1293/2015

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2015

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 15 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 272/2014, ja

lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 859/2005, 276/2007, 1084/2012 ja 272/2014, uusi 4 momentti seuraavasti:

15 §
Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa

Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehtyyn neuvoston päätökseen 2008/615/YOS, jäljempänä Prüm-päätös, sekä liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/413 perustuvaa tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot ja valvontatiedot säilytetään ja poistetaan noudattaen, mitä Prüm-päätöksen 30 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään.

Edellä 3 momentissa mainitun direktiivin 4 artiklassa tarkoitettuna yhteyspisteenä Suomessa toimii Liikenteen turvallisuusvirasto.


Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä marraskuuta 2015.

HE 14/2015
LiVM 4/2015
EV 14/2015
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/413; EYVL N:o L 68, 13.3.2002, s. 9-25

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.