1270/2015

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta

Maa- ja metsätalousministeriö on eläintautilain (441/2013) 35 §:n ja 36 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus ja suhde lainsäädäntöön

Tällä päätöksellä perustetaan rajoitusalue kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS-taudin) leviämisen estämiseksi sekä määrätään rajoitusalueella noudatettavista kielloista, ehdoista, rajoituksista ja velvoitteista.

Vesieläinten ja niiden sukusolujen siirrosta rajoitusalueelta muualle Suomeen säädetään kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1009/2013) 7 ja 8 §:ssä.

Virallisten terveystodistusten käytöstä siirrettäessä vesiviljelyeläimiä ja niiden sukusoluja rajoitusalueelta muualle Suomeen sekä terveystodistusmalleista säädetään neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan taudille alttiilla lajilla lajia, joka on määritelty kyseessä olevalle taudille alttiiksi vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa.

3 §
Rajoitusalue VHS-taudin leviämisen estämiseksi

Rajoitusalueen VHS-taudin leviämisen estämiseksi (VHS-taudin rajoitusalue) muodostaa Ahvenanmaan maakunta vesialueineen.

4 §
Perkuujätteiden siirtäminen pois VHS-taudin rajoitusalueelta

Elintarvikkeeksi teurastettujen taudille alttiiseen lajiin kuuluvien vesiviljelyeläinten perkuujätteitä saa siirtää VHS-taudin rajoitusalueelta käytettäväksi turkiseläinten rehuna rajoitusalueen ulkopuolella vain seuraavin edellytyksin:

1) perkuujäte on kuumennettu siten, että se kaikilta osin saavuttaa vähintään 70 asteen lämpötilan vähintään 60 minuutin ajaksi; tai

2) perkuujäte on käsitelty hapolla siten, että sen pH-arvo on kaikilta osin enintään 4.

5 §
Ajoneuvoja, kalustoa ja välineitä koskevat rajoitukset ja velvoitteet

Ajoneuvo, jota on käytetty elävien tai elintarvikkeeksi teurastettujen taudille alttiiseen lajiin kuuluvien vesiviljelyeläinten ja niiden perkuujätteiden kuljetuksessa VHS-taudin rajoitusalueella saadaan käytön jälkeen siirtää pois rajoitusalueelta edellyttäen, että se puhdistetaan ja desinfioidaan ennen siirtoa tai välittömästi siirron jälkeen. Sumppuvene on kuitenkin aina puhdistettava ja desinfioitava ennen siirtoa.

Ajoneuvo, jota käytetään elintarvikkeeksi teurastettujen taudille alttiiseen lajiin kuuluvien vesiviljelyeläinten tai niiden perkuujätteiden kuljetukseen VHS-taudin rajoitusalueen ulkopuolelle, on puhdistettava ja desinfioitava ennen rajoitusalueen ulkopuolelle tarkoitetun kuorman lastausta ja uudestaan kuorman purkamisen jälkeen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua puhdistusta ja desinfektiota ei saa tehdä kalanviljelylaitoksen tai perkaamon alueella taikka niiden lähiympäristössä.

Taudille alttiiseen lajiin kuuluvien vesiviljelyeläinten ja niiden sukusolujen viljelyssä ja käsittelyssä käytetyt välineet ja kalusto saadaan siirtää pois VHS-taudin rajoitusalueelta edellyttäen, että ne puhdistetaan ja desinfioidaan ennen siirtoa. Sellaisia kuljetuslaatikoita, joita ei voida puhdistaa ja desinfioida asianmukaisesti, ei saa kuljetuksen jälkeen viedä pitopaikkaan, jossa pidetään taudille alttiiseen lajiin kuuluvia vesieläimiä tai niiden sukusoluja.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2015.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.