuus toteutuu ampuma-aselain 114 §:n 1 ja 3 momentin mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

  Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2015

Sisäministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Elina Hirttiö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.