1286/2015

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §
Toiminta-ajatus

Ympäristöministeriö on yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

2 §
Tehtävät

Ympäristöministeriön tehtäviä ovat:

1) ilmansuojelu ja ilmastonmuutoksen torjunta, meluntorjunta, jäteasiat, meriensuojelu, vesiensuojelu ja muu ympäristönsuojelu;

2) kemikaalien käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja valvonta;

3) geenitekniikan käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja valvonta;

4) öljyvahinkojen ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestäminen sekä ympäristövahinkojen korvaaminen;

5) ympäristövaikutusten arviointi;

6) ympäristötalous;

7) luonnonvaraisten eliölajien ja luontotyyppien suojelu, luonnonsuojelualueverkoston kehittäminen ja luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoito ja käyttö sekä luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen;

8) maisemanhoito ja -suojelu;

9) luonnon virkistyskäyttö lukuun ottamatta valtion retkeilyalueita;

10) alueiden käytön suunnittelun ja maakunnan suunnittelun ohjaus sekä maapolitiikka;

11) alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinympäristöjen laadun kehittäminen;

12) maa-ainesten käytön ohjaus;

13) kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoito ja rakennussuojelu;

14) rakentamisen ja kiinteistönpidon ohjaus sekä

15) asunto-olojen kehittäminen.

3 §
Ministeriön toimialan virastot

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus, valtion asuntorahasto ja öljysuojarahasto. Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan aluehallintovirastoja, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa sekä Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä.

4 §
Ympäristöministeriön alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat yhtiöt ovat Kuntarahoitus Oyj ja A-Kruunu Oy.

5 §
Työn järjestäminen

Ympäristöministeriössä on luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto. Lisäksi ministeriössä on yhteiset palvelut ja johdon tuki. Yhteiset palvelut muodostuu hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueesta ja tieto ja viestintä -tulosalueesta. Osastojen ja tulosalueiden tehtävistä sekä toiminnan muusta järjestämisestä säädetään ympäristöministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään myös ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, henkilöstön sijoittamisesta, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja tulosalueen sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin osaston tai tulosalueen hallinnollisissa määräyksissä, jotka osaston tai tulosalueen päällikkö vahvistaa.

6 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osastonpäällikkönä on ylijohtaja. Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueen päällikkönä on hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja ja tieto ja viestintä -tulosalueen päällikkönä viestintäjohtaja.

7 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajalla ja viestintäjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus;

3) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja lainvalmisteluun sekä

4) talousjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla, muulla kuin 2 tai 3 kohdassa mainitulla neuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstöpäälliköllä, talouspäälliköllä sekä viestintäpäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

8 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, ylijohtajan, hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan, viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Valtioneuvosto nimittää myös henkilöstöpäällikön, talouspäällikön ja viestintäpäällikön.

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

9 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003).

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi osaston tai tulosalueen päällikkö pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä (708/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöjohtaja
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.