1074/2015

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1151/2014) 3 § sekä liitteen IV osa seuraavasti:

3 §
Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

2) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

4) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

5) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai muuten edustamiensa rakennusten asukastietojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa varten;

6) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

7) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

8) päätös nimilaissa (694/1985) tarkoitettuun sukunimen tai etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen;

9) nimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 8 a, 9 tai 32 c §:n perusteella;

10) päätös holhoustoimesta annetun lain (442/1999, jäljempänä holhoustoimilaki) 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

11) holhousviranomaisen lupa holhoustoimilain 53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä;

12) holhoustoimilain 40 §:n mukaisen omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen;

13) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskien;

14) holhousasioiden rekisteristä annettava ote;

15) avioliittolain (234/1929) mukainen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, avioehtosopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

16) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain (26/2011) mukaisen omaisuuden erottelukirja taikka hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti;

17) lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti;

18) avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta;

19) maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (57/2005) sekä holhoustoimilaissa tarkoitetuista rekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille;

20) edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) lain 24 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja lain 28 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen;

21) ulosottokaaren (705/2007) mukainen perinnöstä luopumisilmoituksen tallennus;

22) päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008) 2 §:n nojalla;

23) ote vihkimisoikeusrekisteristä;

24) julkisesta notaarista annetun lain (420/2014), vekselilain (242/1932), shekkilain (244/1932) tai muun säädöksen perusteella annettavat julkisen notaarin suoritteet;

25) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdassa 2 mainituille tahoille;

26) aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (779/2010) mukainen todistus edunvalvojan asemasta; sekä

27) perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (682/2015) 3 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen perintötodistus.

Julkisen notaarin suorittamasta tallelokeron avaamisesta ja sulkemisesta tai muusta toimenpiteestä aiheutuvat matkakustannukset korvataan julkiselle notaarille valtion varoista matkustussäännön mukaan, jos asiassa vastaavasti peritään matkakustannukset valtiolle.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Ilkka Turunen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

IV HENKILÖ-, PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET PALVELUT
1. HENKILÖOIKEUDELLISET PALVELUT
Päätös etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen 114 €/päätös
Päätös sukunimen muuttamista koskevaan hakemukseen 114 €/päätös
Päätös sukunimen muuttamista koskevaan
hakemukseen, kun hakemuksesta on nimilain 18 §:n
mukaan tiedotettava virallisessa lehdessä 192 €/päätös
Nimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 8 a, 9 tai 32 c §:n perusteella 31 €
2. PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET PALVELUT
Perintökaaressa tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen
seuraavasti:
Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina
ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 73 €/perukirja
Osakastietojen vahvistaminen muissa tapauksissa 146 €/perukirja
Avioehtosopimuksen rekisteröinti, aviopuolisoiden välisen
lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, avio-oikeuden
poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti, osituskirjan
rekisteröinti, aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia
koskevan sopimuksen rekisteröinti sekä asiakirjan rekisteröinti
avoliittoasioiden rekisteriin 55 €
Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 55 €
Ulosottokaaren mukaisen perinnöstä luopumis-
ilmoituksen tallentaminen 31 €/asiakirja
Eurooppalainen perintötodistus 180 €
Muulle kuin hakijalle annettava jäljennös eurooppalaisesta perintö-todistuksesta 30 €
Eurooppalaisen perintötodistuksen jäljennöksen
voimassaoloajan pidentäminen 30 €

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.