1265/2015

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 4 a, 8, 19, 20 ja 49 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 a § asetuksissa 421/2010 ja 1243/2010 ja 20 § osaksi asetuksessa 421/2010,

muutetaan 2 §:n 1 momentin 2, 3 ja 19 kohta sekä 3, 4, 6, 11, 12, 18, 21, 24 ja 26 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 12, 21, 24 ja 26 § asetuksessa 421/2010, 2 §:n 1 momentin 19 kohta asetuksessa 1243/2010, 3 ja 18 § asetuksessa 154/2012, 4 § asetuksessa 236/2009, 6 § osaksi asetuksessa 1243/2010 sekä 11 § asetuksissa 421/2010 ja 1243/2010 sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksissa 421/2010 ja 1243/2010, uusi 20 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (175/2015) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua sopimusrekisteröijää

3) rekisteröinnin suorittajalla Liikenteen turvallisuusvirastoa ja sopimusrekisteröijää;


19) käyttövastaavalla täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, joka olematta auton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista; käyttövastaavalla tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus;

20) varmenteella ajoneuvolain 65 a §:ssä tarkoitetulle ennakkoilmoituksen tekijälle tai ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle luovutettavaa ajoneuvon omistusoikeutta osoittavaa tunnistetta.


3 §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

Rekisteri-ilmoituksen on oikeutettu tekemään ajoneuvon omistaja. Jos ajoneuvolla on useampia omistajia, rekisteri-ilmoituksen on oikeutettu tekemään yksi omistajista.

Ajoneuvon haltija on oikeutettu tekemään vain liikennekäyttöön ottoa, liikennekäytöstä poistoa, ajoneuvon käyttötarkoitusta koskevaa muutosta tai haltijana olevan yhteisön toimipaikanmuutosta koskevan rekisteri-ilmoituksen. Jos ajoneuvolla on useampia haltijoita, edellä tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen on oikeutettu tekemään yksi haltijoista.

4 §
Rekisteri-ilmoitusasiakirjat ja varmenne

Rekisteri-ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla:

1) varmenteella;

2) ennakkoilmoitustodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on valmiina ajoneuvona ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

3) rekisteröintitodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on ajoneuvon liikennekäytöstä poisto, liikennekäyttöön otto, muutosrekisteröinti tai 13 §:ssä tarkoitettu lopullinen poisto;

4) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen II osalla, jos kysymyksessä on rekisteröintikatsastetun ennakkoilmoittamattoman tai keskeneräisenä ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti taikka rekisteröintikatsastetun ajoneuvon liikennekäyttöön otto;

5) romutustodistuksella, jos kysymyksessä on ajoneuvon lopullinen poisto;

6) yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen II osalla, jos kysymyksessä on valmiin ajoneuvon ensirekisteröinti.

Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja tai varmenne on kadonnut, ilmoitus on tehtävä kyseisen asiakirjan tai varmenteen antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla tai varmenteella.

Rekisteriin ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi jo merkitty voi tehdä rekisteri-ilmoituksen myös ilman 1 momentissa tarkoitettua varmennetta tai asiakirjaa.

6 §
Rekisteri-ilmoituksen tekeminen

Muutosrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus on tehtävä viimeistään seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävästä muutoksesta.

Rekisteri-ilmoituksen tekijä on tunnistettava, kun hän toimittaa ilmoituksen henkilökohtaisesti sopimusrekisteröijälle. Rekisteröinnin suorittajan sähköisessä palvelussa rekisteri-ilmoituksen tekijä on tunnistettava vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla vahvalla sähköisellä tunnistamisella.

Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta eikä henkilön kuolemasta.

11 §
Ajoneuvon käyttö ennen rekisteröintipäätöksen tekemistä

Rekisteröinnin suorittajan myöntämä väliaikainen todistus rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa siihen asti, kun päätös ajoneuvon ensirekisteröinnistä tai muutosrekisteröinnistä on päivitetty rekisteriin. Väliaikainen todistus on kuitenkin voimassa enintään 30 päivää.

12 §
Liikennekäytöstä poisto

Ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidystä ajoneuvosta sekä ajoneuvosta, jota ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa, on tehtävä liikennekäytöstä poistoa koskeva rekisteri-ilmoitus.

Liikenteen turvallisuusviraston tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä, jos se saa ulkomaan tai Ahvenanmaan maakunnan rekisteröintiviranomaiselta tiedon ajoneuvon rekisteröimisestä ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan.

18 §
Rekisteröintitodistuksen antaminen

Rekisteröintitodistuksen I ja II osa annetaan pyynnöstä ajoneuvon omistajalle ja rekisteröintitodistuksen I osa ajoneuvon haltijalle.

Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteröintitodistuksen I osasta. Mitä tässä asetuksessa säädetään velvollisuudesta pitää rekisteröintitodistuksen I osa ajoneuvossa mukana koskee myös jäljennöstä.

21 §
Rekisterikilpien antaminen

Rekisterikilpien antamisesta säädetään ajoneuvolain 66 a §:n 3 momentissa.

Ennakkoilmoituksen tekijälle voidaan toimittaa ajoneuvon rekisterikilvet, kun uusi, valmis ajoneuvo on ennakkoilmoitettu.

Autoa ja moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä sekä muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten lisäkilven.

24 §
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisterikilven tilalle on pyydettävä rekisteröinnin suorittajalta uusi rekisterikilpi. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys rekisterikilven katoamisesta. Uuden rekisterikilven tilaamisen yhteydessä tehty rekisteröinnin suorittajan merkintä rekisteriin antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 23 §:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvittaessa pyynnöstä pidentää määräaikaa.

26 §
Rekisteritunnuksen määräytyminen

Ajoneuvoa varten annetaan sattumanvaraisesti määräytyvä rekisteritunnus, jollei 25 §:ssä toisin säädetä. Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuitenkin hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten ajoneuvokohtaisen, hakemuksessa yksilöidyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja.

Rekisteröinnin suorittajalle tehdystä hakemuksesta ajoneuvoa varten voidaan antaa ajoneuvolla aikaisemmin ollut rekisteritunnus. Tällaista tunnusta ei pidetä erityistunnuksena.

Sellaisen liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon, jonka rekisterikilvet on palautettu rekisteröinnin suorittajalle, rekisteritunnus voidaan pitää varattuna samaa ajoneuvoa varten enintään vuoden yhtäjaksoisesti sinä aikana, kun ajoneuvo on poistettuna liikennekäytöstä.

Jos ajoneuvon rekisterikilvet ovat kadonneet tai anastettu, ajoneuvolle annetaan uusi rekisteritunnus, jollei erityisestä syystä muuta johdu.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2015.

Ajoneuvolain 10 §:n 2 momentin 2 ja 4 kohdassa sekä 17 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin sovelletaan tällä asetuksella kumottua 19 §:n 3 momenttia 31 päivään joulukuuta 2016.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa ajoneuvossa on pidettävä 31 päivään joulukuuta 2016 ajon aikana mukana 11 §:ssä tarkoitettu väliaikaistodistus. Väliaikaistodistus on voimassa siihen asti, kun rekisteröinnin suorittaja toimittaa ajoneuvoa koskevan uuden rekisteröintitodistuksen I osan. Se on voimassa kuitenkin enintään 30 päivää.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.