Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1109/2015

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) palvelutuottajalla julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015), jäljempänä turvallisuusverkkolaki, 6, 8 ja 10 §:ssä tarkoitettuja palvelujen tuottajia niiden tuottaessa turvallisuusverkon palveluja;

2) turvallisuusverkon palvelulla palvelutuottajan tuottamaa, 2, 3 ja 5 §:ssä tarkoitettua palvelua;

3) käyttäjällä turvallisuusverkkolain 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuun käyttäjäryhmään kuuluvaa viranomaista tai muuta yhteisöä silloin kun se hoitaa turvallisuusverkkolain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan liittyviä tehtäviä.

2 §
Verkko- ja infrastruktuuripalvelujen tuottajan palvelut

Turvallisuusverkkolain 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja verkkopalveluja ovat:

1) turvallisuusverkon runkoverkkopalvelu;

2) fyysisen liityntäpalvelun tarjoaminen turvallisuusverkon runkoverkkoon.

Turvallisuusverkkolain 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja infrastruktuuripalveluja ovat laitetilojen sekä laite- ja antennipaikkojen tarjoaminen käyttäjille ja palvelutuottajille.

3 §
Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajan tehtävät ja palvelut

Turvallisuusverkkolain 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ovat:

1) päätelaite- ja käyttäjätukipalvelut;

2) viestintätekniset palvelut;

3) muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät tietoturvapalvelut;

4) konesali- ja kapasiteettipalvelut;

5) integraatio- ja sanomanvälityspalvelut;

6) käyttäjien ja palvelutuottajien tilannetietoisuutta, johtamista tai viestinnän häiriöttömyyttä ja jatkuvuutta sekä tietoturvallisuudesta huolehtimista tukevat yhteiset tietojärjestelmäpalvelut;

7) 1—6 kohdassa mainittuihin palveluihin liittyvät omaisuudenhallintapalvelut.

Lisäksi tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottaja voi tuottaa turvallisuusverkkolain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen, turvallisuusverkon laitetiloihin sijoitettujen laitteiden ja tietojärjestelmien käyttöä tukevia palveluja.

4 §
Integraatiopalvelujen tuottajan tehtävät

Integraatiopalvelujen tuottajan tehtävänä on:

1) muodostaa turvallisuusverkon palvelukokonaisuudet;

2) vastata turvallisuusverkon palvelukokonaisuuksien tarjoamiseen liittyvästä sopimus- ja asiakkuudenhallinnasta;

3) järjestää turvallisuusverkon palvelujen yhdistäminen käyttäjien tieto- ja viestintäteknisiin palveluihin;

4) koordinoida turvallisuusverkon palvelukokonaisuuksien muutoksenhallintaa, häiriötilannehallintaa ja tietoturvauhkilta suojautumista palvelutuottajien välillä ja tiedottaa niistä käyttäjiä;

5) koota turvallisuusverkon palvelukokonaisuuksien ohjaamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia tilannetietoja ja välittää niitä valtiovarainministeriölle ja käyttäjille.

5 §
Muut palvelutuottajien tehtävät ja palvelut

Palvelutuottaja voi tuottaa 2—4 §:ssä tarkoitettuihin palveluihin ja tehtäviin liittyviä asennuspalveluja sekä projekti- ja asiantuntijapalveluja turvallisuusverkon käyttäjille ja muille palvelutuottajille.

6 §
Turvallisuusverkon palvelujen laatu, toimivuus, tietoturvallisuus, kustannustehokkuus ja tilannekuva

Palvelutuottajan on huolehdittava tuottamansa turvallisuusverkon palvelun sekä hoitamiensa turvallisuusverkkoon liittyvien tehtävien laadusta ja kustannustehokkuudesta. Palvelutuottajan on erityisesti huolehdittava:

1) palvelujensa toimivuuden ja tietoturvallisuuden ympärivuorokautisesta valvonnasta;

2) palvelun toimivuutta tai tietoturvallisuutta häiritsevien tai uhkaavien tilanteiden havaitsemisesta, selvittämisestä ja raportoinnista.

Palvelutuottajan on laadittava palveluistaan palveluluettelo, palvelukuvaukset ja hinnasto sekä ylläpidettävä niitä.

Palvelutuottajan on laadittava normaalioloihin, niiden häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin menettelyohjeet ja ylläpidettävä niitä palvelujen toimivuutta ja turvallisuutta häiritsevien tai uhkaavien tilanteiden selvittämiseksi sekä niiden vaikutusten minimoimiseksi ja poistamiseksi ilman aiheetonta viivytystä.

Palvelutuottajan on ylläpidettävä 1 momentissa säädettyihin tehtäviin liittyvää tilannetietoisuutta ja välitettävä tilannetietoja integraatiopalvelujen tuottajalle ja erikseen sovitulla tavalla käyttäjälle.

Palvelutuottajien on turvallisuusverkon palveluja tuottaessaan ja tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan tehtävä yhteistyötä keskenään ja käyttäjien kanssa sekä sovittava palvelutuotantonsa yhteensovittamisesta normaalioloissa, niiden häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Palvelutuottajan on pidettävä yllä tietoja turvallisuusverkon palvelujen tuottamiseen liittyvistä sopimuksista ja alihankkijoista.

7 §
Laitetilojen käyttö

Sen lisäksi, mitä turvallisuusverkkolain 5 §:n 3 momentissa säädetään, palvelutuottajan turvallisuusverkon palvelujen tuottamiseen käyttämiin laitetiloihin voidaan valtiovarainministeriön päätöksellä sijoittaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoiminnassa käytettäviä laitteita ja tietojärjestelmiä, jos toiminnassa on noudatettava korkean varautumisen tai turvallisuuden vaatimuksia.

8 §
Varautuminen

Turvallisuusverkon palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi normaalioloissa, niiden häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa, palvelutuottajan on korkeaa varautumista ja turvallisuutta koskevien vaatimusten edellyttämässä laajuudessa, tarvittaessa yhteistyössä muiden palvelutuottajien ja käyttäjien kanssa:

1) vastuutettava johtaminen organisaation eri tasoilla ja varmistettava palvelutuotannon jatkuva johtamisvalmius;

2) suunniteltava ja järjestettävä palvelutuotanto ottaen huomioon erityisesti päivittäisen operatiivisen toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys sekä normaali- ja poikkeusolojen uhkatekijät;

3) varmistettava yhteistyön jatkuminen alihankkijoiden kanssa;

4) varmistettava erityisesti tietoliikenteen toimivuus, tiedon, palvelujen, ylläpidon ja osaamisen saatavuus ja toiminta Suomen lainsäädännön alaisuudessa poikkeusolot huomioon ottaen;

5) varmistettava tehtäviensä hoitamisen kannalta tarvittavat resurssit;

6) huolehdittava henkilöstön koulutuksesta sekä häiriötilanneharjoittelusta.

9 §
Tietoturvallisuusvaatimukset

Turvallisuusverkon palvelut on tuotettava ja kehitettävä siten, että on palvelukohtaisesti mahdollista täyttää tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (681/2010) 9 §:n mukaisten suojaustasojen II, III tai IV tietoturvallisuusvaatimukset sekä kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) tarkoitetut erityissuojattaville tietoaineistoille asetetut tietoturvallisuusvaatimukset.

10 §
Tietoturvallisuus- ja varautumisvaatimusten arviointiperusteet ja niiden täyttymisen toteaminen

Turvallisuusverkon palveluja koskevien tietoturvallisuus- ja varautumisvaatimusten täyttymisen toteamisessa käytetään arviointiperusteina tätä asetusta ja valtiovarainministeriön turvallisuusverkkolain 14 §:n 4 momentin nojalla antamia määräyksiä.

Turvallisuusverkon palvelujen tietoturvallisuus- ja varautumisvaatimusten täyttyminen on arvioitava ja todettava noudattaen viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annettua lakia (1406/2011) ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettua lakia.

Palvelutuottaja vastaa, että sen palvelutuotannossa olevat turvallisuusverkon palvelut sekä niiden tuottamiseen käytettävät tietojärjestelmät ja laitteet täyttävät 8 ja 9 §:ssä asetut vaatimukset koko niiden elinkaaren ajan myös silloin kun se käyttää turvallisuusverkon palvelun tuottamiseen alihankkijaa.

11 §
Turvallisuusverkon palvelujen käyttö

Valtiovarainministeriö hyväksyy 2, 3 ja 5 §:ssä tarkoitetut turvallisuusverkon palvelut käyttöönotettavaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että palvelujen voidaan 10 §:n mukaisesti todeta täyttävän 8 ja 9 §:n mukaiset vaatimukset siinä määrin, ettei käyttöönottamisella vaaranneta turvallisuusverkkolain tarkoituksen toteutumista ja on ilmeistä, että vaatimukset tulevat täyttymään hyväksymisen yhteydessä määriteltyyn ajankohtaan mennessä.

Ennen käyttäjän tietojärjestelmän tai tieto- ja viestintäteknisen palvelun liittämistä turvallisuusverkkoon palvelutuottajan on varmistettava, että liitettävän tietojärjestelmän ja tieto- ja viestintäteknisen palvelun liityntäratkaisu täyttää turvallisuusverkon turvallisuustason ylläpitämisen kannalta riittävät tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset, ja hankittava liittämiselle valtiovarainministeriön hyväksyntä.

12 §
Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnan tehtävät

Valtiovarainministeriön on kuultava turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukuntaa ainakin ennen seuraavia asioita koskevien määräysten, päätösten tai suositusten antamista:

1) turvallisuusverkkotoiminnan strategiset tavoitteet ja rahoitus sekä palvelutuottajien perimät maksut;

2) palvelutuottajia koskevat palvelun laatu-, turvallisuus-, valmius-, varautumis- ja jatkuvuusvaatimukset;

3) turvallisuusverkon palvelutuotannon järjestäminen ja sen kehittäminen;

4) turvallisuusverkon palvelujen varautumisen ja turvallisuuden järjestäminen ja ylläpito;

5) uuden turvallisuusverkkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun turvallisuusverkon käyttäjän hyväksyminen;

6) 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu turvallisuusverkon palvelun käyttöönottoon hyväksyminen;

7) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttäjän tietojärjestelmän tai tieto- ja viestintäteknisen palvelun liittäminen;

8) turvallisuusverkon laitetilojen ja laitteiden sijoittaminen;

9) 7 §:ssä tarkoitettu laitetilojen käyttö;

10) palvelutuottajan alihankinnan laajuus ja alihankinnan käytön edellytykset;

11) turvallisuusverkon palvelujen tuotannon ja käytön ensisijaisuus-, kiireellisyys- ja muu tärkeysmäärittely ellei asian kiireellisyys edellytä välittömiä toimenpiteitä.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2015.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Eeva Lantto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.