1304/2015

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n 2 momentin 13 kohdan a alakohta sekä

lisätään asetukseen uusi 17 a § seuraavasti:

1 §
Valtion ympäristölupaviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat

Lisäksi valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat:


13) jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely:

a) jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolttolaitos, johon sovelletaan ympäristönsuojelulain 108—110 §:ää sekä mainitun lain 107 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 2 kohdan c, f ja g alakohdan mukainen toiminta;


17 a §
Jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitosta ja siinä tuotetun puhdistetun kaasun polttamista koskevan lupapäätöksen määräykset

Sen lisäksi, mitä 15 §:ssä säädetään, ympäristönsuojelulain 107 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitosta ja siinä tuotetun puhdistetun kaasun polttamista koskevassa lupapäätöksessä on oltava määräykset:

1) kaasutettavaksi tai pyrolysoitavaksi hyväksytyn jätteen lajista jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä tarkoitetun luettelon mukaisesti, jätteen sisältämien polykloorattujen bifenyylien (PCB), pentakloorifenolin (PCP), kloorin, fluorin, rikin, raskasmetallien ja muiden vaarallisten epäpuhtauksien enimmäismääristä sekä näiden jätteiden suurimmista sallituista käsiteltävistä määristä;

2) kaasutettavaksi tai pyrolysoitavaksi vastaanotetun jätteen hyväksyntä- ja laadunhallintajärjestelmästä;

3) jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitoksen toiminnasta ja toimista siitä aiheutuvien päästöjen rajoittamiseksi;

4) puhdistetun kaasun koostumusta koskevista raja-arvoista ja muista laatuvaatimuksista sekä vaatimusten toteutumisen seuraamiseksi tarpeellisesta laadunhallintajärjestelmästä;

5) muista kuin 4 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista seikoista sen varmistamiseksi, että puhdistettu kaasu ei enää ole jätelain 5 §:ssä tarkoitettua jätettä;

6) kaasun polttamisessa syntyvien ilmaan, veteen ja maaperään johdettavien päästöjen raja-arvoista ja tarkkailusta sekä toimista päästöjen rajoittamiseksi ympäristönsuojelulain 107 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.