1252/2015

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen perusturva- ja valtionosuuden ja korvausvastuun täydennysmaksun suorittamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n 2 momentin ja 180 §:n 6 momentin nojalla:

1 §
Perusturva- ja valtionosuuden ennakot ja osuuksien lopullinen määrä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n 2 momentissa tarkoitetut valtion, Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ennakoiden määrät seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä sosiaali- ja terveysministeriö tarkistaa saman kalenterivuoden jälkimmäiselle puoliskolle vahvistettujen ennakkoerien määrät. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö tarkistaa joulukuulta maksettavien ennakkoerien määrät viimeistään saman vuoden marraskuun 25 päivänä. Edellä tarkoitettuja toimenpiteitä varten maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys viimeistään toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivänä.

Ennakot maksetaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselle kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakon määrästä maksetaan:

1) tammikuulta 13 prosenttia;

2) helmikuulta 10 prosenttia;

3) maaliskuulta 4 prosenttia;

4) huhtikuulta 8 prosenttia;

5) toukokuulta 10 prosenttia;

6) kesäkuulta 5 prosenttia;

7) heinäkuulta 10 prosenttia;

8) elokuulta 10 prosenttia;

9) syyskuulta 12 prosenttia;

10) lokakuulta 10 prosenttia;

11) marraskuulta 2 prosenttia;

12) joulukuulta 6 prosenttia.

Ennakon on oltava maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen käytettävissä kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Ennakkoerien määriä 1 momentin mukaan tarkistettaessa kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys jaetaan tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Jos kuitenkin joulukuun ennakkoeriä 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta maksettu osuudeksi arvioituja määriä enemmän, on maksettujen ennakkojen ja arvioitujen osuuksien määrien erotus palautettava maksajille tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 150 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtion, Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuuksien lopulliset määrät edelliseltä kalenterivuodelta. Tätä varten maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle osuuksien lopullista määrää koskeva selvitys viimeistään osuuksien vahvistamista edeltävän kuukauden 20 päivänä.

Maksetun ennakon ja samalle vuodelle 4 momentin mukaisesti vahvistetun lopullisen osuuden määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavaa ennakkoerää maksettaessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-laitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 1 ja 2 momentista poiketen, jos maata-lousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen valmius maksaa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) mukaiset etuudet muutoin vaarantuisi.

2 §
Korvausvastuun täydennysmaksun suorittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Kansaneläkelaitoksen maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 180 §:n 6 momentin mukaisesti maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselle suorittaman korvausvastuun täydennysmaksun ennakoiden määrät vuosille 2016—2018 kullekin kalenterivuodelle erikseen. Ennakoiden vahvistamiseen, tarkistamiseen ja maksamiseen sekä osuuksien lopullisten määrien vahvistamiseen sovelletaan, mitä 1 §:n 1—5 momentissa säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2016 perusturva- ja valtionosuuden sekä vuoden 2016 korvausvastuun täydennysmaksun suorittamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään 25 päivänä marraskuuta 2015 tämän asetuksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitettujen ennakkojen määrät vuodelle 2016. Tätä varten maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön määräämä selvitys viimeistään 20 päivänä lokakuuta 2015 sosiaali- ja terveysministeriölle.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitussihteeri
Tiina Muinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.